Raštai
Doktrina ir Sandoros 119


119 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. kaip atsakymas į jo maldavimą: „O Viešpatie! Parodyk savo tarnui, kiek savo žmonių turto tu reikalauji dešimtinei“ (History of the Church, 3:44). Iki šio apreiškimo dešimtinės įstatymas, kaip jį suprantame šiandien, nebuvo duotas Bažnyčiai. Dešimtinės terminas ką tik pacituotoje maldoje ir ankstesniuose apreiškimuose (DS 64:23; 85:3; 97:11) reiškė ne tik vieną dešimtąją, bet visas laisvos valios atnašas ar įnašus į Bažnyčios fondus. Anksčiau Viešpats buvo davęs Bažnyčiai pasišventimo įstatymą ir turto prievaizdavimą, kuriuos nariai (daugiausia vadovaujantys vyresnieji) priimdavo per sandorą, kuri turėjo būti nesibaigianti. Kadangi daugelis negyveno pagal šią sandorą, Viešpats laikinai ją atšaukė ir vietoje jos visai Bažnyčiai davė dešimtinės įstatymą. Pranašas Viešpatį paklausė, kiek jų turto jis reikalauja šventiesiems tikslams. Atsakymas buvo šis apreiškimas.

1–5 Šventieji turi įmokėti savo perteklinį turtą ir tada kasmet duoti, kaip dešimtinę, vieną dešimtąją savo pajamų; 6–7 Tokia tvarka pašventins Sionės žemę.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats: Aš reikalauju, kad visas jų perteklinis turtas būtų atiduotas į mano Bažnyčios Sionėje vyskupo rankas,

2 mano namams statyti ir Sionės pamatams dėti, ir kunigystei, ir mano Bažnyčios prezidentūros skoloms.

3 Ir tai bus mano žmonių dešimtinės mokėjimo pradžia.

4 Ir po to tie, kurie taip sumokėjo dešimtinę, kasmet mokės vieną dešimtąją savo pajamų; ir tai bus jiems nuolatinis įstatymas per amžius, mano šventos kunigystės labui, – sako Viešpats.

5 Iš tiesų sakau jums: bus taip, kad visi tie, kurie susirinks į Sionės žemę, įmokės dešimtinę savo pertekliniu turtu ir laikysis šio įstatymo, arba jie nebus pripažinti verti gyventi tarp jūsų.

6 Ir aš sakau jums: jei mano žmonės nesilaikys šio įstatymo, kad laikytų jį šventu, ir šiuo įstatymu nepašventins Sionės žemės man, kad joje būtų laikomasi mano nuostatų ir potvarkių, idant ji būtų švenčiausia, štai, iš tiesų sakau jums – ji nebus jums Sionės žemė.

7 Ir tai bus pavyzdys visiems Sionės kuolams. Būtent taip. Amen.

Spausdinti