Raštai
Doktrina ir Sandoros 116


116 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui netoli Vaits Ferio, vietovėje, pavadintoje Spring Hilu, esančioje Deiviso apygardoje, Misūrio valst., 1838 m. gegužės 19 d. (History of the Church, 3:35).

1 Spring Hilui Viešpats davė vardą aAdam Ondi Amanas, kadangi, – sakė jis, – tai yra vieta, kur bAdomas ateis aplankyti savo žmonių, arba kur atsisės cSenaamžis, kaip pasakyta pranašo Danieliaus.