Raštai
Doktrina ir Sandoros 115


115 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. balandžio 26 d., atskleidžiantis Dievo valią dėl Far Vesto bei Viešpaties namų statymo (History of the Church, 3:23–25). Šis apreiškimas skirtas pirmininkaujantiems Bažnyčios pareigūnams.

1–4 Viešpats savo bažnyčią pavadina Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia; 5–6 Sionė ir jos kuolai yra apsaugos ir prieglobsčio vietos šventiesiems; 7–16 Šventiesiems įsakyta statyti Viešpaties namus Far Veste; 17–19 Džozefas Smitas turi Dievo karalystės žemėje raktus.

1 Iš tiesų taip sako Viešpats tau, mano tarne aDžozefai Smitai jaunesnysis, o taip pat mano tarnui bSidniui Rigdonui ir taip pat mano tarnui cHairumui Smitui, ir tavo patarėjams, kurie yra ir kurie bus paskirti vėliau;

2 ir taip pat tau, mano tarne aEdvardai Partridžai, bei tavo patarėjams;

3 ir taip pat mano ištikimiems tarnams, kurie yra iš mano bažnyčios Sionėje aukštosios tarybos, nes taip ji bus pavadinta, ir visiems mano Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vyresniesiems ir žmonėms, pasklidusiems po visą pasaulį;

4 nes taip mano abažnyčia bus pavadinta paskutinėmis dienomis, būtent bPastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia.

5 Iš tiesų sakau jums visiems: akelkis ir sušvisk, kad tavo šviesa būtų bvėliava tautoms;

6 ir kad asusirinkimas bSionės žemėje ir jos ckuoluose būtų apsauga ir dprieglobstis nuo audros ir nuo rūstybės, kai ji bus eišlieta neskiesta ant visos žemės.

7 Tegul Far Vesto miestas bus šventa ir man pašvęsta žemė; ir jis bus pavadintas švenčiausiu, nes žemė, ant kurios tu stovi, yra ašventa.

8 Todėl aš įsakau jums apastatyti man namus mano šventiesiems susirinkti, kad jie mane bgarbintų.

9 Ir šio darbo pradžia ir steigimas, ir paruošiamasis darbas tebūna ateinančią vasarą.

10 Ir tegul pradžia bus padaryta ateinančio liepos mėnesio ketvirtą dieną; ir nuo to laiko tegul mano žmonės stropiai darbuojasi, kad pastatytų namus mano vardui;

11 ir po ametų nuo šios dienos tegul jie vėl ims dėti mano bnamų pamatus.

12 Taip nuo tol tegul stropiai darbuojasi, kol jie bus baigti, nuo kertinio akmens iki viršaus, kol neliks nieko, kas neužbaigta.

13 Iš tiesų sakau jums: tegul nei mano tarnas Džozefas, nei mano tarnas Sidnis, nei mano tarnas Hairumas daugiau nebeįsiskolina namų mano vardui statybai.

14 Bet tegul namai mano vardui bus pastatyti pagal amodelį, kurį jiems parodysiu.

15 O jei mano žmonės statys juos ne pagal modelį, kurį aš parodysiu jų prezidentūrai, aš nepriimsiu jų iš jų rankų.

16 Bet jei mano žmonės pastatys juos pagal tą modelį, kurį aš parodysiu jų prezidentūrai, būtent mano tarnui Džozefui ir jo patarėjams, tada aš priimsiu juos iš savo žmonių rankų.

17 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tai mano valia, kad mano šventųjų susirinkimas greitai pastatytų Far Vesto miestą;

18 ir taip pat kad aplinkinėse srityse akuolams būtų paskirtos kitos vietos, kaip jos laikas nuo laiko bus apreiškiamos mano tarnui Džozefui.

19 Nes štai, aš būsiu su juo ir pašventinsiu jį priešais žmones; nes jam daviau šios karalystės ir tarnystės araktus. Būtent taip. Amen.