Raštai
Doktrina ir Sandoros 52


52 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniesiems Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio 7 d. (History of the Church, 1:175–179). Kirtlande buvo surengta konferencija, prasidėjusi birželio 3 dieną ir pasibaigusi birželio 6 dieną. Šioje konferencijoje buvo atlikti pirmieji pavieniai įšventinimai į aukštojo kunigo pareigybę; buvo įžvelgti kai kurie klaidingų ir klaidinančių dvasių pasireiškimai, ir jos buvo papeiktos.

1–2 Kitą konferenciją paskirta surengti Misūrio valst.; 3–8 Kai kurie vyresnieji paskirti keliauti drauge; 9–11 Vyresnieji turi mokyti to, ką užrašė apaštalai ir pranašai; 12–21 Tie, kurie apšviesti Dvasios, neša gyriaus ir išminties vaisius; 22–44 Kai kurie vyresnieji paskirti, kad keliaudami į konferenciją Misūrio valstijoje skelbtų evangeliją.

1 Štai, taip sako Viešpats vyresniesiems, kuriuos jis pašaukė ir išsirinko šiomis paskutinėmis dienomis, savo Dvasios balsu,

2 sakydamas: Aš, Viešpats, atskleisiu jums, ko aš noriu, kad jūs darytumėte nuo šiol iki kitos konferencijos, kuri bus pravesta Misūryje, žemėje, kurią aš pašvęsiu savo žmonėms, kurie yra Jokūbo likutis, ir tiems, kurie yra paveldėtojai pagal sandorą.

3 Todėl, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnai Džozefas Smitas jaunesnysis ir Sidnis Rigdonas leidžiasi į kelionę iš karto, kai tik bus pasiruošę palikti savo namus, ir keliauja į Misūrio žemę.

4 Ir pagal tai, kiek jie man ištikimi, jiems bus apreikšta, ką daryti;

5 ir taip pat pagal tai, kiek jie ištikimi, jiems bus apreikšta jūsų paveldo žemė.

6 Ir pagal tai, kiek jie neištikimi, jie bus iškertami, pagal mano valią, kaip man atrodo tinkama.

7 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnas Laimanas Vaitas ir mano tarnas Džonas Korilas skubiai leidžiasi kelionėn;

8 ir taip pat mano tarnas Džonas Mardokas ir mano tarnas Hairumas Smitas tegul leidžiasi kelionėn link ten pat Detroito keliu.

9 Ir tegul jie iš ten keliauja, pakeliui skelbdami žodį, neskelbdami nieko kito, kaip tik tai, ką užrašė pranašai ir apaštalai ir ko juos pamokė Guodėjas per tikėjimo maldą.

10 Tegul eina po du ir taip pakeliui tegul skelbia kiekviename susirinkime, krikštydami vandeniu ir uždėdami rankas prie vandens.

11 Nes taip sako Viešpats: Aš sutrumpinsiu savo darbą teisume, nes ateina dienos, kai pasiųsiu teismą pergalei.

12 Ir tegul mano tarnas Laimanas Vaitas saugosi, nes Šėtonas nori persijoti jį kaip pelus.

13 Ir štai, tas, kuris ištikimas, bus paskirtas valdyti daugelį dalykų.

14 Ir dar, aš visame duosiu jums modelį, kad nebūtumėte apgauti; nes Šėtonas pasklidęs žemėje ir vaikšto apgaudinėdamas tautas –

15 taigi tas, kuris meldžiasi, kurio dvasia atgailaujanti, tą aš priimu, jeigu jis paklūsta mano nuostatams.

16 Tas, kuris kalba, kurio dvasia atgailaujanti, kurio kalba romi ir ugdo, tas yra iš Dievo, jeigu jis paklūsta mano nuostatams.

17 Ir dar, tas, kuris dreba prieš mano galią, bus padarytas stiprus ir neš gyriaus ir išminties vaisius, pagal apreiškimus ir tiesas, kuriuos jums daviau.

18 Ir dar, tas, kuris nugalėtas ir neneša vaisių, būtent pagal šį modelį, tas ne mano.

19 Todėl pagal šį modelį jūs pažinsite dvasias visais atvejais po visais dangumis.

20 Ir dienos jau atėjo; žmonėms bus padaryta pagal jų tikėjimą.

21 Štai, šis įsakymas duotas visiems vyresniesiems, kuriuos aš išsirinkau.

22 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnas Tomas B. Maršas ir mano tarnas Ezra Teiris taip pat leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę, pakeliui skelbdami žodį.

23 Ir dar, tegul mano tarnas Aizekas Morlis ir mano tarnas Ezra Būtas leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę, taip pat pakeliui skelbdami žodį.

24 Ir dar, tegul mano tarnai Edvardas Partridžas ir Martinas Harisas leidžiasi kelionėn su mano tarnais Sidniu Rigdonu ir Džozefu Smitu jaunesniuoju.

25 Tegul mano tarnai Deividas Vitmeris ir Harvis Vitlokas taip pat leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę ir pakeliui skelbia.

26 Ir tegul mano tarnai Parlis P. Pratas ir Orsonas Pratas leidžiasi kelionėn ir pakeliui skelbia netgi iki pat tos žemės.

27 Ir tegul mano tarnai Solomonas Henkokas ir Simeonas Karteris taip pat leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę ir skelbia pakeliui.

28 Tegul mano tarnai Edsonas Fuleris ir Džeikobas Skotas taip pat leidžiasi kelionėn.

29 Tegul mano tarnai Levis V. Henkokas ir Zebedis Koltrinas taip pat leidžiasi kelionėn.

30 Tegul mano tarnai Reinoldsas Kahūnas ir Samuelis H. Smitas taip pat leidžiasi kelionėn.

31 Tegul mano tarnai Vyleris Baldvinas ir Viljamas Karteris taip pat leidžiasi kelionėn.

32 Ir tegul mano tarnai Njuelas Knaitas ir Sela J. Grifinas abu būna įšventinti ir taip pat leidžiasi kelionėn.

33 Taip, iš tiesų sakau: tegul visi jie leidžiasi kelionėn skirtingais keliais į vieną vietą, ir vienas žmogus nestatys ant kito pamato ir nekeliaus kito keliu.

34 Tas, kuris ištikimas, bus apsaugotas ir palaimintas gausiais vaisiais.

35 Ir dar, sakau jums: tegul mano tarnai Džozefas Veikfildas ir Solomonas Hampfris leidžiasi kelionėn į rytines žemes;

36 tegul jie darbuojasi su savo šeimomis, neskelbdami nieko kita, kaip tik pranašus ir apaštalus, tai, ką jie ir matė, ir girdėjo, ir kuo tvirčiausiai tiki, kad pranašystės būtų išpildytos.

37 Dėl prasižengimo, tegul tai, kas buvo suteikta Himenui Basetui, bus iš jo paimta ir uždėta ant Saimondso Ryderio galvos.

38 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul Džeredas Karteris bus įšventintas kunigu, ir taip pat Džordžas Džeimsas tebus įšventintas kunigu.

39 Tegul likusieji vyresnieji prižiūri bažnyčias ir skelbia žodį aplinkinėse srityse; ir tegul jie darbuojasi savo rankomis, kad nebūtų praktikuojama stabmeldystė ar nelabumas.

40 Ir visame atminkite vargšus ir beturčius, ligotus ir prislėgtus, nes tas, kuris to nedaro, tas nėra mano mokinys.

41 Ir dar, tegul mano tarnai Džozefas Smitas jaunesnysis, Sidnis Rigdonas ir Edvardas Partridžas su savimi pasiima rekomendaciją iš bažnyčios. Ir tegul ji taip pat bus išrašyta mano tarnui Oliveriui Kauderiui.

42 Ir taip, kaip jau sakiau, jei esate ištikimi, jūs susirinksite džiaugtis Misūrio žemėje, kuri yra jūsų paveldo žemė, kuri dabar yra jūsų priešų žemė.

43 Bet štai, aš, Viešpats, paskubinsiu miestą reikiamu metu ir ištikimuosius karūnuosiu džiaugsmu ir džiūgavimu.

44 Štai, aš esu Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, ir aš iškelsiu juos paskutinę dieną. Būtent taip. Amen.

Spausdinti