Raštai
Doktrina ir Sandoros 54


54 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Njuelui Knaitui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:180–181). Bažnyčios nariai Tompsono (Ohajo valst.) skyriuje nesutarė turto pašventimo klausimais. Pasireiškė savanaudiškumas bei godumas, ir Lemanas Koplis sulaužė sandorą pašvęsti savo didelį ūkį atvykstančių iš Kolzvilio (Niujorko valst.) šventųjų paveldui. Ezra Teiris taip pat dalyvavo ginče. Dėl to Njuelas Knaitas (Tompsono skyriaus prezidentas) ir kiti vyresnieji atėjo pas pranašą, klausdami kaip pasielgti. Pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį apreiškimą. (Žr. 56 skyrių, kur aprašytas šio reikalo tęsinys).

1–6 Kad pelnytų pasigailėjimą, šventieji privalo laikytis evangelijos sandoros; 7–10 Jie privalo būti kantrūs varge.

1 Štai, taip sako Viešpats, būtent aAlfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, būtent tas, kuris buvo bnukryžiuotas už pasaulio nuodėmes:

2 Štai, iš tiesų, iš tiesų sakau tau, mano tarne Njueli Knaitai: tvirtai stovėk pareigybėje, kurion tave paskyriau.

3 Ir jei tavo broliai nori išvengti savo priešų, tegul atgailauja dėl visų savo nuodėmių ir tampa prieš mane tikrai anuolankūs ir atgailaujantys.

4 Ir kadangi asandora, kurią jie sudarė man, buvo sulaužyta, ji tapo btuščia ir negaliojanti.

5 Ir vargas tam, per kurį ateina šis apapiktinimas, nes jam būtų geriau, kad jis būtų paskandintas jūros gelmėse.

6 Bet palaiminti tie, kurie laikėsi sandoros ir vykdė įsakymą, nes jie susilauks agailestingumo.

7 Todėl dabar imkite ir sprukite iš šios žemės, kad jūsų priešai neužpultų jūsų; ir leiskitės kelionėn, ir pasiskirkite, kurį norite, kad būtų jūsų vadovas ir už jus mokėtų pinigus.

8 Ir taip jūs iškeliausite į vakarines sritis, į aMisūrio žemę, prie lamanitų ribos.

9 Ir užbaigę kelionę, štai sakau jums, stenkitės apragyventi kaip visi žmonės, kol aš paruošiu jums vietą.

10 Ir dar, būkite akantrūs varge, kol aš bateisiu; ir štai aš greitai ateinu, ir mano atlygis su manimi, ir tie, kurie anksti manęs cieškojo, dras atilsį savo sieloms. Būtent taip. Amen.