Raštai
Doktrina ir Sandoros 57


57 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sionėje, Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1831 m. liepos 20 dieną (History of the Church, 1:189–190). Paklusdami Viešpaties įsakymui (žr. DS 52 skyrių), vyresnieji atkeliavo iš Kirtlando į Misūrio valstiją, patyrę daugybę įvairių išgyvenimų ir šiokį tokį pasipriešinimą. Mąstydamas apie lamanitų būseną ir civilizuotumo, gerų manierų bei religijos stoką apskritai tarp žmonių, pranašas sušuko: „Kada gi dykuma žydės kaip rožė? Kada gi Sionė bus įtvirtinta savo šlovėje ir kur stovės tavoji šventykla, į kurią ateis visos tautos paskutinėmis dienomis?“ (History of the Church, 1:189). Paskui jis gavo šį apreiškimą.

1–3 Independensas Misūrio valstijoje yra vieta Sionės miestui ir šventyklai; 4–7 Tame krašte šventieji turi pirkti žemes ir gauti paveldą; 8–16 Sidnis Gilbertas turi įsteigti parduotuvę, V. V. Felpsas turi būti spaustuvininkas, o Oliveris Kauderis turi redaguoti medžiagą spausdinimui.

1 Įsiklausykite o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, – sako Viešpats, jūsų Dievas, – kurie pagal mano įsakymus susirinkote šioje žemėje, kuri yra aMisūrio žemė, kuri yra ta bžemė, kurią aš paskyriau ir cpašventinau šventųjų dsurinkimui.

2 Todėl tai yra pažado žemė ir avieta bSionės miestui.

3 Ir taip sako Viešpats jūsų Dievas, jei tik priimsite išmintį, čia išmintis. Štai, vieta, kuri dabar vadinama Independensu, yra centrinė vieta; ir vieta ašventyklai yra į vakarus, sklype, esančiame netoli teismo.

4 Todėl tai yra išmintis, kad šventieji anupirktų šią žemę ir taip pat kiekvieną plotą, esantį į vakarus, net iki ribos besidriekiančios tiesiogiai tarp bžydo ir kitataučio;

5 ir taip pat kiekvieną plotą, besiribojantį su prerijomis, tiek kiek mano mokiniai pajėgūs anupirkti žemių. Štai, tai yra išmintis, kad jie bįsigytų jas kaip nesibaigiantį paveldą.

6 Ir tegul mano tarnas Sidnis Gilbertas stovi pareigybėje, į kurią jį paskyriau, kad priimtų pinigus, kad būtų bažnyčios aįgaliotinis, kad visose aplinkinėse srityse supirktų žemes, kiek tik tai gali būti padaryta teisiai ir kaip nurodys išmintis.

7 Ir tegul mano tarnas aEdvardas Partridžas stovi pareigybėje, į kurią jį paskyriau, ir bpadalina šventiesiems jų paveldą taip, kaip aš įsakiau; ir taip pat, kad tie, kuriuos jis paskyrė, jam padėtų.

8 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnas Sidnis Gilbertas įsisodina šitoje vietoje ir įsteigia parduotuvę, kad pardavinėtų prekes be apgaulės, kad gautų pinigų pirkti žemes šventųjų labui ir kad galėtų įsigyti viską, ko mokiniams gali reikėti jiems įsodinti jų pavelde.

9 Ir taip pat tegul mano tarnas Sidnis Gilbertas gauna licenciją – štai čia išmintis, ir kas tik skaito tesuvokia – kad jis taip pat galėtų siųsti žmonėms prekes per ką tik jis norės, kaip per savo tarnyboje įdarbintus tarnautojus;

10 ir taip aprūpinti mano šventuosius, kad mano evangelija galėtų būti skelbiama tiems, kurie sėdi atamsoje ir mirties srityje ir bšešėlyje.

11 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnas aViljamas V. Felpsas bus įsodintas šioje vietoje ir įtvirtintas kaip bažnyčios bspaustuvininkas.

12 Ir štai, jei pasaulis priims jo rašinius, – štai čia išmintis – tegul jis pelno viską, ką tik gali teisiai pelnyti, šventųjų labui.

13 Ir tegul mano tarnas aOliveris Kauderis jam padeda taip, kaip aš įsakiau, kur jam benurodysiu, perrašinėti, taisyti ir atrinkti, kad viskas būtų teisinga priešais mane, pagal tai, kaip per jį patvirtins Dvasia.

14 Ir taip tegul tie, apie kuriuos kalbėjau, bus įsodinti Sionės žemėje kaip galima greičiau su savo šeimomis, kad darytų tai taip, kaip pasakiau.

15 Ir dabar dėl surinkimo – tegul vyskupas ir įgaliotinis kaip galima greičiau pasiruošia toms šeimoms, kurioms buvo įsakyta atvykti į šią žemę, ir įsodina jas į jų paveldą.

16 Ir likusiems, tiek vyresniesiems, tiek ir nariams tolesni nurodymai bus duoti vėliau. Būtent taip. Amen.