Raštai
Doktrina ir Sandoros 95


95 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. birželio 1 d. (History of the Church, 1:350–352). Šis apreiškimas yra tęsinys dieviškų nurodymų dėl garbinimo ir mokymo namų, ypač dėl Viešpaties namų, statymo (žr. DS 88:119–136 ir DS 94).

1–6 Šventieji drausminami, kad nepastatė Viešpaties namų; 7–10 Viešpats savo namus nori panaudoti žmonių apdovanojimui galia iš aukštybių; 11–17 Namai turi būti pašvęsti kaip garbinimo vieta ir kaip apaštalų mokykla.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats jums, kuriuos aš myliu; o kuriuos myliu, aš taip pat ir adrausminu, kad jų nuodėmės būtų batleistos, nes drausmindamas paruošiu kelią jiems cišvaduoti iš visokios dpagundos; o aš jus pamilau –

2 todėl jūs turite būti sudrausminti ir stovėti papeikti priešais mano veidą;

3 nes jūs nusidėjote prieš mane labai sunkia nuodėme tuo, kad visais atžvilgiais nepaisėte didžio įsakymo, kurį jums daviau dėl mano anamų statymo;

4 kad paruoščiau taip, kaip aš ketinu paruošti, savo apaštalus agenėti mano vynuogyną paskutinį kartą, idant galėčiau vykdyti savo bneįprastą veiklą, idant galėčiau cišlieti savo Dvasios ant viso kūno, –

5 bet štai, iš tiesų sakau jums, kad tarp jūsų yra daug įšventintų, mano pašauktų, bet maža yra iš jų aišrinktų.

6 Tie, kurie neišrinkti, nusidėjo labai sunkia nuodėme tuo, kad jie vidurdienį vaikšto atamsoje.

7 Ir dėl to aš daviau jums įsakymą, kad sušauktumėte savo aiškilmingą susirinkimą, kad jūsų bpasninkavimai ir jūsų rauda pasiektų ausis cSabaotų Viešpaties, kas išvertus reiškia pirmosios dienos dkūrėjas, pradžia ir pabaiga.

8 Taip, iš tiesų sakau jums: aš daviau jums įsakymą, kad pastatytumėte namus, kuriuose aš ketinu aapdovanoti tuos, kuriuos išsirinkau, galia iš aukštybių;

9 nes tai yra Tėvo apažadas jums; todėl aš įsakau jums pasilikti, lygiai kaip pasiliko mano apaštalai Jeruzalėje.

10 Tačiau mano tarnai nusidėjo labai sunkia nuodėme; ir pranašų amokykloje kilo bginčai, kas mane labai nuliūdino, – sako jūsų Viešpats; todėl aš juos išsiunčiau, kad būtų sudrausminti.

11 Iš tiesų sakau jums: tai mano valia, kad pastatytumėte namus. Jei laikysitės mano įsakymų, jūs turėsite galią juos pastatyti.

12 Jei anesilaikysite mano įsakymų, Tėvo bmeilė nepasiliks su jumis, todėl jūs vaikščiosite tamsoje.

13 Dabar, čia išmintis ir Viešpaties sumanymas – tegul namai bus pastatyti ne pagal pasaulio būdą, nes aš neleidžiu jums gyventi pagal pasaulio būdą;

14 todėl tegul jie bus pastatyti pagal būdą, kurį aš parodysiu trims iš jūsų, kuriuos jūs paskirsite ir įšventinsite į šią galią.

15 Ir jų dydis bus penkiasdešimt penkios pėdos pločio, ir tebus jie šešiasdešimt penkių pėdų ilgio viduje.

16 Ir tegul žemesnioji vidinės erdvės dalis bus pašvęsta man, kad galėtumėte atnašauti sakramentą ir pamokslauti, ir pasninkauti, ir melstis, ir aatnašauti man savo švenčiausius troškimus, – sako jūsų Viešpats.

17 Ir tegul aukštesnioji vidinės erdvės dalis bus pašvęsta man, mano apaštalų mokyklai, – sako Sūnus aAmanas; arba, kitais žodžiais, Alfa; arba, kitais žodžiais, Omega; būtent Jėzus Kristus, jūsų bViešpats. Amen.