Raštai
Doktrina ir Sandoros 79


79 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:257).

1–4 Džeredas Karteris pašaukiamas skelbti evangeliją per Guodėją.

1 Iš tiesų sakau tau, jog tai mano valia, kad mano tarnas Džeredas Karteris vėl eitų į rytines šalis, su galia aįšventinimo, kuriuo jis buvo įšventintas, iš vietos į vietą ir iš miesto į miestą, skelbdamas didžiai džiaugsmingą gerąją naujieną, būtent nesibaigiančią evangeliją.

2 Ir aš siųsiu jam aGuodėją, kuris jį mokys tiesos ir kelio, kuriuo jis turės eiti;

3 ir kiek jis ištikimas, tiek aš vėl jį karūnuosiu pėdais.

4 Todėl tedžiūgauja tavo širdis, mano tarne Džeredai Karteri, ir anebijok, – sako tavo Viešpats, būtent Jėzus Kristus. Amen.