Raštai
Doktrina ir Sandoros 8


8 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:36–37). Verčiant Mormono Knygą, Oliveris, kuris tebetarnavo raštininku, rašydamas pagal pranašo diktavimą, panoro būti apdovanotas vertimo dovana. Viešpats į jo prašymą atsakė duodamas šį apreiškimą.

1–5 Apreiškimas ateina Šventosios Dvasios galia; 6–12 Dievo slėpinių pažinimas ir galia versti senovinius metraščius ateina per tikėjimą.

1 aOliveri Kauderi, iš tiesų, iš tiesų sakau tau, jog taip tikrai, kaip gyvas Viešpats, kurs yra tavo Dievas ir tavo Išpirkėjas, lygiai taip tikrai tu gausi bpažinimą apie bet ką, ko prašysi su ctikėjimu, nuoširdžiai, tikėdamas, kad gausi pažinimą apie raižinius senuose dmetraščiuose, kurie yra senoviniai, kuriuose yra tos mano Raštų dalys, apie kurias kalbėta mano Dvasios epasireiškimu.

2 Taip, štai aš tau apasakysiu tavo prote ir tavo bširdyje, cŠventąja Dvasia, kuri nužengs ant tavęs ir kuri apsigyvens tavo širdyje.

3 Dabar, tai yra apreiškimo dvasia; štai, tai yra dvasia, kuria Mozė pervedė Izraelio vaikus per aRaudonąją jūrą sausa žeme.

4 Taigi, tai tavo dovana; naudokis ja ir palaimintas tu, nes ji išgelbės tave iš tavo priešų rankų, kadangi antraip jie tave nužudytų ir tavo sielą nuvestų į pražūtį.

5 O, atmink šiuos ažodžius ir laikykis mano įsakymų. Atmink – tai tavo dovana.

6 Dabar, tai ne vienintelė tavo dovana; nes tu turi kitą dovaną, kuri yra Aarono dovana; štai, ji pasakė tau daug dalykų.

7 Štai, nėra kitos galios, išskyrus Dievo galią, kurios dėka tu galėtum turėti šią Aarono dovaną.

8 Todėl neabejok, nes tai Dievo dovana; ir tu laikysi ją savo rankose ir darysi nuostabius darbus; ir jokia galia nepajėgs išplėšti jos iš tavo rankų, nes tai Dievo darbas.

9 Ir todėl, ko manęs bepaprašytum pasakyti tau per ją, tai tau duosiu, ir tu turėsi pažinimą apie tai.

10 Atmink, kad be atikėjimo tu nieko negali padaryti; todėl prašyk su tikėjimu. Nejuokauk su šiais dalykais; bneprašyk to, ko nederėtų.

11 Prašyk, kad galėtum pažinti Dievo slėpinius ir kad galėtum aversti ir gauti žinių iš visų tų senovinių metraščių, kurie buvo paslėpti, kurie yra šventi; ir tai bus tau padaryta pagal tavo tikėjimą.

12 Štai, aš esu tas, kuris tau tai kalbėjo; ir aš esu tas pat, kuris tau kalbėjo nuo pradžios. Amen.