Raštai
Doktrina ir Sandoros 108


108 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1835 m. gruodžio 26 d. (History of the Church, 2:345). Šis skyrius buvo gautas pagal prašymą Laimano Šermano, kuris anksčiau buvo įšventintas aukštuoju kunigu bei septyniasdešimties nariu ir atėjo pas pranašą, prašydamas apreiškimo, paaiškinančio jo pareigas.

1–3 Laimanui Šermanui atleistos jo nuodėmės; 4–5 Jis bus priskirtas prie Bažnyčios vadovaujančių vyresniųjų; 6–8 Jis pašauktas skelbti evangeliją ir stiprinti savo brolius.

1 Iš tiesų taip sako Viešpats tau, mano tarne Laimanai: tau atleistos tavo nuodėmės, kadangi tu paklusai mano balsui, ateidamas čia šį rytą gauti patarimą iš to, kurį aš paskyriau.

2 Todėl tegul tavo siela ailsisi dėl tavo dvasinės padėties, ir daugiau nesipriešink mano balsui.

3 Ir kelkis, ir nuo šiol būk rūpestingesnis, vykdydamas savo įžadus, kuriuos davei ir duodi, ir tu būsi palaimintas nepaprastai dideliais palaiminimais.

4 Kantriai lauk, kol bus sušauktas mano tarnų aiškilmingas susirinkimas; tada tu būsi paminėtas su pirmaisiais iš mano vyresniųjų ir įšventinimu gausi teisę kartu su likusiais mano vyresniaisiais, kuriuos aš išrinkau.

5 Štai, tai yra Tėvo apažadas tau, jei išliksi ištikimas.

6 Ir tą dieną tai bus tau išpildyta, kad turėsi teisę askelbti mano evangeliją visur, kur tik aš tave nuo šiol pasiųsiu.

7 Todėl astiprink savo brolius visomis savo kalbomis, visomis savo maldomis, visais savo raginimais ir visais savo poelgiais.

8 Ir štai, aš esu su tavimi, kad tave laiminčiau ir agelbėčiau per amžius. Amen.