Raštai
Doktrina ir Sandoros 14


14 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Deividui Vitmeriui Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:48–50). Vitmerio šeima labai susidomėjo Mormono Knygos vertimu. Pranašas įsikūrė Piterio Vitmerio vyresniojo namuose, kur gyveno, kol buvo užbaigtas vertimo darbas ir gautos išeinančios knygos leidybinės teisės. Trys Vitmerio sūnūs, kurių kiekvienas gavo liudijimą apie darbo tikrumą, giliai susirūpino dėl savo asmeninės pareigos. Šis apreiškimas ir du kiti (15 ir 16 skyriai) duoti kaip atsakymas į užklausimą per Urimus ir Tumimus. Deividas Vitmeris vėliau tapo vienu iš trijų Mormono Knygos liudytojų.

1–6 Vynuogyno darbininkai gaus išgelbėjimą; 7–8 Amžinasis gyvenimas yra didžiausia iš Dievo dovanų; 9–11 Kristus sukūrė dangus ir žemę.

1 Didis ir anuostabus darbas netrukus prasidės žmonių vaikų labui.

2 Štai, aš esu Dievas; skirk dėmesį mano žodžiui, kuris gyvas ir galingas, aštresnis už dviašmenį kalaviją, atskiriantį sąnarius ir kaulų smegenis; todėl skirk dėmesį mano žodžiui.

3 Štai laukas jau pabalęs pjūčiai; todėl kas nori pjauti, temosuoja savo pjautuvu iš visų jėgų ir tepjauna, kol dar diena, kad galėtų susikrauti savo sielai nesibaigiantį išgelbėjimą Dievo karalystėje.

4 Taip, kas mosuos savo pjautuvu ir pjaus, tas yra Dievo pašauktas.

5 Todėl, jei manęs prašysi, gausi; jei belsi, tau bus atidaryta.

6 Siek įgyvendinti ir įtvirtinti mano Sionę. Visame kame laikykis mano įsakymų.

7 Ir jei alaikysiesi mano įsakymų ir bištversi iki galo, turėsi camžinąjį gyvenimą, kuris yra didžiausia iš visų Dievo dovanų.

8 Ir bus taip, kad jei paprašysi Tėvą, mano vardu, tikrai tikėdamas, gausi aŠventąją Dvasią, kuri duoda, ką kalbėti, idant galėtum stovėti kaip bliudytojas to, ką tu ir cgirdėsi, ir matysi, ir taip pat idant galėtum skelbti atgailą šiai kartai.

9 Štai, aš esu aJėzus Kristus, bgyvojo Dievo cSūnus, kuris dsukūriau dangus ir ežemę, fšviesa, kurios gtamsa negali užgožti;

10 todėl aš turiu išnešti savo evangelijos apilnatvębkitataučių Izraelio namams.

11 Ir štai, tu esi Deividas ir esi pašauktas padėti; ir jei tai darysi ir būsi ištikimas, būsi palaimintas tiek dvasiškai, tiek ir laikinai, ir didis bus tavo atlygis. Amen.