Raštai
Doktrina ir Sandoros 11


11 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą jo broliui Hairumui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:39–46). Šis apreiškimas buvo gautas per Urimus ir Tumimus kaip atsakymas į Džozefo maldavimą ir teiravimąsi. Bažnyčios istorija sako, kad šis apreiškimas gautas po Aarono kunigystės sugrąžinimo.

1–6 Vynuogyno darbininkai gaus išgelbėjimą; 7–14 Ieškok išminties, šauk atgailą, pasitikėk Dvasia; 15–22 Laikykis įsakymų ir tyrinėk Viešpaties žodį; 23–27 Neneik apreiškimo ir pranašystės dvasios; 28–30 Tie, kurie priima Kristų, tampa Dievo sūnumis.

1 Didis ir anuostabus darbas netrukus prasidės tarp žmonių vaikų.

2 Štai, aš esu Dievas; skirk adėmesį mano bžodžiui, kuris gyvas ir cgalingas, daštresnis už dviašmenį kalaviją, atskiriantį sąnarius ir kaulų smegenis; todėl skirk dėmesį mano žodžiui.

3 Štai laukas jau apabalęs pjūčiai; todėl, kas nori pjauti, temosuoja savo pjautuvu iš visų jėgų ir tepjauna, kol dar diena, kad galėtų bsusikrauti savo sielai cnesibaigiantį išgelbėjimą Dievo karalystėje.

4 Taip, kas mosuos savo apjautuvu ir pjaus, tas yra Dievo pašauktas.

5 Todėl, jei manęs aprašysi, gausi; jei belsi, tau bus atidaryta.

6 Dabar, kadangi tu prašei, štai, aš tau sakau: laikykis mano įsakymų ir siek įgyvendinti ir įtvirtinti aSionės reikalą.

7 Ieškok ne aturtų, bet bišminties ir, štai, Dievo slėpiniai bus tau atskleisti, ir tada būsi padarytas turtingas. Štai, turtingas yra tas, kuris turi amžinąjį gyvenimą.

8 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: būtent tai, ko tu nori iš manęs, bus tau; ir, jei nori, tu būsi priemonė daryti daug gera šioje kartoje.

9 aNeskelbk šiai kartai nieko kita, kaip tik batgailą. Laikykis mano įsakymų ir padėk išnešti mano darbą cpagal mano įsakymus, ir tu būsi palaimintas.

10 Štai, tu turi adovaną, arba turėsi dovaną, jei norėsi iš manęs su tikėjimu, bnuoširdžiai, tikėdamas Jėzaus Kristaus galia, arba mano, kuris tau kalbu, galia;

11 nes, štai, tai aš kalbu; štai, aš esu ašviesa, kuri šviečia tamsoje, ir savo bgalia aš tau duodu šiuos žodžius.

12 Ir dabar, iš tiesų, iš tiesų sakau tau: apasitikėk ta bDvasia, kuri veda daryti gera, – taip, elgtis teisingai, cvaikščioti dnuolankiai, eteisti teisiai; ir tai yra mano Dvasia.

13 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: aš tau suteiksiu savo Dvasios, kuri aapšvies tavo bprotą, kuri pripildys tavo sielą cdžiaugsmo;

14 ir tada tu pažinsi, arba per tai pažinsi viską, ko tik tu nori iš manęs, kas susiję su ateisumu, tikrai tikėdamas manimi, kad gausi.

15 Štai, aš įsakau tau, kad nereikia manyti, jog esi pašauktas pamokslauti, kol nesi apašauktas.

16 Palauk dar truputėlį, kol turėsi mano žodį, mano auolą, mano bažnyčią ir mano evangeliją, idant tikrai pažintum mano doktriną.

17 Ir tada, štai, tau bus padaryta pagal tavo norus, taip, būtent pagal tavo tikėjimą.

18 Laikykis mano įsakymų; tylėk; kreipkis į mano Dvasią.

19 Taip, aglauskis prie manęs visa širdimi, idant galėtum padėti išnešti į šviesą tai, apie ką kalbėta – taip, mano darbo vertimą; būk kantrus, kol jį užbaigsi.

20 Štai, tavo darbas – alaikytis mano įsakymų, taip, visa savo galia, protu ir stiprybe.

21 Siek ne skelbti mano žodį, bet pirma siek agauti mano žodį, ir tada tavo liežuvis bus atrištas; tada, jei nori, turėsi mano Dvasią ir mano žodį, taip, Dievo galią įtikinti žmones.

22 Bet dabar tylėk; tyrinėk amano žodį, kuris išėjęs tarp žmonių vaikų, ir taip pat btyrinėk cmano žodį, kuris ateis tarp žmonių vaikų, arba tą, kuris dabar verčiamas, taip, kol būsi gavęs visa, ką aš dduosiu žmonių vaikams šioje kartoje, ir tada prie šito visa bus pridėta.

23 Štai tu esi aHairumas, mano sūnus; bsiek Dievo karalystės, ir visa bus pridėta pagal tai, kas teisinga.

24 aStatyk ant mano uolos, kuri yra mano bevangelija;

25 neneik nei aapreiškimo dvasios, nei bpranašystės dvasios, nes vargas tam, kuris tai neigia;

26 taigi, akraukis mano žodį savo širdyje iki to laiko, kada man atrodys išmintinga, kad eitum.

27 Štai, aš kalbu visiems, turintiems gerus norus ir amosavusiems savo pjautuvais, kad pjautų.

28 Štai, aš esu aJėzus Kristus, Dievo Sūnus. Aš esu pasaulio gyvybė ir bšviesa.

29 Aš esu tas pats, kuris atėjo pas savuosius, ir savieji manęs nepriėmė;

30 bet iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jog visiems, kurie mane priima, aš duosiu agalią tapti Dievo bsūnumis, būtent tiems, kurie tiki mano vardą. Amen.