Raštai
Doktrina ir Sandoros 118


118 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. kaip atsakymas į maldavimą: „Parodyk mums savo valią, o Viešpatie, dėl Dvylikos“ (History of the Church, 3:46).

1–3 Viešpats aprūpins Dvylikos šeimas; 4–6 Užimamos Dvylikos Kvorume atsilaisvinusios vietos.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats: Tegul nedelsiant bus surengta konferencija; tegul bus suorganizuoti Dvylika; ir tebus paskirti vyrai, kad aužimtų vietas tų, kurie atpuolė.

2 Tegul mano tarnas aTomas, kurį laiką pasilieka Sionės žemėje, kad publikuotų mano žodį.

3 Likusieji nuo tos valandos tegul toliau pamokslauja, ir jeigu jie tai darys su visu širdies nusižeminimu, romumu, anuolankumu ir bdidžiu kantrumu, aš, Viešpats, pažadu jiems, kad aprūpinsiu jų šeimas; ir nuo šiol jiems bus atvertos veiksmingos durys.

4 Ir kitą pavasarį tegul jie vyksta kelionėn per didžiuosius vandenis ir ten skelbia mano evangeliją, jos pilnatvę, ir liudija apie mano vardą.

5 Tegul jie palieka mano šventuosius Far Vesto mieste ateinančio balandžio dvidešimt šeštą dieną mano namų statybos vietoje, – sako Viešpats.

6 Tegul mano tarnas Džonas Teiloras ir taip pat mano tarnas Džonas E. Peidžas, ir taip pat mano tarnas Vilfordas Vudrufas, ir taip pat mano tarnas Vilardas Ričardsas bus paskirti užimti tų atkritusiųjų vietas ir bus oficialiai informuoti apie jų paskyrimą.