Raštai
Oficialus pareiškimas 2
ankstesnis

2 Oficialus Pareiškimas

Tiems, kam tai svarbu:

1978 metų rugsėjo 30 dieną 148-je pusmetinėje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Visuotinėje Konferencijoje prezidentas N. Eldonas Teneris, Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros pirmasis patarėjas, pristatė tokį klausimą:

Šių metų birželio mėnesio pradžioje Pirmoji Prezidentūra paskelbė, kad prezidentas Spenseris V. Kimbolas gavo apreiškimą, suteikiantį teisę į kunigystę ir šventyklos palaiminimus visiems vertiems vyriškos lyties Bažnyčios nariams. Prezidentas Kimbolas paprašė mane pranešti konferencijai, kad po to, kai jis gavo šį apreiškimą, kuris jam atėjo po ilgos meditacijos ir maldos šventosios šventyklos šventuose kambariuose, jis pateikė jį savo patarėjams, kurie jį priėmė ir patvirtino. Tada jis buvo pateiktas Dvylikos Apaštalų Kvorumui, kuris vienbalsiai jį patvirtino, ir po to jis buvo pateiktas visiems kitiems Vyriausiems įgaliotiniams, kurie taip pat vienbalsiai jį patvirtino.

Prezidentas Kimbolas paprašė, kad dabar aš perskaityčiau šį laišką.

1978 metų birželio 8 d.

Visiems visuotiniams ir vietiniams Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios kunigystės pareigūnams visame pasaulyje:

Brangūs broliai,

Matydami Viešpaties darbo plitimą žemėje, buvome dėkingi, kad daugelio tautų žmonės atsiliepė į sugrąžintos evangelijos žinią ir vis gausiau jungėsi prie Bažnyčios. Tai, savo ruožtu, įkvėpė mums norą pasiūlyti kiekvienam vertam Bažnyčios nariui visas evangelijos teikiamas privilegijas ir palaiminimus.

Žinodami prieš mus buvusių Bažnyčios pranašų ir prezidentų duotus pažadus, kad atitinkamu metu, pagal Dievo amžinąjį planą, visi verti mūsų broliai, galės gauti kunigystę, ir matydami ištikimybę tų, kuriems kunigystė buvo sulaikyta, mes ilgai ir atsidėję maldavome dėl tų mūsų ištikimų brolių, praleisdami daug valandų šventyklos viršutiniame kambaryje, prašydami Viešpaties dieviško vadovavimo.

Jis išgirdo mūsų maldas ir apreiškimu patvirtino, kad atėjo seniai pažadėta diena, kai kiekvienas ištikimas, vertas Bažnyčios vyras gali gauti šventą kunigystę su galia naudoti jos dievišką įgaliojimą ir mėgautis su savo mylimaisiais kiekvienu iš jos išplaukiančiu palaiminimu, įskaitant šventyklos palaiminimus. Taigi visi verti vyriškos lyties Bažnyčios nariai gali būti įšventinti į kunigystę nepaisant rasės ar odos spalvos. Kunigystės vadovams nurodyta laikytis visų kandidatų įšventinimui tiek į Aarono, tiek į Melchizedeko kunigystę kruopštaus apklausimo tvarkos, kad užtikrintų, jog jie atitinka nustatytus vertumo standartus.

Mes iškilmingai pareiškiame, kad dabar Viešpats atskleidė savo valią palaiminti visus savo visoje žemėje gyvenančius vaikus, kurie įsiklausys į jo įgaliotų tarnų balsą ir pasiruoš priimti kiekvieną evangelijos palaiminimą.

Nuoširdžiai jūsų,

Spenseris V. Kimbolas

N. Eldonas Teneris

Marionas Dž. Romnis

Pirmoji Prezidentūra

Siūlau, kad pripažindami Spenserį V. Kimbolą pranašu, regėtoju ir apreiškėju, ir Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentu, mes, kaip atstovaujantis susirinkimas, priimtume šį apreiškimą kaip Viešpaties žodį ir valią. Visi, kas pritariate, prašom parodykite tai, pakeldami savo dešinę ranką. Jei kas nepritaria – tuo pačiu ženklu.

Balsavimas dėl šio pasiūlymo patvirtinimo buvo vienbalsiai pritariantis.

Solt Leik Sitis, Jutos valst., 1978 m. rugsėjo 30 d.