Raštai
Doktrina ir Sandoros 113


113 Skyrius

Atsakymai į kai kuriuos Izaijo raštų klausimus, kuriuos iškėlė pranašas Džozefas Smitas 1838 m. kovo mėn. (History of the Church, 3:9–10).

1–6 Atskleidžiama Jesės kelmo, iš jo augančios atžalos ir Jesės šaknies prasmė; 7–10 Išsklaidyti Sionės palikuonys turi teisę į kunigystę ir šaukiami sugrįžti pas Viešpatį.

1 Kas yra aJesės kelmas, apie kurį kalbama Izaijo vienuoliktojo skyriaus pirmoje, antroje, trečioje, ketvirtoje ir penktoje eilutėse?

2 Iš tiesų taip sako Viešpats: Tai yra Kristus.

3 Kas yra atžala, apie kurią kalbama Izaijo vienuoliktojo skyriaus pirmoje eilutėje, turinti išdygti iš Jesės kelmo?

4 Štai, taip sako Viešpats: Tai yra tarnas Kristaus rankose, kuris dalinai yra Jesės palikuonis ir taip pat aEfraimo, arba Juozapo namų, kuriam suteikta daug bgalios.

5 Kas yra Jesės šaknis, apie kurią kalbama vienuoliktojo skyriaus dešimtoje eilutėje?

6 Štai, taip sako Viešpats: Tai yra Jesės ir taip pat Juozapo palikuonis, kuriam teisėtai priklauso kunigystė ir karalystės araktai, kad būtų bvėliava ir csurinktų mano žmones paskutinėmis dienomis.

7 Elijo Higbio klausimai: Ką reiškia įsakymas Izaijo penkiasdešimt antro skyriaus pirmoje eilutėje, sakantis: Apsivilk savo stiprybe, o Sione? Ir į kokius žmones kreipėsi Izaijas?

8 Jis kreipėsi į tuos, kuriuos Dievas pašauks paskutinėmis dienomis, kurie turės kunigystės galią aSionei sugrąžinti ir Izraeliui išpirkti; o apsivilkti savo bstiprybe reiškia apsivilkti kunigystės, į kurią ji, Sionė, turi cteisę pagal liniją, įgaliojimu; ir taip pat atgauti tą galią, kurią ji prarado.

9 Kaip mes turime suprasti Sionės išsivadavimą iš savo kaklo pančių, aprašytą antroje eilutėje?

10 Mes turime suprasti, kad aišsklaidyti likučiai raginami bsugrįžti pas Viešpatį, iš kur jie atpuolė; jeigu jie tai padarys, yra Viešpaties pažadas, kad jis kalbės jiems, arba duos jiems apreiškimą. Žiūrėkite šeštą, septintą ir aštuntą eilutes. Jos kaklo pančiai yra Dievo prakeiksmai ant jos, arba Izraelio likučių, kurie yra išsklaidyti tarp kitataučių.