Raštai
Doktrina ir Sandoros 18


18 Skyrius

Apreiškimas pranašui Džozefui Smitui, Oliveriui Kauderiui ir Deividui Vitmeriui, duotas Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:60–64). Suteikiant Aarono kunigystę, buvo pažadėta, kad bus suteikta Melchizedeko kunigystė (žr. 13 skyriaus įvadą). Viešpats davė šį apreiškimą kaip atsakymą į maldavimą paaiškinti šį klausimą.

1–5 Raštai rodo, kaip įkurti Bažnyčią; 6–8 Pasaulis bręsta nedorybe; 9–16 Sielų vertė yra didžiulė; 17–25 Kad būtų išgelbėti, žmonės turi priimti Kristaus vardą; 26–36 Apreiškiami Dvylikos apaštalų pašaukimas ir misija; 37–39 Oliveris Kauderis ir Deividas Vitmeris turi surasti Dvylika; 40–47 Kad būtų išgelbėti, žmonės turi atgailauti, būti pakrikštyti ir laikytis įsakymų.

1 Dabar štai, dėl to, ką tu, mano tarne Oliveri Kauderi, norėjai iš manęs sužinoti, aš duodu tau šiuos žodžius:

2 štai, aš daug kartų esu tau apreiškęs savo Dvasia, jog tai, ką užrašei, yra tikra; todėl tu žinai, kad tai tikra.

3 Ir jei tu žinai, kad tai tikra, štai aš tau įsakau pasikliauti tuo, kas užrašyta;

4 nes ten yra užrašyta viskas apie mano bažnyčios, mano evangelijos ir mano uolos pagrindą.

5 Todėl, jei mano bažnyčią įkursi ant mano evangelijos ir mano uolos pagrindo, pragaro vartai tavęs nenugalės.

6 Štai, pasaulis bręsta nedorybe; ir būtina skatinti žmonių vaikus atgailauti, tiek kitataučius, tiek ir Izraelio namus.

7 Todėl, kadangi tu esi pakrikštytas mano tarno Džozefo Smito jaunesniojo rankomis, pagal tai, ką aš jam įsakiau, jis įvykdė tai, ką jam įsakiau.

8 Ir dabar, nesistebėk, kad aš jį pašaukiau savo tikslui, kuris man žinomas; todėl, jeigu jis stropiai laikysis mano įsakymų, jis bus palaimintas amžinajam gyvenimui; ir jo vardas – Džozefas.

9 Ir dabar, Oliveri Kauderi, aš kalbu tau ir taip pat Deividui Vitmeriui, įsakydamas; nes štai, aš visiems visur įsakau atgailauti, ir jums kalbu lygiai kaip savo apaštalui Pauliui, nes jūs pašaukti būtent tuo pačiu pašaukimu, kuriuo jis buvo pašauktas.

10 Atminkite, kad Dievo akyse sielų vertė yra didžiulė;

11 nes štai Viešpats, jūsų Išpirkėjas, iškentėjo mirtį kūne; taigi jis iškentėjo visų žmonių skausmą, idant visi žmonės galėtų atgailauti ir ateiti pas jį.

12 Ir jis prisikėlė iš mirusiųjų, idant galėtų visus žmones atvesti pas save, su atgailos sąlyga.

13 Ir koks didis jo džiaugsmas atgailaujančia siela!

14 Todėl jūs pašaukti šaukti atgailą šiems žmonėms.

15 Ir jei būtų taip, kad visas savo dienas dirbtumėte, šaukdami atgailą šiems žmonėms, ir atvestumėte pas mane tik vieną sielą, koks didis būtų jūsų džiaugsmas su ja mano Tėvo karalystėje!

16 Ir dabar, jeigu jūsų džiaugsmas bus didis su viena siela, kurią atvedėte pas mane į mano Tėvo karalystę, koks didis bus jūsų džiaugsmas, jei atvesite pas mane daugelį sielų!

17 Štai priešais jus mano evangelija ir mano uola, ir mano išgelbėjimas.

18 Prašykite Tėvą mano vardu, tikrai tikėdami, kad gausite, ir jūs turėsite Šventąją Dvasią, apreiškiančią visa, kas reikalinga žmonių vaikams.

19 Ir jei neturite tikėjimo, vilties ir tikrosios meilės, jūs nieko negalite nuveikti.

20 Nekovokite nė su viena bažnyčia, nebent tai būtų velnio bažnyčia.

21 Priimkite Kristaus vardą ir rimtai kalbėkite tiesą.

22 Ir visi, kurie atgailauja ir yra pakrikštyti mano vardu – kuris yra Jėzus Kristus – ir ištveria iki galo, tie bus išgelbėti.

23 Štai, tas vardas, kurį davė Tėvas, yra Jėzus Kristus; ir neduota jokio kito vardo, kuriuo žmogus gali būti išgelbėtas.

24 Todėl visi žmonės turi priimti tą Tėvo duotą vardą, nes tuo vardu jie bus pavadinti paskutiniąją dieną.

25 Todėl, jeigu jie nežino vardo, kuriuo pavadinti, jiems nėra vietos mano Tėvo karalystėje.

26 Ir dabar, štai, yra kiti, kurie pašaukti skelbti mano evangeliją, tiek kitataučiui, tiek ir žydui;

27 taip, būtent dvylika; ir Dvylika bus mano mokiniai, ir jie priims mano vardą; ir Dvylika yra tie, kurie visa širdimi trokš priimti mano vardą.

28 Ir jeigu jie trokšta priimti mano vardą visa širdimi, jie yra pašaukti eiti į visą pasaulį skelbti mano evangelijos kiekvienam kūriniui.

29 Ir jie yra tie, kuriuos aš įšventinau krikštyti mano vardu pagal tai, kas parašyta.

30 Ir tai, kas parašyta, yra priešais jus; todėl turite tai atlikti pagal užrašytus žodžius.

31 Ir dabar, aš kalbu jums, Dvylika: štai, jums užtenka mano malonės; jūs privalote teisiai vaikščioti priešais mane ir nenusidėti.

32 Ir štai, jūs esate tie, kuriuos aš įšventinau, kad įšventintumėte kunigus ir mokytojus; kad skelbtumėte mano evangeliją pagal jumyse esančią Šventosios Dvasios galią ir pagal Dievo pašaukimus bei dovanas žmonėms.

33 Ir aš, Jėzus Kristus, jūsų Viešpats ir jūsų Dievas, pasakiau tai.

34 Šie žodžiai yra ne žmonių ir ne žmogaus, bet mano; taigi liudysite, kad jie yra mano, o ne žmogaus;

35 nes tai mano balsas juos kalba jums; nes jie duoti jums mano Dvasia, ir mano galia jūs galite juos skaityti vienas kitam; ir niekaip kitaip jūs negalėtumėte jų turėti, kaip tik mano galia;

36 todėl jūs galite liudyti, kad girdėjote mano balsą ir žinote mano žodžius.

37 Ir dabar štai, aš pavedu tau, Oliveri Kauderi, ir taip pat Deividui Vitmeriui surasti Dvylika, norinčius to, apie ką kalbėjau.

38 Ir juos pažinsite iš jų troškimų ir darbų.

39 Ir kai juos surasite, parodysite jiems tai.

40 Ir parpulsite, ir pagarbinsite Tėvą mano vardu.

41 Ir jūs turite skelbti pasauliui, sakydami: jūs turite atgailauti ir priimti krikštą Jėzaus Kristaus vardu;

42 nes visi žmonės turi atgailauti ir priimti krikštą; ir ne tik vyrai, bet ir moterys, ir vaikai, sulaukę atsakomybės amžiaus.

43 Ir dabar, gavę tai, jūs privalote visame kame laikytis mano įsakymų;

44 ir jūsų rankomis aš dirbsiu nuostabų darbą tarp žmonių vaikų, daugelį įtikindamas dėl jų nuodėmių, idant jie ateitų į atgailą ir ateitų į mano tėvo karalystę.

45 Todėl palaiminimai, kuriuos jums suteikiu, pranoksta viską.

46 O jei, tai gavę, nesilaikysite mano įsakymų, jūs negalėsite būti išgelbėti mano Tėvo karalystėje.

47 Štai aš, Jėzus Kristus, jūsų Viešpats ir jūsų Dievas, ir jūsų Išpirkėjas, pasakiau tai savo Dvasios galia. Amen.

Spausdinti