Raštai
Doktrina ir Sandoros 2


2 Skyrius

Ištrauka iš angelo Moronio žodžių, pasakytų pranašui Džozefui Smitui 1823 metų rugsėjo 21 d. vakarą, jam būnant savo tėvo namuose Mančesteryje, Niujorko valst., (History of the Church, 1:12). Moronis buvo paskutinysis ilgoje grandinėje istorikų, kurie sudarė metraštį, dabar pasaulyje žinomą kaip Mormono Knyga. (Palyginkite Malachijo 3:23–24; taip pat žr. DS 27:9; 110:13–16 ir 128:18).

1 Elija apreikš kunigystę; 2–3 Tėvams duoti pažadai pasodinti vaikų širdyse.

1 Štai, prieš ateinant adidžiai ir baisiai Viešpaties dienai, aš jums apreikšiu kunigystę pranašo bElijos ranka.

2 Ir jis vaikų širdyse apasodins jų tėvams duotus bpažadus, ir vaikų širdys atsigręš į savo tėvus.

3 Antraip visa žemė bus visiškai nuniokota jo atėjimo metu.