Raštai
Doktrina ir Sandoros 112


112 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Tomui B. Maršui Kirtlande, Ohajo valst., 1837 m. liepos 23 d. (History of the Church, 2:499–501). Šiame apreiškime užrašytas Viešpaties žodis Tomui B. Maršui dėl Dvylikos Avinėlio Apaštalų. Pranašas rašo, kad šis apreiškimas gautas tą dieną, kai evangelija pirmą kartą buvo paskelbta Anglijoje. Tomas B. Maršas tuo metu buvo Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas.

1–10 Dvylika turi siųsti evangeliją ir pakelti įspėjimo balsą visoms tautoms ir liaudims; 11–15 Jie turi imti savo kryžių, sekti Jėzų ir ganyti jo avis; 16–20 Tie, kurie priima Pirmąją Prezidentūrą, priima Viešpatį; 21–29 Žemę dengia tamsa, ir tik tie, kurie tiki ir priima krikštą, bus išgelbėti; 30–34 Pirmoji Prezidentūra ir Dvylika turi laikų pilnatvės evangelijos laikotarpio raktus.

1 Iš tiesų taip sako Viešpats tau, mano tarne Tomai: aš išgirdau tavo maldas; ir kaip apaminklas priešais mane iškilo tavo šalpos tavo brolių labui, kurie išrinkti nešti liudijimą apie mano vardą ir bsiųsti jį plačiai tarp visų tautų, giminių, liežuvių ir liaudžių ir kurie įšventinti per mano tarnus.

2 Iš tiesų sakau tau: tavo širdyje ir tavyje buvo keletas tam tikrų dalykų, kuriais aš, Viešpats, nebuvau labai patenkintas.

3 Tačiau, kadangi anusižeminai, tu būsi išaukštintas; todėl tau atleistos visos tavo nuodėmės.

4 Tebūna tavo širdis adžiugi mano akivaizdoje, ir tu liudysi apie mano vardą ne tik bkitataučiams, bet ir cžydams; ir tu siųsi mano žodį iki žemės pakraščių.

5 Taigi akovok kiekvieną rytą; ir diena iš dienos tesklinda tavo bįspėjimo balsas; ir nakčiai atėjus, žemės gyventojai teneužmiega dėl tavo kalbos.

6 Tebūna žinoma tavo buveinė Sionėje; ir anekeisk savo gyvenamosios vietos; nes aš, Viešpats, turiu tau didelį darbą: skelbti mano vardą tarp žmonių vaikų.

7 Todėl asusijuosk strėnas darbui. Taip pat tavo kojos tebūna apautos, nes esi išrinktas ir tavo kelias driekiasi tarp kalnų ir tarp daugelio tautų.

8 Ir tavo žodžiu daugelis didžiūnų bus anužeminti, ir tavo žodžiu daugelis žemųjų bus išaukštinti.

9 Tavo balsas bus papeikimas prasižengėliui; ir dėl tavo papeikimo tegul šmeižiko liežuvis liaujasi kalbėjęs iškreiptus dalykus.

10 Būk anuolankus; ir Viešpats, tavo Dievas, ves tave už rankos ir atsakys tau į tavo maldas.

11 Aš pažįstu tavo širdį ir girdėjau tavo maldas dėl tavo brolių. Neišskirk jų iš kitų, amylėdamas juos labiau už daugelį kitų, bet mylėk juos kaip save patį; ir tegul tavo meilės bus apsčiai visiems žmonėms ir visiems, kurie myli mano vardą.

12 Ir melskis už savo brolius iš Dvylikos. Griežtai įspėk juos, dėl mano vardo, ir tebūna jie įspėjami dėl visų savo nuodėmių, ir tu pats būk ištikimas mano avardui priešais mane.

13 Ir po jų agundymų ir daugelio bsuspaudimų, štai, aš, Viešpats, juos apčiuopsiu, ir jeigu jie neužkietins savo širdžių ir neįtemps savo sprandų prieš mane, jie bus catversti ir aš juos išgydysiu.

14 Dabar, sakau tau, ir ką sakau tau, aš sakau visiems Dvylikai: kelkitės ir susijuoskite strėnas, imkite savo akryžių, sekite paskui mane ir bganykite mano avis.

15 Neaukštinkite savęs; anemaištaukite prieš mano tarną Džozefą; nes iš tiesų sakau jums: aš esu su juo, ir mano ranka bus virš jo; ir braktai, kuriuos aš daviau jam ir taip pat jums, nebus paimti iš jo, kol aš ateisiu.

16 Iš tiesų sakau tau, mano tarne Tomai: tu esi vyras, kurį išrinkau turėti mano karalystės raktus, kiek tai susiję su Dvylika, tarp visų tautų –

17 kad būtum mano tarnas karalystės durims atrakinti visur, kur tik negali nuvykti mano tarnas Džozefas ir mano tarnas aSidnis bei mano tarnas bHairumas;

18 nes ant jų aš trumpam laikui uždėjau visų bažnyčių naštą.

19 Todėl eik, kur tik jie tave pasiųs, ir aš būsiu su tavimi; ir kur tik skelbsi mano vardą, tau bus atvertos aveiksmingos durys, kad jie priimtų mano žodį.

20 Kas apriima mano žodį, priima mane, ir kas priima mane, priima tuos, Pirmąją Prezidentūrą, kuriuos aš siunčiau, kuriuos padariau jums patarėjais dėl savo vardo.

21 Ir dar, sakau jums, kad visi, kuriuos siųsite mano vardu savo brolių, aDvylikos, balsu, deramai rekomendavę ir bįgalioję, turės galią atverti mano karalystės duris bet kuriai tautai, kur juos benusiųstumėt, –

22 kiek jie nusižemins prieš mane ir pasiliks mano žodyje, ir aįsiklausys į mano Dvasios balsą.

23 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: žemę dengia atamsa, ir didelė tamsa dengia žmonių protus, ir visas kūnas bsugedo priešais mano veidą.

24 Štai, greitai ateina akerštas žemės gyventojams, rūstybės diena, deginimo diena, išnaikinimo diena, bverksmo, gedulo ir aimanos diena; ir kaip viesulas ji ateis ant viso žemės veido, – sako Viešpats.

25 Ir tai aprasidės nuo mano namų, ir nuo mano namų tai eis tolyn, – sako Viešpats;

26 pirma tarp tų iš jūsų, – sako Viešpats, – kurie askelbėtės pažįstą mano vardą, o bnepažinote manęs ir cpiktžodžiavote prieš mane mano namų vidury, – sako Viešpats.

27 Todėl žiūrėkite, kad nesirūpintumėte dėl mano bažnyčios reikalų šioje vietoje, – sako Viešpats.

28 Bet aišvalykite savo širdis prieš mane; ir tada beikite į visą pasaulį ir skelbkite mano evangeliją kiekvienam kūriniui, kuris dar jos negavo;

29 ir tas, kuris atikės ir bus bpakrikštytas, bus išgelbėtas; o kuris netikės ir nebus pakrikštytas, bus cpasmerktas.

30 Nes jums, aDvylikai, ir tiems, bPirmajai Prezidentūrai, kurie paskirti su jumis, kad būtų jūsų patarėjai ir vadovai, yra duota šios kunigystės galia paskutinėmis dienomis ir paskutinį kartą, ir tai yra laikų pilnatvės evangelijos claikotarpis.

31 Šią galią jūs turite drauge su visais tais, kurie tik gavo evangelijos laikotarpį bet kada nuo sukūrimo pradžios;

32 nes iš tiesų sakau jums: evangelijos laikotarpio araktai, kuriuos gavote, batėjo iš tėvų ir, galiausiai, buvo atsiųsti jums iš dangaus.

33 Iš tiesų sakau jums: štai koks didis jūsų pašaukimas; aapsivalykite širdis ir apdarus, kad šios kartos kraujo nebūtų bpareikalauta iš jūsų rankų.

34 Būkite ištikimi, kol aš ateisiu, nes aš greitai aateinu; ir mano atlygis su manimi, kad atlyginčiau kiekvienam pagal tai, koks bus jo bdarbas. Aš esu Alfa ir Omega. Amen.