Raštai
Doktrina ir Sandoros 103


103 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1834 m. vasario 24 d. (History of the Church, 2:36–39). Šis apreiškimas buvo gautas po to, kai į Kirtlandą, Ohajo valst., iš Misūrio valst. atvyko Parlis P. Pratas ir Laimanas Vaitas pasitarti su Pranašu dėl paramos šventiesiems ir jų sugrąžinimo į savo žemes Džeksono apygardoje.

1–4 Kodėl Viešpats leido Džeksono apygardos šventųjų persekiojimą; 5–10 Šventieji nugalės, jei laikysis įsakymų; 11–20 Sionės išpirkimas bus įvykdytas galia, ir Viešpats eis savo žmonių priešaky; 21–28 Šventieji turi rinktis Sionėje, ir tie, kurie paguldys savo gyvenimą, vėl jį atras; 29–40 Kai kurie broliai pašaukiami suorganizuoti Sionės stovyklą ir eiti į Sionę; jiems pažadėta pergalė, jeigu bus ištikimi.

1 Iš tiesų sakau jums, mano draugai: štai, aš duosiu jums apreiškimą ir įsakymą, kad žinotumėte, kaip aelgtis vykdant savo pareigas, susijusias su išgelbėjimu ir bišpirkimu jūsų brolių, kurie buvo išsklaidyti Sionės žemėje;

2 kurie buvo aišvaryti ir ištikti rankomis mano priešų, ant kurių man tinkamu metu aš išliesiu savo rūstybę be saiko.

3 Nes iki šiol aš jiems leidau tai, – kad jie apripildytų savo nedorybių saiką, kad jų taurė būtų kupina;

4 ir kad tie, kurie vadina save mano vardu, trumpą laiką būtų adrausminami skaudžiu ir sunkiu drausminimu, kadangi jie ne visiškai bįsiklausė į priesakus ir įsakymus, kuriuos daviau jiems.

5 Bet iš tiesų sakau jums, kad aš išleidau įsaką, kurį įgyvendins mano žmonės tiek, kiek jie nuo šios pat valandos įsiklausys į apatarimą, kurį aš, Viešpats, jų Dievas, duosiu jiems.

6 Štai jie, nes aš taip nutariau, pradės pergalėti mano priešus nuo šios pat valandos.

7 Ir per astropų vykdymą visų žodžių, kuriuos aš, Viešpats, jų Dievas, kalbėsiu jiems, jie niekada nenustos pergalėti, kol bpasaulio karalystės bus pajungtos po mano kojomis ir žemė bus catiduota dšventiesiems, kad evaldytų ją per amžių amžius.

8 Bet kiek jie anesilaikys mano įsakymų ir nebus stropūs vykdydami visus mano žodžius, tiek juos pergalės pasaulio karalystės.

9 Nes jie buvo pastatyti, kad būtų ašviesa pasauliui ir kad būtų žmonių gelbėtojai;

10 ir kiek jie nėra žmonių gelbėtojai, tiek jie yra kaip adruska, kuri prarado savo sūrumą ir nuo tol niekam kitam nebetinka, kaip tik išmesti ir sumindžioti po žmonių kojomis.

11 Bet iš tiesų sakau jums: aš nutariau, kad jūsų broliai, kurie buvo išsklaidyti, sugrįš į savo paveldo ažemes ir atstatys nuniokotas Sionės vietas.

12 Nes, kaip sakiau jums ankstesniame įsakyme, palaiminimas ateina po adaugelio suspaudimų.

13 Štai tai palaiminimas, kurį aš pažadėjau po jūsų suspaudimų ir jūsų brolių suspaudimų – jūsų išpirkimas ir jūsų brolių išpirkimas, netgi jų sugrąžinimas į Sionės žemę, kad būtų įtvirtinti ir daugiau nebebūtų nugriauti.

14 Tačiau, jeigu jie suterš savo paveldus, jie bus nugriauti; nes aš nepasigailėsiu jų, jeigu jie suterš savo paveldus.

15 Štai, aš sakau jums: Sionės išpirkimas turi būti įvykdytas galia;

16 todėl aš pakelsiu savo žmonėms vyrą, kuris ves juos, kaip aMozė vedė Izraelio vaikus.

17 Nes jūs esate Izraelio vaikai ir iš Abraomo asėklos ir turite būti išvesti iš vergijos galia ir ištiesta ranka.

18 Ir kaip seniau buvo vedami jūsų tėvai, toks bus ir Sionės išpirkimas.

19 Todėl tenenusilpsta jūsų širdys, nes aš nesakau jums, kaip sakiau jūsų tėvams: mano aangelas eis pirma jūsų, bet ne mano bakivaizda.

20 Bet jums aš sakau: mano aangelai eis pirma jūsų ir taip pat mano akivaizda, ir laikui bėgant jūs bužimsite gerąją žemę.

21 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis yra tas avyras, kurį aš prilyginau tarnui, kuriam bvynuogyno Viešpats kalbėjo mano jums pateiktame palyginime.

22 Todėl tegul mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis sako mano namų ajėgai, mano jaunuoliams ir vidutinio amžiaus vyrams: Susirinkite į Sionės žemę, žemėje, kurią aš nupirkau už pinigus, pašvęstus man.

23 Ir tegul visos bažnyčios atsiunčia išmintingus vyrus su jų pinigais ir aperka žemes taip, kaip aš joms įsakiau.

24 Ir kiek mano priešai ateis prieš jus, kad išvarytų jus iš mano gerosios ažemės, kurią aš pašvenčiau, kad būtų Sionės žemė, būtent iš jūsų nuosavų žemių, po šių liudijimų, kuriuos atnešėte priešais mane prieš juos, tiek juos prakeiksite;

25 ir ką tik jūs prakeiksite, aš prakeiksiu, ir jūs atkeršysite už mane mano priešams.

26 Ir mano akivaizda bus su jumis, netgi kai akeršysite už mane mano priešams, iki trečiosios ir ketvirtosios kartos tų, kurie manęs nekenčia.

27 Tegul nė vienas žmogus nebijo paguldyti savo gyvenimo dėl manęs; nes kas tik apaguldo savo gyvenimą dėl manęs, tas vėl jį atras.

28 Ir kuris tik nepasiryžęs paguldyti savo gyvenimo dėl manęs, tas nėra mano mokinys.

29 Tai yra mano valia, kad mano tarnas aSidnis Rigdonas pakeltų savo balsą rytinių kraštų susirinkimuose, ruošdamas bažnyčias laikytis įsakymų, kuriuos aš jiems daviau dėl Sionės sugrąžinimo ir išpirkimo.

30 Tai yra mano valia, kad mano tarnas Parlis P. aPratas ir mano tarnas Laimanas Vaitas negrįžtų į savo brolių žemę, kol jie nesurinks būrių, kad eitų į Sionės žemę – po dešimt ar po dvidešimt, ar po penkiasdešimt, ar po šimtą, kol nesurinks penkių šimtų iš mano namų bjėgos.

31 Štai tai yra mano valia; prašykite ir gausite; bet žmonės ane visada vykdo mano valią.

32 Todėl, jei negalite surinkti penkių šimtų, stropiai ieškokite, kad galbūt pavyks surinkti tris šimtus.

33 Ir jei negalite surinkti trijų šimtų, stropiai ieškokite, kad galbūt pavyks surinkti vieną šimtą.

34 Bet iš tiesų sakau jums: aš duodu jums įsakymą, kad neisite į Sionės žemę, kol nebūsite surinkę šimto iš mano namų jėgos, kad eitų su jumis į Sionės žemę.

35 Todėl, kaip jums sakiau, prašykite ir gausite; karštai melskite, kad galbūt mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis galėtų eiti su jumis ir pirmininkauti tarp mano žmonių bei organizuoti mano karalystę apašvęstoje žemėje, ir įtvirtinti Sionės vaikus ant įstatymų ir įsakymų, kurie buvo duoti ir kurie bus duoti jums.

36 Visa pergalė ir šlovė jums ateis per jūsų astropumą, ištikimybę ir tikėjimo bmaldas.

37 Tegul mano tarnas Parlis P. Pratas keliauja su mano tarnu Džozefu Smitu jaunesniuoju.

38 Tegul mano tarnas Laimanas Vaitas keliauja su mano tarnu Sidniu Rigdonu.

39 Tegul mano tarnas Hairumas Smitas keliauja su mano tarnu Frederiku G. Viljamsu.

40 Tegul mano tarnas Orsonas Haidas keliauja su mano tarnu Orsonu Pratu – kur tik mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis jiems patars – kad įvykdytų šiuos įsakymus, kuriuos jums daviau, o kas liko, palikite mano rankose. Būtent taip. Amen.