Raštai
Doktrina ir Sandoros 33


33 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Ezrai Teirui ir Nortropui Svytui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:126–127). Užrašydamas šį apreiškimą pranašas tvirtino, kad „Viešpats visada pasiruošęs pamokyti tokius, kurie stropiai ieško su tikėjimu“ (History of the Church, 1:126).

1–4 Darbininkai pašaukti skelbti evangeliją vienuoliktą valandą; 5–6 Bažnyčia įkurta, ir reikia surinkti išrinktuosius; 7–10 Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė; 11–15 Bažnyčia pastatyta ant evangelijos uolos; 16–18 Pasiruoškite Jaunikio atėjimui.

1 Štai, aš sakau jums, mano tarnai, Ezra ir Nortropai, atverkite savo ausis ir įsiklausykite į Viešpaties, savo Dievo, balsą, kurio ažodis gyvas ir galingas, aštresnis už dviašmenį kalaviją, atskiriantį sąnarius ir kaulų smegenis, sielą ir dvasią; ir kuris yra širdies minčių ir bketinimų ištyrėjas.

2 Nes iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad esate pašaukti pakelti savo balsus, lyg trimito agarsą, mano evangelijai skelbti suktai ir iškrypusiai kartai.

3 Nes štai, alaukas jau pabalęs pjūčiai; ir yra bvienuolikta valanda, ir cpaskutinis kartas, kai šauksiu darbininkus savo vynuogynan.

4 Ir mano avynuogynas visiškai bsugedo; ir nėra kas daro cgera, išskyrus nedaugelį; o ir jie daugeliu atvejų dklysta, kadangi dėl epiktnaudžiavimo kunigavimu visų protai sugedę.

5 Ir iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad šią abažnyčiąbįkūriau ir pašaukiau išeiti iš tyrų.

6 Ir taip aš asurinksiu savo išrinktuosius iš bketurių žemės ketvirčių, būtent visus, kurie tikės mane ir įsiklausys į mano balsą.

7 Taip, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad laukas jau pabalęs pjūčiai; todėl mosuokite savo pjautuvais ir pjaukite visa savo galia, protu ir stiprybe.

8 aAtverkite savo burnas, ir jos prisipildys, ir būsite kaip senovės bNefis, kuris keliavo iš Jeruzalės tyrais.

9 Taip, atverkite savo burnas ir netausokite, ir jūsų nugaros bus apkrautos apėdais, nes štai, aš esu su jumis.

10 Taip, atverkite savo burnas, ir jos prisipildys, sakydamos: Atgailaukite, aatgailaukite ir paruoškite Viešpaties kelią ir tiesinkite jo takus; nes prisiartino dangaus karalystė;

11 taip, atgailaukite ir priimkite akrikštą, kiekvienas iš jūsų, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės; taip, priimkite krikštą būtent vandeniu, ir po to ateina ugnies ir Šventosios Dvasios krikštas.

12 Štai, iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai yra mano aevangelija; ir atminkite, kad jie tikės mane, kitaip jie jokiu būdu negali būti išgelbėti;

13 ir ant šios auolos aš pastatysiu savo bažnyčią; taip, jūs pastatyti ant šitos uolos, ir jeigu išliksite, pragaro bvartai jūsų nenugalės.

14 Ir jūs atminsite bažnyčios aįstatus ir sandoras, kad jų laikytumėtės.

15 Ir kiekvieną, turintį tikėjimą, jūs apatvirtinsite mano bažnyčioje, uždėdami brankas, ir aš suteiksiu jam Šventosios Dvasios cdovaną.

16 Ir Mormono Knygą bei šventuosius aRaštus aš daviau jums bmokyti; ir viską cgaivina mano Dvasios galia.

17 Todėl būkite ištikimi, nuolat besimeldžiantys, laikantys savo žibintus sutvarkytus ir degančius ir aliejų su savimi, kad būtumėte pasiruošę, kai ateis aJaunikis, –

18 nes štai, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad aš greitai aateinu. Būtent taip. Amen.