Raštai
Doktrina ir Sandoros 65


65 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:218). Pranašas šį apreiškimą priskiria prie maldų.

1–2 Dievo karalystės raktai įteikti žmogui žemėje, ir evangelijos reikalas triumfuos; 3–6 Tūkstantmečio dangaus karalystė ateis ir susijungs su Dievo karalyste žemėje.

1 Įsiklausykite, ir štai balsas to, kuris atsiųstas žemyn iš aukštybės, kuris galingas ir pajėgus, kuris nueina iki žemės pakraščių, taip, kurio balsas skamba žmonėms: aParuoškite Viešpaties kelią, tiesinkite jo takus.

2 Dievo akaralystės braktai įteikti žmogui žemėje, ir iš ten evangelija risis iki žemės pakraščių kaip cakmuo, atkirstas nuo kalno ne žmogaus rankomis, risis, kol dpripildys visą žemę.

3 Taip, balsas, šaukiantis: Paruoškite Viešpaties kelią, paruoškite Avinėlio avakarienę, pasiruoškite bJaunikiui.

4 Melskitės Viešpačiui, šaukitės jo švento vardo, skelbkite jo nuostabius darbus tarp žmonių.

5 Šaukitės Viešpaties, kad jo karalystė plėstųsi žemėje, kad jos gyventojai ją priimtų ir pasiruoštų ateinančioms dienoms, kuriomis Žmogaus Sūnus anužengs danguje, bapsirengęs savo cšlovės skaistumu, kad pasitiktų Dievo dkaralystę, įkurtą žemėje.

6 Todėl tegul plečiasi Dievo akaralystė, kad ateitų dangaus bkaralystė, kad tu, o Dieve, būtum šlovinamas kaip danguje, taip ir žemėje, kad tavo priešai būtų pajungti; nes ctavo yra garbė, galia ir šlovė per amžių amžius. Amen.