Raštai
Doktrina ir Sandoros 66


66 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oreindže, Ohajo valst., 1831 m. spalio 25 d. (History of the Church, 1:219–221). Tai buvo svarbios konferencijos pirmoji diena. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Viljamo E. Maklelino prašymu aš pasiteiravau Viešpaties ir štai ką gavau“ (History of the Church, 1:220).

1–4 Nesibaigianti sandora yra evangelijos pilnatvė; 5–8 Vyresnieji turi pamokslauti, liudyti ir samprotauti su žmonėmis; 9–13 Ištikimas bažnytinis tarnavimas užtikrina amžinojo gyvenimo paveldą.

1 Štai, taip sako Viešpats savo tarnui Viljamui E. Maklelinui: Palaimintas tu, tiek, kiek nusigręžei nuo savo nedorybių ir priėmei mano tiesas, – sako Viešpats, tavo Išpirkėjas, pasaulio Gelbėtojas, būtent visų tų, kurie atiki mano vardą.

2 Iš tiesų sakau tau: palaimintas tu, kad priėmei mano anesibaigiančią sandorą, būtent mano evangelijos pilnatvę, pasiųstą žmonių vaikams, kad jie turėtų bgyvenimą ir būtų padaryti šlovių, kurios bus apreikštos paskutinėmis dienomis, dalininkais, kaip tai aprašė pranašai ir apaštalai senovės dienomis.

3 Iš tiesų sakau tau, mano tarne Viljamai, kad esi švarus, bet ne visai; todėl atgailauk dėl tų dalykų, kurie nemalonūs mano akyse, – sako Viešpats, – nes Viešpats juos tau aparodys.

4 Ir dabar, iš tiesų aš, Viešpats, parodysiu, ko noriu iš tavęs, arba kokia mano valia tau.

5 Štai, iš tiesų sakau tau, jog mano valia, kad tu askelbtum mano evangeliją iš žemės į žemę ir iš miesto į miestą, taip, tose aplinkinėse srityse, kur ji nebuvo paskelbta.

6 Neužsibūk čia daugelį dienų; kol kas neik į Sionės žemę; bet kiek gali nusiųsti, nusiųsk; kitais atžvilgiais, negalvok apie savo turtą.

7 aEik į rytines žemes, bliudyk kiekvienoje vietoje, kiekvienai liaudžiai ir jų sinagogose, samprotaudamas su žmonėmis.

8 Tegul mano tarnas Samuelis H. Smitas eina su tavimi, ir jo neapleisk, ir duok jam nurodymus; ir tas, kuris ištikimas, bus padarytas astiprus kiekvienoje vietoje; ir aš, Viešpats, eisiu su tavimi.

9 Uždėk savo arankas ant ligonių, ir jie bpasveiks. Negrįžk, kol aš, Viešpats, tavęs nepasiųsiu. Būk kantrus suspaudimuose. cPrašyk ir gausi; belsk, ir tau bus atidaryta.

10 Nesistenk savęs apsunkinti. Atsisakyk viso neteisumo. aNesvetimauk – šios pagundos buvai varginamas.

11 aLaikykis šių žodžių, nes jie yra tikri ir patikimi; ir tu išaukštinsi savo pareigybę ir suraginsi į bSionę daugelį žmonių su nesibaigiančio džiaugsmo cgiesmėmis ant jų galvų.

12 aToliau laikykis šių dalykų, netgi iki galo, ir turėsi amžinojo gyvenimo bkarūną mano Tėvo, kuris pilnas malonės ir tiesos, dešinėje.

13 Iš tiesų taip sako Viešpats, tavo aDievas, tavo Išpirkėjas, būtent Jėzus Kristus. Amen.