Raštai
Doktrina ir Sandoros 102


102 Skyrius

Bažnyčios pirmosios aukštosios tarybos suorganizavimo Kirtlande, Ohajo valst., 1834 m. vasario 17 d. protokolas (History of the Church, 2:28–31). Protokolo originalą surašė vyresnieji Oliveris Kauderis ir Orsonas Haidas. Po dviejų dienų pranašas protokolą pataisė, perskaitė aukštajai tarybai, ir taryba jį priėmė. 30–32 eilutes, susijusias su Dvylikos Apaštalų Taryba, pranašas Džozefas Smitas pridėjo 1835 metais, ruošdamas šį skyrių publikuoti Doktrinoje ir Sandorose.

1–8 Aukštoji taryba skirta spręsti svarbias problemas, iškylančias Bažnyčioje; 9–18 Pateikiamos bylų klausymo procedūros;19–23 Sprendimus pateikia tarybos prezidentas; 24–34 Nustatoma apeliacijos procedūra.

1 Šiandien Džozefo Smito jaunesniojo namuose pagal apreiškimą susirinko dvidešimt keturių aukštųjų kunigų visuotinė taryba ir ėmėsi organizuoti Kristaus bažnyčios aaukštąją tarybą, turinčią susidėti iš dvylikos aukštųjų kunigų ir vieno arba trijų prezidentų, priklausomai nuo bylos.

2 Aukštoji taryba apreiškimu buvo paskirta tam, kad spręstų bažnyčioje galinčias iškilti svarbias problemas, kurių bažnyčia ar avyskupo taryba negali išspręsti taip, kad šalys būtų patenkintos.

3 Tarybos balsu Džozefas Smitas jaunesnysis, Sidnis Rigdonas ir Frederikas G. Viljamsas buvo pripažinti prezidentais; ir Džozefas Smitas vyresnysis, Džonas Smitas, Džozefas Kojus, Džonas Džonsonas, Martinas Harisas, Džonas S. Karteris, Džeredas Karteris, Oliveris Kauderis, Samuelis H. Smitas, Orsonas Haidas, Silvestras Smitas ir Lukas Džonsonas, aukštieji kunigai, buvo tarybos vienbalsiai išrinkti kaip sėslioji bažnyčios taryba.

4 Aukščiau išvardintų tarėjų tada buvo paklausta, ar jie priima savo paskyrimus ir ar jie veiks toje pareigybėje pagal dangaus įstatymą. Į tai visi jie atsakė, kad priėmė savo paskyrimus ir vykdys savo pareigybes pagal jiems suteiktą Dievo malonę.

5 Tarybą sudariusių žmonių, kurie bažnyčios vardu ir už ją balsavo paskirdami aukščiau paminėtus tarėjus, buvo keturiasdešimt trys, o būtent: devyni aukštieji kunigai, septyniolika vyresniųjų, keturi kunigai ir trylika narių.

6 Nubalsuota: Aukštoji taryba neturės galios veikti, jei dalyvaus mažiau nei septyni aukščiau paminėti tarėjai arba deramai paskirti jų darbo tęsėjai.

7 Šie septyni turės galią paskirti kitus aukštuosius kunigus, kuriuos jie laikys vertais ir gebančiais veikti vietoje nedalyvaujančių tarėjų.

8 Nubalsuota: Jei kada nors, dėl bet kurio iš aukščiau paminėtų tarėjų mirties, pašalinimo iš pareigybės už prasižengimą, ar išvykimo už šios bažnyčios valdžios ribų, atsiras kokia laisva vieta, ji bus užimama pagal prezidento ar prezidentų pasiūlymą ir sankcionuojama tuo tikslu veikti bažnyčios vardu sušauktos aukštųjų kunigų visuotinės tarybos balsu.

9 Bažnyčios prezidentas, kuris taip pat yra ir tarybos prezidentas, paskiriamas aapreiškimu ir bpripažįstamas vadovu bažnyčios balsu.

10 Ir būtent dėl savo pareigybės garbingumo jis turi pirmininkauti bažnyčios tarybai; ir jam yra suteikta privilegija, kad jam padėtų du kiti prezidentai, kurie paskiriami taip pat, kaip buvo paskirtas ir jis.

11 Ir tuo atveju, kai nedalyvauja vienas ar abu iš tų, kurie paskirti jam padėti, jis turi galią pirmininkauti tarybai be padėjėjo; o tuo atveju, kai nedalyvauja jis pats, kiti prezidentai turi galią pirmininkauti vietoje jo, abu arba bet kuris iš jų.

12 Kai Kristaus bažnyčios aukštoji taryba bus deramai suorganizuota pagal ankščiau pateiktą modelį, dvylikos tarėjų pareiga bus mesti burtą skaičiais ir taip nustatyti, kuris iš dvylikos kalbės pirmas, pradedant nuo pirmo numerio, ir taip iš eilės iki dvylikto numerio.

13 Kai tik ši taryba susirinks svarstyti kokią nors bylą, dvylika tarėjų nutars, ar tai sudėtinga byla, ar ne; jei nesudėtinga, tai tik du tarėjai kalbės tuo klausimu pagal aukščiau aprašytą tvarką.

14 Bet jei manoma, kad ji sudėtinga, bus paskirti keturi; o jei dar sudėtingesnė – šeši; bet jokiu atveju nebus paskirti kalbėti daugiau nei šeši.

15 Kad būtų išvengta įžeidimo ar neteisingumo, kaltinamasis visais atvejais turės teisę į pusę tarybos.

16 Ir tarėjai, paskirti kalbėti priešais tarybą, po to, kai ištiriamas įrodymas, turi pristatyti bylą, jos tikroje šviesoje priešais tarybą; ir kiekvienas žmogus turi kalbėti bešališkai ir ateisingai.

17 Tarėjai, ištraukę lyginius skaičius, tai yra 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 yra tie asmenys, kurie turi stoti kaltinamojo pusėn ir saugoti nuo įžeidimo ir neteisingumo.

18 Visais atvejais kaltintojas ir kaltinamasis turės privilegiją kalbėti už save prieš tarybą, po to kai bus išklausyti įrodymai, ir tarėjai, paskirti kalbėti byloje, pabaigs savo kalbas.

19 Po to, kai išklausyti įrodymai, pasisakė tarėjai, kaltintojas ir kaltinamasis, prezidentas pateiks sprendimą pagal savąjį bylos supratimą ir pakvies dvylika tarėjų patvirtinti jį savo balsavimu.

20 Bet jei likusieji tarėjai, kurie nekalbėjo, ar bet kuris iš jų, bešališkai išklausę įrodymus ir pasisakymus, prezidento sprendime pastebi klaidą, jie gali apie tai pareikšti, ir byla bus perklausoma.

21 Ir jei, po atidaus perklausymo, bylą nušvies papildoma šviesa, sprendimas bus atitinkamai pakeistas.

22 Bet jei papildomos šviesos neišlieta, liks galioti pirmasis sprendimas, ir galią tai nuspręsti turi tarybos dauguma.

23 Tuo atveju, kai iškyla sunkumų dėl adoktrinos ar principo, jei nepakankamai parašyta, kad atvejis taptų aiškus tarybos protams, prezidentas gali pasiteirauti ir gauti Viešpaties mintį bapreiškimu.

24 Svetur esantys aukštieji kunigai, turi galią ankščiau nurodytu būdu sušaukti ir suorganizuoti tarybą, kad išspręstų problemas, kai šalys ar kuri nors iš jų to prašo.

25 Ir minėtoji aukštųjų kunigų taryba turės galią paskirti vieną iš savo tarpo laikinai pirmininkauti tokiai tarybai.

26 Minėtos tarybos pareiga bus nedelsiant perduoti savo darbų aprašymo kopiją su pilnu jų sprendimą lydinčio liudijimo aprašymu Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros būstinės aukštajai tarybai.

27 Jei šalys ar kuri nors iš jų, būtų nepatenkintos minėtos tarybos sprendimu, jos gali kreiptis į Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros būstinės aukštąją tarybą ir siekti, kad jų byla būtų perklausoma; ši byla bus svarstoma pagal aukščiau aprašytą modelį taip, lyg joks sprendimas nebūtų priimtas.

28 Svetur ši aukštųjų kunigų taryba turi būti šaukiama tik pačiais asudėtingiausiais bažnyčios reikalų atvejais; ir joks eilinis ar įprastinis atvejis nėra pakankamas pagrindas sušaukti tokią tarybą.

29 Svetur keliaujantys arba gyvenantys aukštieji kunigai turi galią pasakyti, ar būtina sušaukti tokią tarybą, ar ne.

30 Yra skirtumas tarp aukštosios tarybos, arba svetur keliaujančių aukštųjų kunigų, ir akeliaujančios aukštosios tarybos, sudarytos iš dvylikos bapaštalų, kalbant apie jų sprendimus.

31 Pirmosios sprendimas gali būti apskųstas, bet pastarosios sprendimas – ne.

32 Klausimą dėl pastarosios sprendimo visuotiniai bažnyčios įgaliotiniai gali iškelti tik prasižengimo atveju.

33 Nutarta: Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros būstinės prezidentas ar prezidentai, po to, kai ištirs skundą ir įrodymus bei jį lydinčius pareiškimus, turės galią nuspręsti, ar kiekviena iš tų bylų tikrai turi pagrindą būti perklausyta.

34 Tada dvylika tarėjų metė burtą, arba traukė burtą, kad nustatytų, kuris turėtų kalbėti pirmas; ir štai toks buvo rezultatas, būtent: 1-Oliveris Kauderis; 2-Džozefas Kojus; 3-Samuelis H. Smitas; 4-Lukas Džonsonas; 5-Džonas S. Karteris; 6-Silvestras Smitas; 7-Džonas Džonsonas; 8-Orsonas Haidas; 9-Džeredas Karteris; 10-Džozefas Smitas vyresnysis; 11-Džonas Smitas; 12-Martinas Harisas. Po maldos konferencija pasibaigė.

OLIVERIS KAUDERIS,

ORSONAS HAIDAS,

raštininkai.