Raštai
Doktrina ir Sandoros 77


77 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:253–255). Pranašas rašė „Ryšium su Raštų vertimu aš gavau štai šį Apreiškimo Jonui paaiškinimą“ (History of the Church, 1:253).

1–4 Gyvūnai turi dvasias ir gyvens nemirtingoje žemėje amžinoje palaimoje; 5–7 Šios žemės laikinojo egzistavimo amžius yra 7000 metų; 8–10 Įvairūs angelai atstato evangeliją ir tarnauja žemėje; 11 Šimtas keturiasdešimt keturių tūkstančių užantspaudavimas; 12–14 Kristus ateis septintojo tūkstantmečio pradžioje; 15 Žydų tautai bus pakelti du pranašai.

1 K: Kas yra stiklo ajūra, apie kurią Jonas kalba Apreiškimo 4 skyriaus 6 eilutėje?A: Tai yra bžemė savo pašventintoje, nemirtingoje ir camžinojoje būsenoje.

2 K: Kaip turime suprasti keturis gyvūnus, minimus toje pačioje eilutėje?A: Tai yra avaizdingi išsireiškimai, kuriuos apreiškėjas Jonas panaudojo atvaizduoti bdangų, Dievo crojų, žmogaus, gyvulių, roplių ir padangių paukščių dlaimę; tai, kas dvasiška, panašu į tai, kas laikina; ir tai, kas laikina, panašu į tai, kas dvasiška; žmogaus edvasia panaši į jo kūnišką asmenybę, lygiai kaip ir dvasia fgyvulio bei kiekvieno kito kūrinio, kurį sukūrė Dievas.

3 K: Ar keturi gyvūnai reiškia tik pavienius gyvūnus, ar jie vaizduoja klases ir tvarkas?A: Jie reiškia keturis pavienius gyvūnus, kurie Jonui buvo parodyti, kad išreikštų gyvūnų klasių, jiems paskirtoje sukūrimo tvarkoje ar asferoje, besidžiaugiančių savo amžina bpalaima, šlovę.

4 K: Kaip turime suprasti akis ir sparnus, kuriuos turėjo šie gyvūnai?A: Jų akys vaizduoja šviesą ir apažinimą, tai yra, jie pilni pažinimo; ir jų sparnai vaizduoja bgalią judėti, veikti ir t.t.

5 K: Kaip turime suprasti Jono paminėtus dvidešimt keturis avyresniuosius?A: Mes turime suprasti, kad šie vyresnieji, kuriuos matė Jonas, tai vyresnieji, kurie buvo bištikimi tarnystės darbe ir buvo mirę; kurie priklausė cseptynioms bažnyčioms ir tuo metu buvo Dievo rojuje.

6 K: Kaip turime suprasti Jono matytą knygą, kurios nugarinė pusė buvo aužantspauduota septyniais antspaudais?A: Mes turime suprasti, kad joje yra apreikšta Dievo valia, bslėpiniai ir darbai bei paslėpti jo veiklos, susijusios su šia cžeme, per septynis jos gyvavimo, arba laikinojo egzistavimo, tūkstantmečius, dalykai.

7 K: Kaip turime suprasti septynis antspaudus, kuriais ji buvo užantspauduota?A: Mes turime suprasti, kad pirmasis antspaudas apima apirmojo tūkstantmečio dalykus, antrasis atitinkamai antrojo tūkstantmečio ir taip toliau iki septintojo.

8 K: Kaip turime suprasti keturis angelus, paminėtus Apreiškimo 7 skyriaus 1 eilutėje?A: Mes turime suprasti, kad jie yra nuo Dievo atsiųsti keturi angelai, kuriems duota galia keturioms žemės dalims – gelbėti gyvybę ir naikinti; tai tie, kurie turi anesibaigiančią evangeliją, kad įteiktų kiekvienai tautai, giminei, liežuviui ir liaudžiai; kurie turi galią uždaryti dangus, užantspauduoti gyvenimui arba numesti žemyn į tamsybės bsritis.

9 K: Kaip turime suprasti angelą, pakylantį iš rytų, paminėtą Apreiškimo 7 skyriaus 2 eilutėje?A: Mes turėtume suprasti, jog angelas, pakylantis iš rytų, yra tas, kuriam duotas gyvojo Dievo antspaudas dvylikai aIzraelio genčių; todėl jis šaukia keturiems angelams, turintiems nesibaigiančią evangeliją, sakydamas: Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol užantspauduosime mūsų Dievo tarnų bkaktas. Ir jeigu jūs tai priimsite, tai yra cElijas, kuris turėjo ateiti surinkti Izraelio gentis ir viską datstatyti.

10 K: Kada turi būti įvykdyta tai, apie ką kalbama šiame skyriuje?A: Tai turi būti įvykdyta ašeštajame tūkstantmetyje, arba kai bus atplėštas šeštasis antspaudas.

11 K: Kaip turime suprasti ašimtas keturiasdešimt keturių tūkstančių užantspaudavimą iš visų Izraelio genčių, po dvylika tūkstančių iš kiekvienos genties?A: Mes turime suprasti, kad užantspauduotieji yra baukštieji kunigai, įšventinti į šventą Dievo tvarką, kad vykdytų nesibaigiančią evangeliją; nes tai tie, kurie yra įšventinti iš kiekvienos tautos, giminės, liežuvio ir liaudies, įšventinti angelų, kuriems duota galia žemės tautoms, kad atvestų į cPirmagimio bažnyčią visus, kurie tik panorės ateiti.

12 K: Kaip mes turime suprasti atrimitų trimitavimus, paminėtus Apreiškimo 8 skyriuje?A: Mes turime suprasti, jog kaip Dievas sutvėrė pasaulį per šešias dienas ir septintąją dieną užbaigė savo darbą ir ją bpašventino, ir taip pat suformavo žmogų iš žemės cdulkių, lygiai taip septintojo tūkstantmečio pradžioje Viešpats Dievas dpašventins žemę ir užbaigs žmogaus išgelbėjimą, ir viską eteis, ir fišpirks viską, išskyrus tai, ko jis nepajungė savo galiai, kai bus viską užantspaudavęs, kad viskas būtų užbaigta; ir septynių angelų trimitų trimitavimai yra jo darbo paruošimas ir užbaigimas septintojo tūkstantmečio pradžioje – kelio paruošimas prieš jo atėjimo metą.

13 K: Kada turi būti atlikta tai, kas aprašyta Apreiškimo 9 skyriuje?A: Tai turi būti atlikta atplėšus septintąjį antspaudą, prieš Kristaus atėjimą.

14 K: Kaip mes turėtume suprasti mažą knygelę, kurią asuvalgė Jonas, kaip tai paminėta Apreiškimo 10 skyriuje?A: Mes turėtume suprasti, kad tai buvo misija ir nuostatas jam, kad bsurinktų Izraelio gentis; štai, jis yra Elijas, kuris, kaip parašyta, turi ateiti ir viską catstatyti.

15 K: Kaip turėtume suprasti du aliudytojus Apreiškimo 11 skyriuje?A: Jie yra du pranašai, kurie bus pakelti bžydų tautai cpaskutinėmis dienomis, datstatymo metu, ir pranašaus žydams po to, kai šie bus surinkti ir pastatę Jeruzalės miestą savo etėvų žemėje.