Raštai
Doktrina ir Sandoros 25


25 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:103–104). (Žr. 24 skyriaus įvadą). Šis apreiškimas paskelbia Viešpaties valią Emai Smit, pranašo žmonai.

1–6 Ema Smit, išrinktoji ponia, pašaukta padėti savo vyrui ir jį paguosti; 7–11 Ji taip pat pašaukta rašyti, aiškinti Raštus ir rinkti himnus; 12–14 Viešpačiui teisiųjų giesmė yra malda; 15–16 Šiame apreiškime pateikti paklusnumo principai taikomi visiems.

1 Įsiklausyk į Viešpaties, savo Dievo, balsą, kai aš kalbu tau, Ema Smit, mano dukra; nes iš tiesų sakau tau, kad visi, kurie apriima mano evangeliją, yra sūnūs ir dukros mano bkaralystėje.

2 Duodu tau apreiškimą dėl mano valios; ir jei būsi ištikima ir avaikščiosi priešais mane bdoros takais, aš apsaugosiu tavo gyvybę ir tu gausi cpaveldą Sionėje.

3 Štai, tavo anuodėmės tau atleistos, ir tu esi išrinktoji ponia, kurią aš bpašaukiau.

4 Nemurmėk dėl dalykų, kurių nematei, nes jie sulaikyti nuo tavęs ir nuo pasaulio, kas yra mano išmintis ateičiai.

5 Ir tavo pašaukimo pareigos bus apaguosti mano tarną Džozefą Smitą jaunesnįjį, tavo vyrą, jo suspaudimuose guodžiančiais žodžiais romumo dvasioje.

6 Ir tu eisi su juo, kai jis eis, ir būsi jam raštininke, kol ten nebus kito, kad būtų jam raštininku, idant galėčiau siųsti savo tarną Oliverį Kauderį visur, kur nuspręsiu.

7 Ir po jo ranka tu būsi aįšventinta aiškinti Raštus ir raginti bažnyčią taip, kaip tau nurodys mano Dvasia.

8 Nes jis uždės ant tavęs savo arankas, ir tu gausi Šventąją Dvasią, ir savo laiką skirsi rašyti ir daug mokytis.

9 Ir tau nereikia bijoti, nes tavo vyras rems tave bažnyčioje; nes jo apašaukimas yra dėl jų, kad jiems būtų bapreikšta viskas, ką tik aš nuspręsiu, pagal jų tikėjimą.

10 Ir iš tiesų sakau tau, jog tu atidėsi į šalį šio apasaulio bdalykus ir csieksi geresniojo pasaulio dalykų.

11 Ir tau taip pat bus duota sudaryti šventų ahimnų rinkinį, kaip tau bus duota, ką man malonu turėti savo bažnyčioje.

12 Nes mano sielai patinka aširdies bgiesmė; taip, teisiųjų giesmė yra malda man, ir į tai bus atsakyta palaima ant jų galvų.

13 Todėl pakylėk savo širdį ir džiūgauk, ir glauskis prie tavo sudarytų sandorų.

14 Išlik aromumo dvasioje ir saugokis bišdidumo. Tegul tavo siela džiaugiasi savo vyru ir šlove, kuri jam teks.

15 Nuolat laikykis mano įsakymų ir gausi ateisumo bkarūną. Ir jei šito nedarai, tu negali cateiti ten, kur aš esu.

16 Ir iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad tai yra mano abalsas visiems. Amen.