Raštai
Doktrina ir Sandoros 53
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

53 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Aldžernonui Sidniui Gilbertui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:179–180). Sidnio Gilberto prašymu pranašas pasiteiravo Viešpaties dėl brolio Gilberto darbo ir paskyrimo Bažnyčioje.

1–3 Sidnio Gilberto pašaukimas ir išrinkimas Bažnyčioje – būti išventintu vyresniuoju; 4–7 Jis taip pat turi tarnauti vyskupo įgaliotiniu.

1 Štai, aš sakau tau, mano tarne Sidni Gilbertai, kad aš išgirdau tavo maldas; ir tu šaukeisi manęs, kad Viešpats, tavo Dievas, tau apreikštų apie tavo pašaukimą ir aišrinkimą bažnyčioje, kurią aš, Viešpats, pakėliau šiomis paskutinėmis dienomis.

2 Štai, aš, Viešpats, kuris buvau anukryžiuotas už pasaulio nuodėmes, duodu tau įsakymą batsisakyti pasaulio.

3 Priimk mano įšventinimą, būtent vyresniuoju, kad skelbtum tikėjimą, atgailą ir nuodėmių aatleidimą, pagal mano žodį, bei Šventosios Dvasios gavimą brankų uždėjimu;

4 ir taip pat būti šios bažnyčios aįgaliotiniu ten, kur nurodys vyskupas, pagal įsakymus, kurie bus duoti vėliau.

5 Ir dar, iš tiesų sakau tau: tu leisies kelionėn su mano tarnais Džozefu Smitu jaunesniuoju ir Sidniu Rigdonu.

6 Štai, tokie yra pirmieji nuostatai, kuriuos tu priimsi; o likusieji bus apreikšti ateityje, pagal tavo darbą mano vynuogyne.

7 Ir dar, norėčiau, kad įsisavintum, jog išgelbėjamas tik tas, kuris aištveria iki galo. Būtent taip. Amen.