Raštai
Doktrina ir Sandoros 136


136 Skyrius

Viešpaties žodis ir valia, duoti per prezidentą Brigamą Jangą Vinter Kvoterse, Izraelio stovykloje, Omahos Teritorijoje, vakariniame Misūrio upės krante netoli Kaunsil Blafso, Ajovos valst., (Journal History of the Church, 14 Jan. 1847 [Bažnyčios istorija pagal dienoraščius, 1847 m. sausio 14 d.]).

1–16 Paaiškinama, kaip turi būti organizuota Izraelio stovykla kelionei į vakarus; 17–27 Šventiesiems įsakoma gyventi pagal gausius evangelijos standartus; 28–33 Šventieji turi dainuoti, šokti, melstis ir mokytis išminties; 34–42 Pranašai žudomi tam, kad jie būtų pagerbti, o nelabieji pasmerkti.

1 Viešpaties žodis ir valia dėl Izraelio stovyklos jų kelionėse į Vakarus:

2 Tegul visi Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus aBažnyčios žmonės ir tie, kurie keliauja su jais, būna suorganizuoti į grupes su sandora ir pažadu laikytis visų Viešpaties, mūsų Dievo, įsakymų ir nuostatų.

3 Tegul tos grupės bus suorganizuotos su šimtų avadais, penkiasdešimčių vadais ir dešimčių vadais, kurių priešaky būtų prezidentas ir du jo patarėjai, vadovaujami Dvylikos bApaštalų.

4 Ir mūsų asandora bus tokia – mes bvaikščiosime pagal visus Viešpaties cnuostatus.

5 Tegul kiekviena grupė apsirūpina viskuo: kinkiniais, vežimais, atsargomis, drabužiais ir kitais kelionei būtinais dalykais, kokiais tik gali.

6 Kai grupės bus suorganizuotos, tegul jos visomis savo išgalėmis eina ruošti tiems, kurie pasiliks.

7 Tegul kiekviena grupė su savo vadais ir prezidentais nusprendžia, kiek gali eiti kitą pavasarį; tada išrinkite pakankamą skaičių pajėgių ir patyrusių vyrų, kad paimtų kinkinius, sėklas ir ūkininkavimo rakandus, kad eitų kaip pionieriai pasiruošti pavasarinių javų sėjai.

8 Tegul kiekviena grupė neša lygią dalį, proporcingai savo turtui, imdama su savimi avargšus, bnašles, cnašlaičius ir šeimas tų, kurie išėjo į armiją, kad našlių ir našlaičių šauksmai nekiltų į Viešpaties ausis prieš šią liaudį.

9 Tegul kiekviena grupė paruošia namus ir laukus grūdams auginti, tiems, kurie pasiliks šį sezoną; ir tai yra Viešpaties valia jo liaudžiai.

10 Tegul kiekvienas žmogus panaudoja visą savo įtaką ir turtą, kad perkeltų šią liaudį į vietą, kur Viešpats įkurdins Sionės akuolą.

11 Ir jei tai darysite tyra širdimi, su visa ištikimybe, būsite apalaiminti; būsite palaiminti, kas dėl jūsų kaimenių ir jūsų bandų, ir jūsų laukų, ir jūsų namų, ir jūsų šeimų.

12 Tegul mano tarnai Ezra T. Bensonas ir Erastas Snou suorganizuoja grupę.

13 Ir tegul mano tarnai Orsonas Pratas ir Vilfordas Vudrufas suorganizuoja grupę.

14 Taip pat tegul mano tarnai Amasa Laimanas ir Džordžas A. Smitas suorganizuoja grupę.

15 Ir tepaskiria prezidentus ir šimtų, penkiasdešimčių bei dešimčių vadus.

16 Ir tegul mano paskirti tarnai eina ir moko to – mano valios, šventuosius, kad šie galėtų būti pasiruošę eiti į ramybės žemę.

17 Eikite savo keliu ir darykite, kaip sakiau jums, ir nebijokite savo priešų; nes jie neturės galios sustabdyti mano darbą.

18 Sionė bus aišpirkta man tinkamu metu.

19 Ir jei kuris žmogus sieks iškelti save, o nesieks mano apatarimo, jis neturės galios, ir jo kvailybė bus apreikšta.

20 Siekite; ir alaikykitės visų savo pažadų vienas kitam; ir bnegeiskite to, kas yra jūsų brolio.

21 aSusilaikykite nuo pikta vartoti Viešpaties vardą tuščiai, nes aš esu Viešpats, jūsų Dievas, būtent jūsų tėvų bDievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas.

22 a esu tas, kuris išvedė Izraelio vaikus iš Egipto žemės; ir mano ranka ištiesta paskutinėmis dienomis bišgelbėti savo liaudį Izraelį.

23 Liaukitės aginčytis vienas su kitu; liaukitės kalbėti bpikta vienas apie kitą.

24 Liaukitės agirtavę; ir tegul jūsų žodžiai būna nukreipti bugdyti vienas kitą.

25 Jei pasiskolini iš savo artimo, sugrąžink tai, ką apasiskolinai; ir jei negali atmokėti, tai tuoj pat eik ir pasakyk savo artimui, kad jis tavęs nepasmerktų.

26 Jei rasi tai, ką apametė tavo artimas, stropiai ieškok, kol jam tai atiduosi.

27 Būk astropus saugodamas tai, ką turi, kad būtum išmintingas bprievaizdas; nes tai yra nemokama Viešpaties, tavo Dievo, dovana, ir tu esi jo prievaizdas.

28 Jei esi laimingas, šlovink Viešpatį agiedojimu, muzika, šokimu ir šlovinimo bei bpadėkos cmalda.

29 Jei aliūdi, šaukis Viešpaties, savo Dievo, su maldavimu, kad jūsų sielos būtų bdžiugios.

30 Nebijok savo priešų, nes jie mano rankose, ir aš pasielgsiu su jais, kaip man patiks.

31 Mano žmonės visame kame turi būti aišbandyti, kad būtų paruošti priimti bšlovę, kurią turiu jiems, būtent Sionės šlovę; ir tas, kuris nepakelia cdrausminimo, nevertas mano karalystės.

32 Tegul tas, kuris neišmano, mokosi aišminties, bnusižemindamas ir šaukdamasis Viešpaties, savo Dievo, kad jo akys būtų atvertos, idant jis matytų, ir jo ausys būtų atvertos, idant jis girdėtų;

33 nes mano aDvasia pasiųsta į pasaulį apšviesti nuolankiuosius ir atgailaujančius ir bedievių pasmerkimui.

34 Tavo broliai atmetė jus ir jūsų liudijimą, būtent tauta, kuri aišvarė jus lauk;

35 ir dabar ateina jų nelaimės diena, būtent sielvarto dienos, tarsi gimdyvę suimtų skausmai; ir jų sielvartas bus didžiulis, jeigu jie skubiai neatgailaus, taip, labai skubiai.

36 Nes jie nužudė pranašus ir tuos, kurie buvo pas juos pasiųsti; ir jie praliejo nekaltą kraują, kuris šaukia nuo žemės prieš juos.

37 Todėl nesistebėkite šitais dalykais, nes jūs dar nesate atyri; jūs dar negalite pakelti mano šlovės; bet jūs ją išvysite, jei ištikimai laikysitės visų mano žodžių, kuriuos bdaviau jums nuo Adomo dienų iki Abraomo, nuo Abraomo iki Mozės, nuo Mozės iki Jėzaus ir jo apaštalų, ir nuo Jėzaus ir jo apaštalų iki Džozefo Smito, kurį aš pašaukiau per savo cangelus, savo tarnaujančius tarnus, ir savo paties balsu iš dangų, kad įgyvendintų mano darbą;

38 jis padėjo jo pagrindą ir buvo ištikimas, ir aš pasiėmiau jį pas save.

39 Daugelis stebėjosi dėl jo mirties; bet tai buvo reikalinga, kad jis savo aliudijimą bužantspauduotų savo ckrauju, kad būtų pagerbtas, o nelabieji pasmerkti.

40 Argi aš jūsų neišvadavau iš jūsų apriešų – netgi taip, kad palikau liudijimą apie savo vardą?

41 Dabar tad, įsiklausykite, o jūs, mano abažnyčios žmonės; ir jūs, vyresnieji, klausykitės drauge; jūs gavote mano bkaralystę.

42 Stropiai laikykitės visų mano įsakymų, kad jūsų neištiktų teismai ir jūsų tikėjimas neapleistų jūsų, ir jūsų priešai netriumfuotų virš jūsų. Taigi tiek šiam kartui. Amen ir amen.