Raštai
Doktrina ir Sandoros 41


41 Skyrius

Apreiškimas, duotas Bažnyčiai per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario 4 d. (History of the Church, 1:146–147). Bažnyčios Kirtlando skyrius tuo metu sparčiai gausėjo. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Nariai … stengėsi vykdyti Dievo valią, kiek ją žinojo; vienok tarp jų vogčiomis įsiskverbė kai kurios keistos mintys ir klaidinančios dvasios … [ir] štai, ką Viešpats pasakė Bažnyčiai“ (History of the Church, 1:146–147).

1–3 Vyresnieji Bažnyčią valdys apreiškimo dvasia; 4–6 Tikrieji mokiniai gaus Viešpaties įstatymą ir jo laikysis; 7–12 Edvardas Partridžas įvardintas kaip Bažnyčios vyskupas.

1 Įsiklausykite ir išgirskite, o jūs, mano žmonės, sako Viešpats ir jūsų Dievas, jūs, kuriuos mielai alaiminu visų didžiausiu palaiminimu, jūs, kurie manęs klausote; o jus, kurie manęs neklausote, kurie bskelbėtės mano vardu, aš cprakeiksiu visų sunkiausiu prakeiksmu.

2 Įsiklausykite, o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, kuriuos aš pašaukiau: štai aš jums duodu įsakymą susirinkti, kad asutartumėte dėl mano žodžio;

3 ir savo tikėjimo malda gausite mano aįstatymą, idant žinotumėte, kaip valdyti mano bažnyčią ir kaip viską teisingai tvarkyti priešais mane.

4 Kai aateisiu, aš būsiu jūsų bvaldovas; ir štai, aš greitai ateinu, ir jūs žiūrėsite, kad mano įstatymo būtų laikomasi.

5 Tas, kuris apriima mano įstatymą ir jį bvykdo, yra mano mokinys; kuris sako, kad jį priima, bet jo nevykdo, tas nėra mano mokinys ir bus cišmestas iš jūsų tarpo;

6 nes nedera, kad tai, kas priklauso karalystės vaikams, būtų duodama tiems, kurie neverti, arba ašunims, arba, kad bperlai būtų metami kiaulėms.

7 Ir dar, dera, kad mano tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam būtų pastatytas anamas, kuriame jis gyventų ir bverstų.

8 Ir dar, dera, kad mano tarnas Sidnis Rigdonas gyventų, kaip jam atrodo tinkama, kol jis laikosi mano įsakymų.

9 Ir dar, aš pašaukiau savo tarną aEdvardą Partridžą; ir aš duodu įsakymą, kad jis būtų paskirtas bažnyčios balsu ir įšventintas bažnyčios bvyskupu, kad paliktų prekybą ir visą savo laiką cskirtų bažnyčios darbams;

10 kad viską prižiūrėtų taip, kaip jam tai bus paskirta mano įstatymuose tą dieną, kai juos duosiu.

11 Ir tai todėl, kad jo širdis prieš mane yra tyra, nes jis yra lyg senovės aNatanaelis, kuriame nėra bklastos.

12 Šie žodžiai duoti jums, ir jie tyri priešais mane; todėl žiūrėkite, kaip su jais elgiatės, nes teismo dieną jūsų sielos turės už juos atsakyti. Būtent taip. Amen.