Raštai
Doktrina ir Sandoros 62


62 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą ant Misūrio upės kranto, Čaritone, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 13 d. (History of the Church, 1:205–206). Tą dieną pranašas ir jo grupė, kurie keliavo iš Independenso į Kirtlandą, sutiko keletą vyresniųjų, keliavusių į Sionės žemę, ir po džiaugsmingų pasisveikinimų buvo gautas šis apreiškimas.

1–3 Liudijimai užrašomi danguje; 4–9 Vyresnieji turi keliauti ir skelbti savo nuožiūra bei pagal Dvasios nurodymus.

1 Atkreipkite dėmesį ir įsiklausykite, o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, – sako Viešpats, jūsų Dievas, būtent Jėzus Kristus, jūsų aužtarėjas, kuris žino žmogaus silpnumą ir kaip bpagelbėti tiems, kurie cgundomi.

2 Ir iš tiesų mano akys nukreiptos į tuos, kurie kol kas dar nenuvykę į Sionės žemę; todėl jūsų misija dar neįvykdyta.

3 Tačiau esate palaiminti, nes jūsų paskelbtas aliudijimas bužrašytas danguje, kad angelai galėtų pažiūrėti; ir jie džiūgauja dėl jūsų, ir jums atleistos jūsų cnuodėmės.

4 Ir dabar tęskite savo kelionę. Susirinkite aSionės žemėje; ir surenkite susirinkimą ir džiūgaukite drauge, ir atnašaukite sakramentą Aukščiausiajam.

5 Ir tada galite grįžti liudyti, taip, būtent visi drauge arba po du, kaip jums atrodo tinkama, man tai nesvarbu; tik būkite ištikimi ir askelbkite gerąją naujieną žemės gyventojams, arba nelabųjų susirinkimuose.

6 Štai, aš, Viešpats, jus surinkau, idant būtų išpildytas pažadas, kad tarp jūsų esantys ištikimieji bus išsaugoti ir džiūgaus drauge Misūrio žemėje. Aš, Viešpats, pažadu ištikimiesiems ir negaliu ameluoti.

7 Mano, Viešpaties, valia, kad, jei kas iš jūsų nori joti arkliais ar mulais, ar važiuoti vežimais, jis gaus šį palaiminimą, jeigu jis visame priims tai iš Viešpaties rankos adėkinga širdimi.

8 Dėl to jums lieka pasielgti savo nuožiūra ir pagal Dvasios nurodymus.

9 Štai, akaralystė yra jūsų. Ir štai, aš visada esu bsu ištikimaisiais. Būtent taip. Amen.