Raštai
Doktrina ir Sandoros 56


56 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:186–188). Ezra Teiris, kuris buvo paskirtas keliauti į Misūrio valst. su Tomu B. Maršu (žr. DS 52:22) negalėjo pradėti savo misijos, kai tuo tarpu antrasis buvo pasiruošęs. Vyresnysis Teiris buvo nepasiruošęs išvykti savo kelionėn, kadangi buvo įsivėlęs į problemas Tompsone, Ohajo valst. (žr. DS 54 skyriaus įvadą). Viešpats atsakė į pranašo pasiteiravimą šiuo klausimu, duodamas šį apreiškimą.

1–2 Kad gautų išgelbėjimą, šventieji turi imti savo kryžių ir sekti Viešpačiu; 3–13 Viešpats įsako ir atšaukia įsakymą, ir nepaklusnieji išmetami; 14–17 Vargas turtingiesiems, kurie nepadės vargšams, ir vargas vargšams, kurių širdys nesudužusios; 18–20 Palaiminti tyraširdžiai vargšai, nes jie paveldės žemę.

1 Įsiklausykite o jūs žmonės, kurie skelbiatės mano vardu, – sako Viešpats, jūsų Dievas; nes štai, mano pyktis užsidegęs prieš maištaujančius, ir jie pažins mano ranką ir mano pasipiktinimą aplankymo ir rūstybės tautoms dieną.

2 Ir tas, kuris neims savo kryžiaus ir neseks manimi, ir nesilaikys mano įsakymų, tas nebus išgelbėtas.

3 Štai, aš, Viešpats, įsakau; ir kuris nepaklus, tas man tinkamu metu bus iškirstas, po to, kai aš įsakiau, ir įsakymas sulaužytas.

4 Todėl aš, Viešpats, įsakau ir atšaukiu, taip, kaip man atrodo tinkama; ir atsakomybė už visa tai bus uždėta ant maištaujančiųjų galvų, – sako Viešpats.

5 Todėl aš atšaukiu įsakymą, duotą mano tarnams Tomui B. Maršui ir Ezrai Teiriui, ir savo tarnui Tomui duodu naują įsakymą: jis skubiai keliaus į Misūrio žemę, ir mano tarnas Sela J. Grifinas taip pat eis su juo.

6 Nes štai, aš atšaukiu įsakymą, duotą mano tarnams Selai J. Grifinui ir Njuelui Knaitui dėl savo žmonių Tompsone kietasprandiškumo ir jų maištavimų.

7 Todėl tegul mano tarnas Njuelas Knaitas pasilieka su jais; ir visi, kurie nori eiti, gali eiti, kurie yra atgailaujantys priešais mane, ir jis juos ves į žemę, kurią aš paskyriau.

8 Ir dar, iš tiesų sakau jums, kad mano tarnas Ezra Teiris turi atgailauti dėl savo išdidumo ir savanaudiškumo ir paklusti ankstesniam įsakymui, kurį jam daviau dėl tos vietos, kurioje jis gyvena.

9 Ir jeigu jis tai padarys, kadangi nebus jokių žemės padalinimų, jis vis dar bus paskirtas eiti į Misūrio žemę;

10 antraip jam bus sugrąžinti pinigai, kuriuos jis sumokėjo, ir jis išvyks ir bus iškirstas iš mano bažnyčios, – sako pulkų Viešpats Dievas;

11 ir nors dangus ir žemė praeis, šie žodžiai nepraeis, bet bus įvykdyti.

12 Ir jei mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis privalo sumokėti pinigus, štai aš, Viešpats, tai jam atmokėsiu Misūrio žemėje, idant tiems, iš kurių jis gaus, būtų atlyginta pagal tai, ką jie daro;

13 nes pagal tai, ką jie daro, jie gaus, būtent žemėmis savo paveldan.

14 Štai, taip sako Viešpats mano žmonėms: Jūs turite daug ką padaryti ir dėl daug ko atgailauti; nes štai jūsų nuodėmės pakilo pas mane ir yra nedovanotos, nes jūs stengiatės patarinėti savaip.

15 Ir jūsų širdys nepatenkintos. Ir jūs nepaklūstate tiesai, bet mėgaujatės neteisumu.

16 Vargas jums turtingieji, kurie neduodate savo turto vargšui, nes jūsų turtai sugadins jūsų sielas; ir tokia bus jūsų rauda aplankymo, teismo ir pasipiktinimo dieną: pjūtis praėjo, vasara pasibaigė, o mano siela neišgelbėta!

17 Vargas jums vargšai, kurių širdys nesudužusios, kurių dvasios neatgailaujančios ir kurių pilvai nepatenkinti, ir kurių rankos nesusilaiko nuo kitų žmonių gėrybių, kurių akys pilnos godumo, ir kurie nedirbate savo pačių rankomis!

18 Bet palaiminti tyraširdžiai vargšai, kurių širdys sudužusios ir kurių dvasios atgailaujančios, nes jie matys Dievo karalystę, ateinančią su galia ir didžia šlove jų išvadavimui; nes žemės riebumas bus jų.

19 Nes štai, Viešpats ateis, ir su juo bus jo atlyginimas, ir jis atlygins kiekvienam, ir vargšai džiūgaus;

20 ir jų kartos paveldės žemę iš kartos į kartą, per amžių amžius. Ir dabar aš baigiu jums kalbėti. Būtent taip. Amen.

Spausdinti