Raštai
Doktrina ir Sandoros 45


45 Skyrius

Apreiškimas, duotas bažnyčiai per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo 7 d. (History of the Church, 1:158–163). Prieš užrašydamas šį apreiškimą, kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Šiame bažnyčios amžiuje … buvo išleista ir platinama … daug klaidingų pranešimų … ir kvailų pasakojimų , … siekiant neleisti žmonėms susipažinti su šiuo darbu ar priimti tikėjimą … Bet šventųjų džiaugsmui, … štai ką gavau“ (History of the Church, 1:158).

1–5 Kristus yra mūsų užtarėjas pas Tėvą; 6–10 Evangelija yra pasiuntinys, siųstas kelio paruošti priešais Viešpatį; 11–15 Henochą ir jo broliją Viešpats priėmė pas save; 16–23 Kristus apreiškė savo atėjimo ženklus, kokius juos nurodė ant Alyvų kalno; 24–38 Evangelija bus sugrąžinta, pasibaigs kitataučių laikai, ir naikinanti liga padengs šalį; 39–47 Antrąjį atėjimą lydės ženklai, stebuklai ir prikėlimas; 48–53 Kristus stovės ant Alyvų kalno, ir žydai pamatys žaizdas jo rankose ir kojose; 54–59 Tūkstantmetyje viešpataus Viešpats; 60–62 Pranašui nurodyta pradėti Naujojo Testamento vertimą, per kurį bus atskleista svarbi informacija; 63–75 Šventiesiems įsakyta susirinkti ir statyti Naująją Jeruzalę, į kurią ateis žmonės iš visų tautų.

1 Įsiklausykite o jūs, mano abažnyčios žmonės, kuriems atiduota bkaralystė; įsiklausykite ir atsukite ausį į tą, kuris padėjo žemės pamatą, kuris csutvėrė dangus ir visus jų pulkus, kuris sutvėrė visa, kas gyvena, juda ir egzistuoja.

2 Ir vėl aš sakau: įsiklausykite į mano balsą, kad jūsų neužkluptų amirtis; tą bvalandą, kai jūs nesitikėsite, vasara bus pasibaigusi ir cpjūtis praėjusi, o jūsų sielos bus neišgelbėtos.

3 Klausykite to, kuris yra aužtarėjas pas Tėvą, kuris gina jūsų bylą prieš jį,

4 sakydamas: Tėve, pažvelk į akentėjimus ir mirtį to, kuris nepadarė bnuodėmės, kuriuo tu buvai labai patenkintas; pažvelk į savo Sūnaus išlietą kraują, kraują to, kurį atidavei, kad pats būtum cpašlovintas;

5 todėl, Tėve, pasigailėk šitų mano brolių, kurie atiki mano vardą, idant jie ateitų pas mane ir turėtų bnesibaigiantį gyvenimą.

6 Įsiklausykite o jūs, mano bažnyčios žmonės, ir jūs, vyresnieji, klausykite drauge ir išgirskite mano balsą, kol dabartis tebevadinama ašiandiena, ir neužkietinkite savo širdžių;

7 nes iš tiesų sakau jums, jog aš esu aAlfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, pasaulio šviesa ir gyvybė – bšviesa, kuri šviečia tamsoje, o tamsa jos nesuvokia.

8 Aš atėjau pas savuosius, ir savieji manęs nepriėmė; bet visiems, kurie mane priėmė, aš daviau agalią daryti daug bstebuklų ir tapti Dievo csūnumis; ir būtent tiems, kurie dįtikėjo mano vardą, daviau aš galią įgyti eamžinąjį gyvenimą.

9 Ir būtent taip aš pasiunčiau savo anesibaigiančią bsandorą į pasaulį, kad ji būtų šviesa pasauliui ir cvėliava mano žmonėms, siektina ir dkitataučiams, ir kad būtų epasiuntinys prieš mano veidą, ruošiantis man kelią.

10 Todėl ateikite į ją, ir su ateinančiu aš samprotausiu kaip su žmonėmis senovės dienomis, ir aš jums parodysiu savo astiprų samprotavimą.

11 Todėl įsiklausykite drauge ir leiskite man parodyti jums būtent savo išmintį – išmintį to, kurį jūs sakote esant Dievu aHenocho ir jo brolių,

12 kurie buvo aatskirti nuo žemės ir priimti pas mane – bmiestas, išsaugotas, kol ateis teisumo diena – diena, kurios ieškojo visi šventi vyrai, ir jie jos nerado dėl nelabumo ir bjaurysčių;

13 ir išpažino esą žemėje asvetimšaliai ir klajūnai;

14 bet gavo apažadą, kad ras ją ir matys ją būdami savo kūnuose.

15 Todėl įsiklausykite, ir aš samprotausiu su jumis, ir kalbėsiu jums bei pranašausiu, kaip žmonėms senovės dienomis.

16 Ir parodysiu tai aiškiai, kaip aparodžiau tai savo mokiniams, kai stovėjau priešais juos kūne ir kalbėjau jiems, sakydamas: Kadangi manęs paklausėte apie mano atėjimo bženklus, tą dieną, kai ateisiu savo šlovėje dangaus debesyse, kad išpildyčiau pažadus, kuriuos daviau jūsų tėvams,

17 dėl to, kad ilgą savo advasių batskyrimą nuo savo kūnų laikėte nelaisve, aš jums parodysiu, kaip ateis išpirkimo diena, ir taip pat cišsklaidyto Izraelio dsugrąžinimą.

18 Ir dabar jūs matote šią šventyklą Jeruzalėje, kurią vadinate Dievo namais, ir jūsų priešai sako, kad šie namai niekada negrius.

19 Bet iš tiesų sakau jums, kad nuniokojimas užklups šią kartą, kaip vagis naktį, ir ši liaudis bus naikinama ir išsklaidyta tarp visų tautų.

20 Ir ši šventykla, kurią dabar matote, bus nugriauta, kad neliks akmens ant akmens.

21 Ir bus taip, kad ši žydų karta nepraeis, kol įvyks kiekvienas nuniokojimas, kurį tik jums išpranašavau apie juos.

22 Jūs sakote, kad žinote, jog ateina pasaulio apabaiga; taip pat sakote, kad žinote, jog dangūs ir žemė praeis;

23 ir čia jūs sakote teisingai, nes taip ir yra; bet tai, ką jums pasakiau, nepraeis, kol viskas išsipildys.

24 Ir tai aš jums pasakiau apie Jeruzalę; ir kai ta diena ateis, likutis bus aišsklaidytas tarp visų tautų;

25 bet jie bus vėl asurinkti; tačiau jie pasiliks išsklaidyti, kol nepasibaigs bkitataučių laikai.

26 Ir a dieną bus girdėti apie karus ir bkarų gandus, ir visa žemė bus sumaištyje, ir žmonių širdys juos capvils, ir jie sakys, kad Kristus dvilkina savo atėjimą iki žemės pabaigos.

27 Ir žmonių meilė atšals, ir įsigalės nedorybė.

28 Ir kada ateis akitataučių laikai, tarp tų, kurie sėdi tamsoje, sušvis bšviesa, ir tai bus mano evangelijos pilnatvė;

29 bet jie jos anepriims; nes jie nesuvokia šviesos, ir jie nugręš savo bširdis nuo manęs dėl žmonių cpriesakų.

30 Ir toje kartoje pasibaigs kitataučių laikai.

31 Ir toje kartoje stovės žmonės, kurie nemirs, kol pamatys visur siekiančią arykštę; nes naikinanti liga padengs žemę.

32 Bet mano mokiniai astovės šventose vietose ir nebus pajudinti; bet tarp nelabųjų žmonės pakels balsus ir bkeiks Dievą, ir mirs.

33 Ir taip pat bus ažemės drebėjimai įvairiose vietose ir daug nuniokojimų; tačiau žmonės užkietins savo širdis prieš mane ir imsis bkalavijo vienas prieš kitą, ir žudys vienas kitą.

34 Ir dabar, kai aš, Viešpats, pasakiau šiuos žodžius savo mokiniams, jie sunerimo.

35 Ir aš tariau jiems: aNesijaudinkite, nes kai visa tai įvyks, jūs žinosite, kad jums duoti pažadai bus įvykdyti.

36 Ir kai pradės sklisti šviesa, jiems bus kaip palyginime, kurį jums pateiksiu:

37 jūs žiūrite ir matote afigmedžius, ir matote juos savo akimis, ir sakote, kai jie ima sprogti ir jų lapeliai dar gležni, kad dabar jau arti vasara;

38 taip pat bus tą dieną, kai jie matys visa tai; tada jie žinos, kad valanda arti.

39 Ir bus taip, kad tas, kuris manęs abijo, bžvalgysis ateinant didžios Viešpaties cdienos, būtent Žmogaus dSūnaus atėjimo eženklų.

40 Ir jie matys ženklus ir stebuklus, nes jie bus parodyti viršuj danguose ir apačioj žemėje.

41 Ir jie stebės kraują ir augnį, ir dūmų ūką.

42 Ir prieš ateinant Viešpaties dienai, asaulė bus užtemdyta ir mėnulis paverstas krauju, ir žvaigždės kris iš dangaus.

43 Ir likutis bus surinktas į šią vietą;

44 ir tada jie lauks manęs, ir štai aš ateisiu; ir jie matys mane dangaus debesyse, aprengtą galia ir didžia ašlove; su visais šventaisiais angelais; ir tas, kuris bnelaukia manęs, bus iškirstas.

45 Bet prieš Viešpaties rankai krintant, angelas suskardens savo atrimitą, ir užmigę šventieji bišeis manęs pasitikti cdebesyje.

46 Todėl, jei miegojote aramybėje, esate palaiminti; nes kaip dabar mane matote ir žinote, kad aš esu, lygiai taip jūs bateisite pas mane ir jūsų sielos cgyvens, ir jūsų išpirkimas bus ištobulintas; ir šventieji ateis iš keturių žemės ketvirčių.

47 Tada Viešpaties aranka kris ant tautų.

48 Ir tada Viešpats pastatys savo koją ant šito akalno, ir šis perskils pusiau, ir žemė bdrebės ir svirduliuos šen bei ten, ir dangūs taip pat cpurtysis.

49 Ir Viešpats prabils savo balsu, ir jį išgirs visi žemės pakraščiai; ir žemės tautos araudos, ir tie, kurie juokėsi, pamatys savo kvailybę.

50 Ir neganda padengs šaipūną, ir niekintojas bus prarytas; ir tie, kurie siekė nedorybės, bus nukirsti ir įmesti į ugnį.

51 Ir tada ažydai bpažvelgs į mane ir sakys: Kokios čia žaizdos tavo rankose ir tavo kojose?

52 Tada jie sužinos, kad aš esu Viešpats; nes aš tarsiu jiems: Šios žaizdos yra žaizdos, kuriomis aš buvau asužeistas savo draugų namuose. Aš esu tas, kuris buvo iškeltas. Aš esu Jėzus, kuris buvo bnukryžiuotas. Aš esu Dievo Sūnus.

53 Ir tada jie averks dėl savo nedorybių; tada jie raudos dėl to, kad persekiojo savo bkaralių.

54 Ir tada bus išpirktos apagonių tautos, ir tie, kurie nepažinojo įstatymo, turės dalį pirmajame bprikėlime; ir jiems tai bus cpakeliama.

55 Ir aŠėtonas bus bsurištas, tad neturės vietos žmonių vaikų širdyse.

56 Ir tą adieną, kai aš ateisiu savo šlovėje, išsipildys palyginimas, kurį aš sakiau apie dešimt bmergelių.

57 Nes tie, kurie yra išmintingi ir priėmė atiesą, ir pasitelkė Šventąją Dvasią savo bvadovu, ir nebuvo capgauti, – iš tiesų sakau jums: jie nebus nukirsti ir įmesti į dugnį, bet išlaikys tą dieną.

58 Ir ažemė bus jiems atiduota kaip bpaveldas; ir jie dauginsis, ir stiprės, ir jų vaikai caugs be nuodėmės, dišgelbėjimui.

59 Nes Viešpats bus atarp jų, ir jo šlovė bus ant jų, ir jis bus jų karalius ir jų bįstatymdavys.

60 Ir dabar, štai, sakau jums, kad jums nebus duota žinoti daugiau apie šį skyrių, kol bus išverstas aNaujasis Testamentas, ir jame visa tai bus atskleista;

61 todėl duodu tau dabar jį versti, kad būtumėte pasiruošę ateinantiems įvykiams.

62 Nes iš tiesų sakau jums, kad jūsų laukia dideli dalykai;

63 jūs girdite apie akarus svetimose šalyse; bet štai, sakau jums: jie arti, netgi prie jūsų durų, ir po nedaugelio metų jūs išgirsite apie karus jūsų pačių šalyse.

64 Todėl aš, Viešpats, pasakiau: Susirinkite iš arytinių kraštų, susirinkite jūs, mano bažnyčios vyresnieji; eikite į vakarines šalis, šaukite gyventojams, kad atgailautų, ir priklausomai nuo to, kiek jie atgailauja, kurkite man bažnyčias.

65 Ir būdami vienos širdies ir vienos minties surinkite savo turtus, idant galėtumėte anupirkti paveldą, kuris po to bus jums paskirtas.

66 Ir jis bus pavadintas aNaująja Jeruzale, btaikos cžeme, dprieglobsčio miestu, Aukščiausiojo Dievo šventųjų saugumo vieta;

67 ir Viešpaties ašlovė bus ten, ir Viešpaties baisumas taip pat bus ten, tiek, kad nelabieji neįžengs į jį, ir jis bus pavadintas Sione.

68 Ir tarp nelabųjų bus taip, kad kiekvienas, kuris nesiims kalavijo prieš savo artimą, turės bėgti ieškoti saugumo į Sionę.

69 Ir į ją bus asurinkta iš kiekvienos tautos po dangumi; ir tai bus vienintelė liaudis, kuri nekariaus tarpusavyje.

70 Ir tarp nelabųjų bus sakoma: neikime kautis prieš Sionę, nes Sionės gyventojai yra bauginantys; taigi mes negalime atsilaikyti.

71 Ir bus taip, kad teisieji bus išrinkti iš visų tautų ir ateis į Sionę, giedodami nesibaigiančio džiaugsmo giesmes.

72 Ir dabar aš sakau jums: pasilaikykite tai, kad nepasklistų po pasaulį, kol to prireiks man, kad galėtumėte atlikti šį darbą žmonių akivaizdoje ir savo priešų akivaizdoje, kad jie nesužinotų jūsų darbų, kol padarysite tai, ką jums įsakiau;

73 kad jie galėtų tai apsvarstyti, kai sužinos.

74 Nes kai Viešpats pasirodys, jiems jis bus abauginantis, kad juos apimtų baimė, ir jie stovės atokiai ir drebės.

75 Ir visos tautos bijos dėl Viešpaties baisumo ir jo galybės galios. Būtent taip. Amen.