Raštai
Doktrina ir Sandoros 75


75 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Amherste, Ohajo valst., 1832 m. sausio 25 d. (History of the Church, 1:242–245). Tai įvyko per iš anksto paskirtą konferenciją. Šioje konferencijoje Džozefas Smitas buvo palaikytas ir įšventintas aukštosios kunigystės prezidentu. Kai kurie vyresnieji, patyrę, kad jiems sunku išaiškinti žmonėms savo žinią, norėjo smulkiau sužinoti apie savo tiesiogines pareigas. Tada atėjo šis apreiškimas.

1–5 Ištikimi vyresnieji, kurie skelbia evangeliją, pelnys amžinąjį gyvenimą; 6–12 Melskitės, kad gautumėte Guodėją, kuris moko visko; 13–22 Vyresnieji sėdės, teisdami tuos, kurie atmeta jų žinią; 23–36 Misionierių šeimos turi gauti pagalbą iš Bažnyčios.

1 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, aš, kuris kalbu būtent savo Dvasios abalsu, būtent bAlfa ir Omega, jūsų Viešpats ir jūsų Dievas:

2 įsiklausykite, o jūs, kurie davėte savo vardus, kad eisite skelbti mano evangelijos ir agenėti mano bvynuogyno.

3 Štai, sakau jums, jog mano valia, kad eitumėt ir nedelstumėt, ir anetinginiautumėt, bet dirbtumėt visomis išgalėmis –

4 pakeldami savo balsus lyg trimito garsą, askelbdami btiesą pagal apreiškimus ir įsakymus, kuriuos jums daviau.

5 Ir taip, jei esate ištikimi, jūs būsite apkrauti daugeliu apėdų ir bkarūnuoti cgarbe ir dšlove, ir enemirtingumu, ir famžinuoju gyvenimu.

6 Todėl iš tiesų sakau savo tarnui Viljamui E. Maklelinui: aš aatšaukiu mano jam duotą pavedimą eiti į rytines šalis;

7 ir duodu jam naują pavedimą ir naują įsakymą, kuo aš, Viešpats adrausminu jį už jo širdies bmurmėjimus;

8 ir jis nusidėjo; tačiau aš jam atleidžiu ir vėl jam sakau: eik į pietines šalis.

9 Ir tegul mano tarnas Lukas Džonsonas eina su juo, ir tegul jie skelbia tai, ką aš jiems įsakiau, –

10 šaukdamiesi Viešpaties vardo dėl aGuodėjo, kuris mokys juos visko, kas jiems reikalinga, –

11 visada amelsdamiesi, kad nenusilptų; ir kiek jie tai darys, tiek aš būsiu su jais net iki galo.

12 Štai, tai yra Viešpaties, jūsų Dievo valia jums. Būtent taip. Amen.

13 Ir dar, iš tiesų taip sako Viešpats: tegul mano tarnas aOrsonas Haidas ir mano tarnas bSamuelis H. Smitas leidžiasi kelionėn į rytines šalis ir skelbia tai, ką aš jiems įsakiau; ir kiek jie ištikimi, štai, tiek aš būsiu csu jais, net iki galo.

14 Ir dar, iš tiesų sakau savo tarnui Laimanui Džonsonui ir savo tarnui aOrsonui Pratui: jie taip pat leisis kelionėn į rytines šalis; ir štai, aš esu su jais taip pat, net iki galo.

15 Ir dar, aš sakau savo tarnui Asai Dodsui ir savo tarnui Kalvsui Vilsonui, kad jie taip pat leisis kelionėn į vakarines šalis ir skelbs mano evangeliją, taip, kaip aš jiems įsakiau.

16 Ir kas ištikimas, tas nugalės viską ir bus aiškeltas paskutinę dieną.

17 Ir dar, aš sakau savo tarnui Meidžiorui N. Ašliui ir savo tarnui Barui Rigsui: tegul jie taip pat leidžiasi kelionėn į pietinę šalį.

18 Taip, tegul visi tie leidžiasi kelionėn, kaip aš jiems įsakiau, eidami iš namų į namus ir iš kaimo į kaimą, ir iš miesto į miestą.

19 Ir į kuriuos tik namus įeisite, ir jie jus priims, palikite savo palaiminimą ant tų namų.

20 Ir į kuriuos tik namus įeisite, ir jie jūsų nepriims, jūs greitai išeisite iš tų namų ir anusipurtysite dulkes nuo kojų, kaip liudijimą prieš juos.

21 Ir jūs būsite pripildyti adžiaugsmo ir linksmybės; ir žinosite, kad teismo dieną jūs būsite tų namų bteisėjai ir juos pasmerksite;

22 ir teismo dieną pagoniui bus pakenčiamiau nei tiems namams; todėl asusijuoskite strėnas ir būkite ištikimi, ir jūs viską nugalėsite, ir būsite iškelti paskutinę dieną. Būtent taip. Amen.

23 Ir dar, taip Viešpats sako jums, o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, kurie davėte savo vardus, kad sužinotumėt jo valią jums:

24 štai, aš sakau jums, jog tai bažnyčios pareiga padėti remiant šeimas tų ir taip pat remti šeimas tų, kurie pašaukti ir turi būti išsiųsti į pasaulį skelbti pasauliui evangelijos.

25 Todėl aš, Viešpats, duodu jums šį įsakymą – kad jūs gautumėt gyvenamąsias vietas savo šeimoms, kiek jūsų broliai linkę atverti savo širdis.

26 Ir tegul visi tie, kurie gali gauti gyvenamąsias vietas savo šeimoms ir bažnyčios paramą joms, nevengia eiti į pasaulį, ar į rytus, ar į vakarus, ar į šiaurę, ar į pietus.

27 Tegul jie prašo ir gaus, beldžia, ir jiems bus atidaryta, ir jiems bus atskleista iš aukštybės, būtent aGuodėjo, kur jiems eiti.

28 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tegul kiekvienas vyras, kuris įpareigotas aaprūpinti savo bšeimą, ją aprūpina, ir jis jokiu būdu nepraras savo karūnos; ir tegul jis dirba bažnyčioje.

29 Tegul kiekvienas žmogus būna astropus visame kame. Ir btinginiui nebus vietos bažnyčioje, jeigu jis neatgailaus ir nepakeis savo kelių.

30 Todėl tegul mano tarnas Simeonas Karteris ir mano tarnas Emeras Harisas būna vieningi tarnystėje;

31 ir taip pat mano tarnas Ezra Teiris, ir mano tarnas aTomas B. Maršas;

32 taip pat mano tarnas Hairumas Smitas ir mano tarnas Reinoldsas Kahūnas;

33 ir taip pat mano tarnas Danielis Stentonas, ir mano tarnas Symoras Brunsonas;

34 ir taip pat mano tarnas Silvesteris Smitas, ir mano tarnas Gideonas Karteris;

35 ir taip pat mano tarnas Raglsas Eimsas, ir mano tarnas Stivenas Barnetas;

36 ir taip pat mano tarnas Maika B. Veltonas, ir taip pat mano tarnas Idenas Smitas. Būtent taip. Amen.