Raštai
Doktrina ir Sandoros 62
ankstesnis kitas

62 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą ant Misūrio upės kranto, Čaritone, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 13 d. (History of the Church, 1:205–206). Tą dieną pranašas ir jo grupė, kurie keliavo iš Independenso į Kirtlandą, sutiko keletą vyresniųjų, keliavusių į Sionės žemę, ir po džiaugsmingų pasisveikinimų buvo gautas šis apreiškimas.

1–3 Liudijimai užrašomi danguje; 4–9 Vyresnieji turi keliauti ir skelbti savo nuožiūra bei pagal Dvasios nurodymus.

1 Atkreipkite dėmesį ir įsiklausykite, o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, – sako Viešpats, jūsų Dievas, būtent Jėzus Kristus, jūsų aužtarėjas, kuris žino žmogaus silpnumą ir kaip bpagelbėti tiems, kurie cgundomi.

2 Ir iš tiesų mano akys nukreiptos į tuos, kurie kol kas dar nenuvykę į Sionės žemę; todėl jūsų misija dar neįvykdyta.

3 Tačiau esate palaiminti, nes jūsų paskelbtas aliudijimas bužrašytas danguje, kad angelai galėtų pažiūrėti; ir jie džiūgauja dėl jūsų, ir jums atleistos jūsų cnuodėmės.

4 Ir dabar tęskite savo kelionę. Susirinkite aSionės žemėje; ir surenkite susirinkimą ir džiūgaukite drauge, ir atnašaukite sakramentą Aukščiausiajam.

5 Ir tada galite grįžti liudyti, taip, būtent visi drauge arba po du, kaip jums atrodo tinkama, man tai nesvarbu; tik būkite ištikimi ir askelbkite gerąją naujieną žemės gyventojams, arba nelabųjų susirinkimuose.

6 Štai, aš, Viešpats, jus surinkau, idant būtų išpildytas pažadas, kad tarp jūsų esantys ištikimieji bus išsaugoti ir džiūgaus drauge Misūrio žemėje. Aš, Viešpats, pažadu ištikimiesiems ir negaliu ameluoti.

7 Mano, Viešpaties, valia, kad, jei kas iš jūsų nori joti arkliais ar mulais, ar važiuoti vežimais, jis gaus šį palaiminimą, jeigu jis visame priims tai iš Viešpaties rankos adėkinga širdimi.

8 Dėl to jums lieka pasielgti savo nuožiūra ir pagal Dvasios nurodymus.

9 Štai, akaralystė yra jūsų. Ir štai, aš visada esu bsu ištikimaisiais. Būtent taip. Amen.