Raštai
Doktrina ir Sandoros 43


43 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario mėn. (History of the Church, 1:154–156). Tuo metu kai kuriuos Bažnyčios narius trikdė žmonės, apsišaukę apreiškėjais. Pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį pranešimą, skirtą Bažnyčios vyresniesiems. Pirmoji dalis susijusi su Bažnyčios valdymo dalykais; kitoje dalyje pateiktas įspėjimas, kurį vyresnieji turi paskelbti žemės tautoms.

1–7 Apreiškimai ir įsakymai ateina tik per tą, kuris paskirtas; 8–14 Šventieji pašventinami, kai priešais Viešpatį elgiasi su visu šventumu; 15–22 Vyresnieji siunčiami šaukti atgailą ir paruošti žmones didžiai Viešpaties dienai; 23–28 Viešpats šaukia žmones savo balsu ir per gamtos jėgas; 29–35 Ateis Tūkstantmetis ir Šėtono surišimas.

1 O įsiklausykite jūs, mano bažnyčios vyresnieji, ir atsukite ausį žodžiams, kuriuos jums kalbėsiu.

2 Nes štai, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad jūs gavote įsakymą, kaip aįstatymą mano bažnyčiai, per tą, kurį aš jums paskyriau, kad gautų bįsakymus ir apreiškimus iš mano rankos.

3 Ir jūs tvirtai žinosite tai – nėra nė vieno kito paskirto jums, kad gautų įsakymus ir apreiškimus, kol jis bus paimtas, jeigu jis apasilieka manyje.

4 Bet iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad aniekas kitas nebus paskirtas gauti šią dovaną, jeigu tai nebus padaryta per jį; nes jeigu tai bus iš jo paimta, jis neturės galios, išskyrus galią paskirti kitą vietoje savęs.

5 Ir tai bus jums įstatymas – jūs nepriimsite mokymų nė vieno, kuris ateis priešais jus, kaip apreiškimų ar įsakymų;

6 ir tai aš jums duodu, kad nebūtumėte aapgauti, kad žinotumėte, jog jie ne iš manęs.

7 Nes iš tiesų sakau jums, kad tas, kuris mano aįšventintas, įeis pro bvartus ir bus įšventintas, kaip jau sakiau anksčiau, mokyti tų apreiškimų, kuriuos gavote ir gausite per tą, kurį aš paskyriau.

8 Ir dabar štai, aš jums duodu įsakymą, jog kada susirenkate drauge, amokytumėte ir ugdytumėte vienas kitą, idant žinotumėte, kaip elgtis ir vesti mano bažnyčią, kaip elgtis su mano duotų įstatymo ir įsakymų punktais.

9 Ir taip jūs būsite išmokyti mano bažnyčios įstatymo ir apašventinti tuo, ką gavote, ir įsipareigosite elgtis priešais mane su visu šventumu.

10 Tad kiek jūs tai darysite, tiek šlovės bus apridedama karalystei, kurią gavote. Kiek to nedarysite, tiek bus batimta netgi tai, ką gavote.

11 Išsivalykite anedorybę, kuri yra tarp jūsų; šventinkite save priešais mane;

12 ir jei trokštate karalystės šlovių, paskirkite mano tarną Džozefą Smitą jaunesnįjį ir apalaikykite jį priešais mane tikėjimo malda.

13 Ir dar, sakau jums, kad jei trokštate karalystės aslėpinių, parūpinkite jam maisto ir drabužių, ir visko, ko jam reikia užbaigti darbą, kurį aš jam įsakiau atlikti.

14 O jeigu jūs to nepadarysite, jis liks tiems, kurie jį priėmė, idant galėčiau išsaugoti sau atyrą liaudį priešais mane.

15 Be to sakau: įsiklausykite, mano bažnyčios vyresnieji, kuriuos aš paskyriau: jūs pasiųsti ne tam, kad jus mokytų, bet kad jūs amokytumėte žmonių vaikus to, ką įdėjau į jūsų rankas savo bDvasios galia.

16 O jūs turite būti amokomi iš aukštybių. bŠventinkite save ir būsite capdovanoti galia, idant galėtumėte mokyti taip, kaip sakiau.

17 Įsiklausykite, nes štai, priartėjo adidi Viešpaties bdiena.

18 Nes ateina diena, kai Viešpats prabils savo abalsu iš dangaus; dangūs bpurtysis, ir žemė cdrebės, ir Dievo dtrimitas skardės ir ilgai, ir garsiai, ir bylos miegančioms tautoms: Šventieji ekelkitės ir gyvenkite; nusidėjėliai, flikite ir gmiegokite, kol vėl pašauksiu.

19 Todėl apsijuoskite strėnas, kad nebūtumėte rasti tarp nelabųjų.

20 Pakelkite savo balsus ir netausokite. Šaukite tautoms, kad atgailautų – ir seniems ir jauniems, ir vergams ir laisviesiems, sakydami: Pasiruoškite didžiai Viešpaties dienai;

21 nes jei aš, būdamas vyras, keliu savo balsą ir šaukiu jums, kad atgailautumėte, ir jūs manęs nekenčiate, tai ką gi sakysite, kai ateis diena, kada agriaustiniai prabils savo balsais nuo žemės pakraščių, griaudėdami į visų gyvųjų ausis, bylodami: Atgailaukite ir pasiruoškite didžiai Viešpaties dienai;

22 taip, ir dar, kada žaibai smogs nuo rytų iki vakarų ir prabils savo balsais visiems gyviesiems, ir padarys, kad spengtų visų girdinčiųjų ausyse, bylodami šiuos žodžius: Atgailaukite, nes atėjo didi Viešpaties diena?

23 Ir dar, Viešpats prabils savo balsu iš dangaus, sakydamas: Įsiklausykite o jūs, žemės tautos, ir išgirskite žodžius to Dievo, kuris jus sukūrė.

24 O jūs, žemės tautos, kaip dažnai aš norėjau jus surinkti, kaip avišta surenka savo viščiukus po savo sparnais, bet jūs bnenorėjote!

25 Kaip dažnai aš jums ašaukiau savo btarnų burna ir angelų ctarnavimu, ir savo paties balsu, ir griaustinių balsu, ir žaibų balsu, ir audrų balsu, ir žemės drebėjimų bei baisių krušų balsu, ir dbadų bei įvairių marų balsu, ir smarkiu trimito garsu, ir teismo balsu, ir egailestingumo balsu ištisą dieną, ir šlovės, ir garbės, ir amžinojo gyvenimo turtų balsu ir norėjau jus išgelbėti fnesibaigiančiu išgelbėjimu, bet jūs nenorėjote!

26 Štai atėjo diena, kai mano pasipiktinimo rūstybės taurė sklidina.

27 Štai, iš tiesų sakau jums, kad tai yra Viešpaties, jūsų Dievo, žodžiai.

28 Todėl plušėkite, aplušėkite mano vynuogyne paskutinį kartą – paskutinį kartą šaukite žemės gyventojams.

29 Nes man tinkamu metu aš aateisiu į žemę su teismu, ir mano žmonės bus išpirkti ir viešpataus su manimi žemėje.

30 Nes ateis didysis aTūkstantmetis, apie kurį aš kalbėjau savo tarnų burna.

31 Nes aŠėtonas bus bsurištas, o kai jis vėl bus paleistas, jis viešpataus tik ctrumpą laiką, ir tada ateis žemės dpabaiga.

32 Ir tas, kuris gyvena ateisiai, akimirksniu bus bpakeistas, ir žemė praeis tarsi nuo ugnies.

33 Ir nelabieji eis į neužgesinamą augnį, ir jų baigties nežino nė vienas žmogus žemėje, ir niekada nesužinos, kol jie ateis prieš mane bteismui.

34 Įsiklausykite į šiuos žodžius. Štai, aš esu Jėzus Kristus, pasaulio aGelbėtojas. bKraukitės tai savo širdyse, ir tegul cdidingi amžinybės dalykai dbūna jūsų eprotuose.

35 Būkite arimti. Laikykitės visų mano įsakymų. Būtent taip. Amen.