Raštai
Doktrina ir Sandoros 31


31 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Tomui B. Maršui 1830 m. rugsėjo mėn. (History of the Church, 1:115–117). Tai vyko tuoj po Bažnyčios konferencijos (žr. DS 30 skyriaus įvadą). Anksčiau tą mėnesį Tomas B. Maršas buvo pakrikštytas ir dar prieš šį apreiškimą įšventintas Bažnyčios vyresniuoju.

1–6 Tomas B. Maršas pašauktas pamokslauti evangeliją ir užtikrinamas dėl savo šeimos gerovės; 7–13 Jam patariama būti kantriam, visada melstis ir sekti Guodėją.

1 Tomai, mano sūnau, palaimintas tu dėl to, kad tiki mano darbu.

2 Štai, dėl savo šeimos tu patyrei daug suspaudimų; tačiau aš palaiminsiu tave ir tavo šeimą, taip, tavo mažuosius; ir ateina diena, kai jie įtikės ir pažins tiesą, ir bus viena su tavimi mano bažnyčioje.

3 Pakylėk savo širdį ir džiūgauk, nes atėjo tavo misijos valanda; ir tavo liežuvis bus atrištas, ir tu skelbsi didžiai džiaugsmingą gerąją naujieną šiai kartai.

4 Tu skelbsi tai, kas apreikšta mano tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam. Nuo šiol tu pradėsi pamokslauti, taip, pjauti lauką, kuris jau pabalęs sudeginimui.

5 Todėl mosuok savo pjautuvu visa savo siela, ir tau atleistos tavo nuodėmės, ir tavo nugara bus apkrauta pėdais, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Taigi tavo šeima gyvens.

6 Štai, iš tiesu sakau tau: išeik nuo jų tik trumpam ir skelbk mano žodį, ir aš paruošiu jiems vietą.

7 Taip, aš atversiu žmonių širdis, ir jie tave priims. Ir tavo ranka aš įkursiu bažnyčią;

8 ir tu juos stiprinsi ir paruoši laikui, kada jie bus surenkami.

9 Būk kantrus suspaudimuose, nepiktžodžiauk piktžodžiaujantiems, valdyk savo namus romiai ir būk tvirtas.

10 Štai, sakau tau, kad tu būsi bažnyčios gydytojas, bet ne pasaulio, nes jie tavęs nepriims.

11 Eik savo keliu, kur tik aš panorėsiu, ir Guodėjas tau nurodys, ką daryti ir kur eiti.

12 Visada melskis, kad nepatektum į pagundą ir neprarastum savo atlygio.

13 Būk ištikimas iki galo, ir štai, aš esu su tavimi. Šie žodžiai yra ne žmogaus ir ne žmonių, bet mano, būtent Jėzaus Kristaus, tavo Išpirkėjo, pagal Tėvo valią. Amen.

Spausdinti