Raštai
Doktrina ir Sandoros 92


92 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. kovo 15 d. (History of the Church, 1:333). Apreiškimas, skirtas Frederikui G. Viljamsui, kuris neseniai buvo paskirtas patarėju Pirmojoje Prezidentūroje.

1–2 Viešpats duoda įsakymą dėl priėmimo į vienybės tvarką.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats: avienybės tvarkai, suorganizuotai pagal anksčiau duotą įsakymą, aš duodu apreiškimą ir įsakymą dėl savo tarno Frederiko G. Viljamso, kad jūs priimsite jį į šią tvarką. Ką sakau vienam, sakau visiems.

2 Ir dar, sakau tau, mano tarne Frederikai G. Viljamsai: tu būsi veiklus šios tvarkos narys; ir kiek ištikimai laikysiesi visų ankstesnių įsakymų, tiek būsi laiminamas per amžius. Amen.