Raštai
Doktrina ir Sandoros 137


137 Skyrius

Regėjimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlando šventykloje, Ohajo valst., 1836 m. sausio 21 d. (History of the Church, 2:380–381). Tai įvyko per apdovanojimo apeigas, kiek jos buvo tada apreikštos.

1–6 Pranašas mato savo brolį Alviną celestialinėje karalystėje; 7–9 Apreiškiama doktrina apie išgelbėjimą mirusiesiems; 10 Celestialinėje karalystėje išgelbėjami visi vaikučiai.

1 aDangūs mums buvo atverti, ir aš išvydau bcelestialinę Dievo karalystę ir jos šlovę, ckūne ar ne, negaliu pasakyti.

2 Aš mačiau nepaprastą avartų, pro kuriuos įeis tos karalystės paveldėtojai, grožį; jie buvo panašūs į besisukančias ugnies bliepsnas;

3 taip pat atvieskiantį Dievo sostą, kuriame sėdėjo bTėvas ir cSūnus.

4 Mačiau nuostabias tos karalystės gatves, kurios atrodė tarsi grįstos aauksu.

5 Mačiau tėvą aAdomą ir bAbraomą; ir savo ctėvą, ir savo dmotiną; savo brolį eAlviną, kuris jau seniai buvo užmigęs;

6 ir stebėjausi kaipgi yra, kad jis gavo apaveldą toje karalystėje, žinant, kad jis išėjo iš šio gyvenimo dar prieš tai, kai Viešpats pajudino savo ranką bantrą kartą surinkti Izraelį, ir nebuvo cpakrikštytas nuodėmėms atleisti.

7 Taip man atėjo Viešpaties abalsas, sakantis: Visi, kurie mirė bbe pažinimo apie šią evangeliją, kurie būtų ją priėmę, jeigu jiems būtų leista pasilikti, bus Dievo ccelestialinės karalystės dpaveldėtojai;

8 taip pat visi, kurie nuo šiol mirs be pažinimo apie ją, kurie abūtų ją priėmę visa savo širdimi, bus tos karalystės paveldėtojai;

9 nes aš, Viešpats, visus žmones ateisiu pagal jų bdarbus, pagal jų širdžių ctroškimą.

10 Ir aš taip pat mačiau, kad visi vaikai, kurie mirė nesulaukę atsakomybės aamžiaus, bišgelbėjami celestialinėje dangaus karalystėje.