Raštai
Doktrina ir Sandoros 68


68 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio mėnesį Orsono Haido, Luko S. Džonsono, Laimano J. Džonsono ir Viljamo E. Maklelino prašymu (History of the Church, 1:227–229). Nors šis apreiškimas duotas kaip atsakymas į meldimą, norint sužinoti Viešpaties mintis dėl minėtų vyresniųjų, daug iš to, kas pasakyta, tinka visai Bažnyčiai.

1–5 Vyresniųjų žodžiai, kada jie įkvėpti Šventosios Dvasios, yra Raštai; 6–12 Vyresnieji turi pamokslauti ir krikštyti, ir tikrus tikinčiuosius lydės ženklai; 13–24 Pirmagimis tarp Aarono sūnų, vadovaujamas Pirmosios Prezidentūros, gali tarnauti Pirmininkaujančiu Vyskupu (tai yra, turėti pirmininkavimo raktus kaip vyskupas); 25–28 Tėvams įsakyta mokyti savo vaikus evangelijos; 29–35 Šventieji turi švęsti šabą, stropiai dirbti ir melstis.

1 Mano tarnas Orsonas Haidas jo įšventinimu buvo pašauktas skelbti nesibaigiančią evangeliją gyvojo Dievo aDvasia nuo liaudies prie liaudies ir nuo žemės prie žemės nelabųjų susirinkimuose, jų sinagogose, samprotaudamas su jais ir aiškindamas jiems visus Raštus.

2 Ir štai, tai yra pavyzdys visiems tiems, kurie buvo įšventinti į šią kunigystę, kuriems paskirta misija eiti skelbti –

3 ir tai yra jiems pavyzdys, kad jie akalbės, įkvėpti Šventosios Dvasios.

4 Ir ką tik jie kalbės įkvėpti aŠventosios Dvasios, bus Raštai, bus Viešpaties valia, bus Viešpaties mintis, bus Viešpaties žodis, bus Viešpaties balsas ir Dievo bgalia išgelbėjimui.

5 Štai, tai Viešpaties pažadas jums, o mano tarnai.

6 Todėl būkite džiugūs ir anebijokite, nes aš, Viešpats, esu su jumis ir stovėsiu šalia jūsų; ir jūs liudysite apie mane, būtent Jėzų Kristų, kad aš esu gyvojo Dievo Sūnus, kad aš buvau, kad aš esu ir kad aš ateisiu.

7 Tai yra Viešpaties žodis tau, mano tarne aOrsonai Haidai, ir taip pat mano tarnui Lukui Džonsonui, ir mano tarnui Laimanui Džonsonui, ir mano tarnui Viljamui E. Maklelinui, ir visiems ištikimiems mano bažnyčios vyresniesiems:

8 aeikite į visą pasaulį, bskelbkite evangeliją kiekvienam ckūriniui, veikdami mano jums suteiktu dįgaliojimu, ekrikštydami Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu.

9 Ir atas, kuris tiki ir priima krikštą, bus bišgelbėtas, o tas, kuris netiki, bus cpasmerktas.

10 Ir tas, kuris tiki, bus palaimintas lydinčiais aženklais, būtent kaip parašyta.

11 Ir jums bus duota pažinti laikų aženklus bei Žmogaus Sūnaus atėjimo ženklus;

12 ir jums bus suteikta galia aužantspauduoti amžinajam gyvenimui visus, apie kuriuos tik paliudys Tėvas. Amen.

13 Ir dabar, kas dėl papildomų punktų prie sandorų ir įsakymų, tai jie yra tokie:

14 lieka vėliau, Viešpačiui tinkamu metu, paskirti kitus avyskupus bažnyčiai, kad tarnautų, būtent kaip pirmasis;

15 todėl jie turi būti verti aaukštieji kunigai, ir juos paskirs Melchizedeko kunigystės bPirmoji Prezidentūra, išskyrus atvejus, kai jie yra tikri cAarono palikuonys.

16 Ir jeigu jie būtų tikri aAarono palikuonys, jie turi teisėtą teisę į vyskupystę, jeigu yra pirmagimiai tarp Aarono sūnų;

17 nes pirmagimis turi pirmininkavimo teisę šioje kunigystėje ir jos araktus, arba įgaliojimą.

18 Joks vyras neturi teisėtos teisės į šią pareigybę – turėti šios kunigystės raktus, jeigu jis nėra atikras Aarono palikuonis ir pirmagimis.

19 Bet, kadangi Melchizedeko kunigystės aaukštasis kunigas turi įgaliojimą tarnauti visose žemesnėse pareigybėse, jis gali tarnauti bvyskupo pareigybėje, kai neįmanoma surasti tikro Aarono palikuonio, su sąlyga, kad jis pašauktas, paskirtas ir įšventintas į šią galią po Melchizedeko kunigystės Pirmosios Prezidentūros rankomis.

20 Ir tikras Aarono palikuonis taip pat turi būti paskirtas šios prezidentūros ir pripažintas vertu, ir apateptas, ir bįšventintas po šios prezidentūros rankomis, kitaip jie nėra teisėtai įgalioti tarnauti savo kunigystėje.

21 Bet, remdamiesi įsaku dėl jų kunigystės teisės perdavimo iš tėvo sūnui, jie gali pareikalauti savo patepimo, jeigu tik gali bet kada įrodyti savo liniją arba ją nustato apreiškimu iš Viešpaties po anksčiau minėtos prezidentūros rankomis.

22 Ir dar, joks vyskupas ar aukštasis kunigas, kuris bus paskirtas šiai tarnystei, nebus teisiamas ar pasmerktas už bet kokį nusikaltimą kitur, kaip tik priešais bažnyčios aPirmąją Prezidentūrą;

23 ir jeigu jis pripažintas kaltu priešais šią prezidentūrą nepaneigiamu liudijimu, jis bus pasmerktas;

24 ir jeigu jis atgailaus, jam bus aatleista pagal bažnyčios sandoras ir įsakymus.

25 Ir dar, kiek Sionėje, ar bet kuriame iš suorganizuotų jos akuolų vaikų turintys bgimdytojai cnemoko jų suprasti doktrinos apie atgailą, tikėjimą Kristumi, gyvojo Dievo Sūnumi, ir krikštą, ir Šventosios Dvasios dovaną rankų uždėjimu, sulaukus daštuonerių metų, tiek enuodėmė bus ant tų gimdytojų galvų.

26 Nes tai bus įstatymas aSionės gyventojams ar bet kuriame iš suorganizuotų jos kuolų.

27 Ir jų vaikai, kai jiems sukaks aašuoneri metai, bus bkrikštijamicnuodėmėms atleisti, ir priims rankų uždėjimą.

28 Ir jie taip pat mokys savo vaikus amelstis ir teisiai vaikščioti priešais Viešpatį.

29 Ir Sionės gyventojai taip pat švęs ašabo dieną, kad laikytų ją šventa.

30 Ir Sionės gyventojai taip pat kuo ištikimiausiai atmins savo darbus, jeigu jie paskirti dirbti; nes Viešpats prisimins tinginį.

31 Dabar, aš, Viešpats, nesu labai patenkintas Sionės gyventojais, nes tarp jų yra atinginių; ir jų vaikai taip pat auga bnelabume; taip pat jie uoliai cnesiekia amžinybės turtų, bet jų akys pilnos godumo.

32 To neturi būti, ir tai turi būti pašalinta iš jų tarpo; todėl tegul mano tarnas Oliveris Kauderis neša šiuos žodžius į Sionės žemę.

33 Ir aš jiems įsakau, kad tas, kuris nesilaiko savo amaldų priešais Viešpatį jų laiku, tebus bprisimintas priešais mano liaudies teisėją.

34 Šie ažodžiai yra tikri ir patikimi; todėl nepažeidinėkite jų ir nieko iš jų bneatimkite.

35 Štai, aš esu aAlfa ir Omega ir greitai bateinu. Amen.