Raštai
Doktrina ir Sandoros 80


80 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:257).

1–5 Stivenas Barnetas ir Idenas Smitas pašaukiami skelbti ten, kur jie pasirinks.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats tau, mano tarne Stivenai Barnetai: eik, eik į pasaulį ir askelbk evangeliją kiekvienam kūriniui, kurį tik pasieks tavo balso garsas.

2 Ir kadangi nori bendražygio, aš tau duosiu savo tarną Ideną Smitą.

3 Todėl eikite ir skelbkite mano evangeliją, ar į šiaurę, ar į pietus, į rytus ar į vakarus – tai nesvarbu, jūs negalite suklysti.

4 Taigi skelbkite tai, ką girdėjote ir kuo tikrai tikite, ir ažinote, kad tai tiesa.

5 Štai, tai yra valia to, kuris jus apašaukė, jūsų Išpirkėjo, būtent Jėzaus Kristaus. Amen.