Raštai
Doktrina ir Sandoros 52


52 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniesiems Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio 7 d. (History of the Church, 1:175–179). Kirtlande buvo surengta konferencija, prasidėjusi birželio 3 dieną ir pasibaigusi birželio 6 dieną. Šioje konferencijoje buvo atlikti pirmieji pavieniai įšventinimai į aukštojo kunigo pareigybę; buvo įžvelgti kai kurie klaidingų ir klaidinančių dvasių pasireiškimai, ir jos buvo papeiktos.

1–2 Kitą konferenciją paskirta surengti Misūrio valst.; 3–8 Kai kurie vyresnieji paskirti keliauti drauge; 9–11 Vyresnieji turi mokyti to, ką užrašė apaštalai ir pranašai; 12–21 Tie, kurie apšviesti Dvasios, neša gyriaus ir išminties vaisius; 22–44 Kai kurie vyresnieji paskirti, kad keliaudami į konferenciją Misūrio valstijoje skelbtų evangeliją.

1 Štai, taip sako Viešpats vyresniesiems, kuriuos jis apašaukė ir išsirinko šiomis paskutinėmis dienomis, savo Dvasios balsu,

2 sakydamas: Aš, Viešpats, atskleisiu jums, ko aš noriu, kad jūs darytumėte nuo šiol iki kitos konferencijos, kuri bus pravesta Misūryje, ažemėje, kurią aš bpašvęsiu savo žmonėms, kurie yra Jokūbo clikutis, ir tiems, kurie yra paveldėtojai pagal dsandorą.

3 Todėl, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnai Džozefas Smitas jaunesnysis ir Sidnis Rigdonas leidžiasi į kelionę iš karto, kai tik bus pasiruošę palikti savo namus, ir keliauja į Misūrio žemę.

4 Ir pagal tai, kiek jie man ištikimi, jiems bus apreikšta, ką daryti;

5 ir taip pat pagal tai, kiek jie ištikimi, jiems bus apreikšta jūsų apaveldo žemė.

6 Ir pagal tai, kiek jie neištikimi, jie bus iškertami, pagal mano valią, kaip man atrodo tinkama.

7 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnas Laimanas Vaitas ir mano tarnas Džonas Korilas skubiai leidžiasi kelionėn;

8 ir taip pat mano tarnas Džonas Mardokas ir mano tarnas Hairumas Smitas tegul leidžiasi kelionėn link ten pat Detroito keliu.

9 Ir tegul jie iš ten keliauja, pakeliui skelbdami žodį, neskelbdami anieko kito, kaip tik tai, ką užrašė bpranašai ir apaštalai ir ko juos pamokė cGuodėjas per tikėjimo maldą.

10 Tegul eina apo du ir taip pakeliui tegul skelbia kiekviename susirinkime, krikštydami bvandeniu ir uždėdami crankas prie vandens.

11 Nes taip sako Viešpats: Aš sutrumpinsiu savo darbą ateisume, nes ateina dienos, kai pasiųsiu teismą pergalei.

12 Ir tegul mano tarnas Laimanas Vaitas saugosi, nes Šėtonas nori apersijoti jį kaip pelus.

13 Ir štai, tas, kuris aištikimas, bus paskirtas valdyti daugelį dalykų.

14 Ir dar, aš visame duosiu jums modelį, kad nebūtumėte apgauti; nes Šėtonas pasklidęs žemėje ir vaikšto apgaudinėdamas tautas –

15 taigi tas, kuris meldžiasi, kurio dvasia aatgailaujanti, tą aš bpriimu, jeigu jis paklūsta mano cnuostatams.

16 Tas, kuris kalba, kurio dvasia atgailaujanti, kurio kalba romi ir ugdo, tas yra iš Dievo, jeigu jis paklūsta mano nuostatams.

17 Ir dar, tas, kuris dreba prieš mano galią, bus padarytas astiprus ir neš gyriaus ir bišminties vaisius, pagal apreiškimus ir tiesas, kuriuos jums daviau.

18 Ir dar, tas, kuris nugalėtas ir aneneša vaisių, būtent pagal šį modelį, tas ne mano.

19 Todėl pagal šį modelį jūs apažinsite dvasias visais atvejais po visais dangumis.

20 Ir dienos jau atėjo; žmonėms bus apadaryta pagal jų tikėjimą.

21 Štai, šis įsakymas duotas visiems vyresniesiems, kuriuos aš išsirinkau.

22 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul mano tarnas aTomas B. Maršas ir mano tarnas Ezra Teiris taip pat leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę, pakeliui skelbdami žodį.

23 Ir dar, tegul mano tarnas Aizekas Morlis ir mano tarnas Ezra Būtas leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę, taip pat pakeliui skelbdami žodį.

24 Ir dar, tegul mano tarnai aEdvardas Partridžas ir Martinas Harisas leidžiasi kelionėn su mano tarnais Sidniu Rigdonu ir Džozefu Smitu jaunesniuoju.

25 Tegul mano tarnai Deividas Vitmeris ir Harvis Vitlokas taip pat leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę ir pakeliui skelbia.

26 Ir tegul mano tarnai aParlis P. Pratas ir bOrsonas Pratas leidžiasi kelionėn ir pakeliui skelbia netgi iki pat tos žemės.

27 Ir tegul mano tarnai Solomonas Henkokas ir Simeonas Karteris taip pat leidžiasi kelionėn į tą pačią žemę ir skelbia pakeliui.

28 Tegul mano tarnai Edsonas Fuleris ir Džeikobas Skotas taip pat leidžiasi kelionėn.

29 Tegul mano tarnai Levis V. Henkokas ir Zebedis Koltrinas taip pat leidžiasi kelionėn.

30 Tegul mano tarnai Reinoldsas Kahūnas ir Samuelis H. Smitas taip pat leidžiasi kelionėn.

31 Tegul mano tarnai Vyleris Baldvinas ir Viljamas Karteris taip pat leidžiasi kelionėn.

32 Ir tegul mano tarnai aNjuelas Knaitas ir Sela J. Grifinas abu būna įšventinti ir taip pat leidžiasi kelionėn.

33 Taip, iš tiesų sakau: tegul visi jie leidžiasi kelionėn skirtingais keliais į vieną vietą, ir vienas žmogus nestatys ant kito apamato ir nekeliaus kito keliu.

34 Tas, kuris ištikimas, bus apsaugotas ir palaimintas gausiais avaisiais.

35 Ir dar, sakau jums: tegul mano tarnai Džozefas Veikfildas ir Solomonas Hampfris leidžiasi kelionėn į rytines žemes;

36 tegul jie darbuojasi su savo šeimomis, aneskelbdami nieko kita, kaip tik pranašus ir apaštalus, tai, ką jie ir bmatė, ir girdėjo, ir kuo tvirčiausiai ctiki, kad pranašystės būtų išpildytos.

37 Dėl prasižengimo, tegul tai, kas buvo suteikta Himenui Basetui, bus iš jo apaimta ir uždėta ant Saimondso Ryderio galvos.

38 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul Džeredas Karteris bus aįšventintas kunigu, ir taip pat Džordžas Džeimsas tebus įšventintas bkunigu.

39 Tegul likusieji vyresnieji aprižiūri bažnyčias ir skelbia žodį aplinkinėse srityse; ir tegul jie darbuojasi savo rankomis, kad nebūtų praktikuojama bstabmeldystė ar nelabumas.

40 Ir visame atminkite avargšus ir bbeturčius, ligotus ir prislėgtus, nes tas, kuris to nedaro, tas nėra mano mokinys.

41 Ir dar, tegul mano tarnai Džozefas Smitas jaunesnysis, Sidnis Rigdonas ir Edvardas Partridžas su savimi pasiima arekomendaciją iš bažnyčios. Ir tegul ji taip pat bus išrašyta mano tarnui Oliveriui Kauderiui.

42 Ir taip, kaip jau sakiau, jei esate ištikimi, jūs susirinksite džiaugtis aMisūrio žemėje, kuri yra jūsų bpaveldo žemė, kuri dabar yra jūsų priešų žemė.

43 Bet štai, aš, Viešpats, paskubinsiu miestą reikiamu metu ir ištikimuosius karūnuosiu adžiaugsmu ir džiūgavimu.

44 Štai, aš esu Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, ir aš aiškelsiu juos paskutinę dieną. Būtent taip. Amen.