Raštai
Doktrina ir Sandoros 94


94 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. gegužės 6 d. (History of the Church, 1:346–347). Hairumas Smitas, Reinoldsas Kahūnas ir Džeredas Karteris paskirti kaip Bažnyčios statybos komitetas.

1–9 Viešpats duoda įsakymą dėl namų, kuriuose dirbs Prezidentūra, statymo; 10–12 Turi būti pastatyta spaustuvė; 13–17 Paskiriami kai kurie paveldai.

1 Ir dar, iš tiesų sakau jums, mano adraugai: aš jums duodu įsakymą, kad jūs pradėsite planuoti ir ruošti Sionės bkuolo miesto įkūrimą bei pamatų dėjimą čia, Kirtlando žemėje, pradedant nuo mano namų.

2 Ir štai, tai turi būti padaryta pagal amodelį, kurį jums daviau.

3 Ir tegul pirmasis sklypas į pietus bus pašvęstas man, statyti namus prezidentūrai, prezidentūros apreiškimų gavimo darbui ir aprezidentūros tarnystės darbui visais su bažnyčia bei karalyste susijusiais klausimais.

4 Iš tiesų sakau jums, kad jie bus pastatyti penkiasdešimt penkių pėdų pločio ir šešiasdešimt penkių pėdų ilgio viduje.

5 Ir ten bus žemesnioji erdvė ir aukštesnioji erdvė pagal modelį, kuris jums bus duotas vėliau.

6 Ir jie bus pašvęsti Viešpačiui nuo jų pamatų, pagal kunigystės tvarką, pagal modelį, kuris jums bus duotas vėliau.

7 Ir jie bus visiškai pašvęsti Viešpačiui prezidentūros darbui.

8 Ir jūs neleisite niekam anešvariam įeiti į juos; ir ten bus mano bšlovė, ir mano akivaizda bus ten.

9 Bet jeigu į juos įeis kas nors anešvarus, mano šlovės ten nebus; ir mano akivaizda ten neįeis.

10 Ir dar, iš tiesų sakau jums: antrasis sklypas į pietus bus pašvęstas man statyti man namus, skirtus mano Raštų avertimo ir visko, ką tik jums įsakysiu, bspausdinimo darbui.

11 Ir viduje jie bus penkiasdešimt penkių pėdų pločio ir šešiasdešimt penkių pėdų ilgio; ir ten bus žemesnioji ir aukštesnioji erdvė.

12 Ir šie namai nuo jų pamatų bus visiškai pašvęsti Viešpačiui, spausdinimo darbui, kokį tik jums įsakysiu, kad būtų šventi, nesuteršti, viskuo atitinkantys modelį, kuris bus jums duotas.

13 O trečiajame sklype mano tarnas Hairumas Smitas gaus savo paveldą.

14 O pirmajame ir antrajame sklypuose į šiaurę mano tarnai Reinoldsas Kahūnas ir Džeredas Karteris gaus savo paveldus –

15 kad vykdytų darbą, kurį jiems paskyriau, – būtų mano namų statybos komitetas pagal įsakymą, kurį aš, Viešpats Dievas, daviau jums.

16 Šie du namai neturi būti statomi, kol neduosiu jums įsakymo dėl jų.

17 Ir dabar šiuokart jums neduodu daugiau. Amen.