Raštai
Doktrina ir Sandoros 53


53 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Aldžernonui Sidniui Gilbertui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:179–180). Sidnio Gilberto prašymu pranašas pasiteiravo Viešpaties dėl brolio Gilberto darbo ir paskyrimo Bažnyčioje.

1–3 Sidnio Gilberto pašaukimas ir išrinkimas Bažnyčioje – būti išventintu vyresniuoju; 4–7 Jis taip pat turi tarnauti vyskupo įgaliotiniu.

1 Štai, aš sakau tau, mano tarne Sidni Gilbertai, kad aš išgirdau tavo maldas; ir tu šaukeisi manęs, kad Viešpats, tavo Dievas, tau apreikštų apie tavo pašaukimą ir aišrinkimą bažnyčioje, kurią aš, Viešpats, pakėliau šiomis paskutinėmis dienomis.

2 Štai, aš, Viešpats, kuris buvau anukryžiuotas už pasaulio nuodėmes, duodu tau įsakymą batsisakyti pasaulio.

3 Priimk mano įšventinimą, būtent vyresniuoju, kad skelbtum tikėjimą, atgailą ir nuodėmių aatleidimą, pagal mano žodį, bei Šventosios Dvasios gavimą brankų uždėjimu;

4 ir taip pat būti šios bažnyčios aįgaliotiniu ten, kur nurodys vyskupas, pagal įsakymus, kurie bus duoti vėliau.

5 Ir dar, iš tiesų sakau tau: tu leisies kelionėn su mano tarnais Džozefu Smitu jaunesniuoju ir Sidniu Rigdonu.

6 Štai, tokie yra pirmieji nuostatai, kuriuos tu priimsi; o likusieji bus apreikšti ateityje, pagal tavo darbą mano vynuogyne.

7 Ir dar, norėčiau, kad įsisavintum, jog išgelbėjamas tik tas, kuris aištveria iki galo. Būtent taip. Amen.