Raštai
Doktrina ir Sandoros 72


72 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. gruodžio 4 d. (History of the Church, 1:239–241). Keletas vyresniųjų ir narių susirinko, kad mokytųsi savo pareigų ir kad būtų ugdomi Bažnyčios mokymais. Šis skyrius sudarytas iš dviejų apreiškimų, gautų tą pačią dieną. 1–8 eilutės aprašo Njuelo K. Vitnio pašaukimą vyskupu. Po to, kai jis buvo pašauktas ir įšventintas, buvo gautas 9–26 eilutėse aprašytas apreiškimas, suteikiantis papildomos informacijos apie vyskupo pareigas.

1–8 Vyresnieji turi pateikti vyskupui ataskaitą apie savo prievaizdavimą; 9–15 Vyskupas prižiūri sandėlį ir rūpinasi vargšais ir beturčiais; 16–26 Vyskupai turi patvirtinti vyresniųjų vertumą.

1 Įsiklausykite ir klausykitės Viešpaties balso, o jūs, kurie susirinkote drauge, kurie esate mano bažnyčios aaukštieji kunigai, kuriems atiduota bkaralystė ir galia.

2 Nes iš tiesų taip sako Viešpats: man reikalinga, kad jums, tiksliau, iš jūsų būtų paskirtas avyskupas bažnyčiai šioje Viešpaties vynuogyno dalyje.

3 Ir iš tiesų šiame dalyke jūs pasielgėte išmintingai, nes Viešpats iš kiekvieno aprievaizdo rankos reikalauja pateikti savo bprievaizdavimo cataskaitą tiek laike, tiek amžinybėje.

4 Nes tas, kuris yra ištikimas ir aišmintingas laike, pripažįstamas vertu paveldėti mano Tėvo jam paruoštas bbuveines.

5 Iš tiesų sakau jums: bažnyčios vyresnieji šioje mano avynuogyno dalyje pateiks savo prievaizdavimo ataskaitas vyskupui, kurį aš paskirsiu šioje savo vynuogyno dalyje.

6 Jos bus užrašomos, kad būtų perduotos Sionės vyskupui.

7 Ir avyskupo pareigos bus paskelbtos per duotus įsakymus ir konferencijos balsu.

8 Ir dabar, iš tiesų sakau jums: mano tarnas aNjuelas K. Vitnis yra tas vyras, kuris bus paskirtas ir įšventintas į šią galią. Tai yra Viešpaties, jūsų Dievo, jūsų Išpirkėjo, valia. Būtent taip. Amen.

9 Tai Viešpaties žodis, kaip duoto įstatymo papildymas, paaiškinantis vyskupo, kuris buvo įšventintas bažnyčiai šioje vynuogyno dalyje, pareigas, kurios iš tiesų yra šios:

10 prižiūrėti Viešpaties asandėlį; priimti bažnyčios lėšas šioje vynuogyno dalyje;

11 priimti vyresniųjų ataskaitas, kaip buvo įsakyta anksčiau; ir apatenkinti jų norus; o šie apmokės už tai, ką gauna, tiek, kiek turi kuo mokėti;

12 kad tai taip pat būtų pašvęsta bažnyčios labui, vargšams ir beturčiams.

13 Ir iš to, kuris aneturi kuo apmokėti, bus paimta ataskaita ir perduota Sionės vyskupui, kuris apmokės skolą iš to, ką Viešpats įdės į jo rankas.

14 Ir ištikimųjų, dirbančių su dvasiniais dalykais, pateikiant evangeliją ir karalystės dalykus bažnyčiai ir pasauliui, darbai padengs tą skolą Sionės vyskupui;

15 taigi tai ateina iš bažnyčios, nes pagal aįstatymą, kiekvienas žmogus, kuris ateina į Sionę, privalo viską padėti priešais Sionės vyskupą.

16 Ir dabar, iš tiesų sakau jums: kadangi kiekvienas šios vynuogyno dalies vyresnysis privalo pateikti savo prievaizdavimo ataskaitą šios vynuogyno dalies vyskupui –

17 apažymėjimas Sionės vyskupui iš šios vynuogyno dalies teisėjo, arba vyskupo, patvirtina, kad žmogus yra priimtinas ir patenkina reikalavimus, kad jis gautų paveldą ir būtų priimtas kaip išmintingas bprievaizdas ir kaip ištikimas darbininkas;

18 kitaip Sionės vyskupas jo nepriims.

19 Ir dabar, iš tiesų sakau jums: tegul kiekvienas vyresnysis, kuris pateiks ataskaitą šios vynuogyno dalies bažnyčios vyskupui, gauna rekomendacijas iš bažnyčios ar bažnyčių, kuriose jis dirba, kad galėtų visais atžvilgiais patvirtinti save ir savo ataskaitas.

20 Ir dar, tegul mano tarnai, kurie paskirti mano bažnyčios aliteratūros reikalų prievaizdais, turi teisę visame kame kreiptis pagalbos į vyskupą ar vyskupus –

21 kad aapreiškimai būtų leidžiami ir sklistų iki žemės pakraščių; kad ir jie gautų lėšų, kurios bus visokeriopai naudingos bažnyčiai;

22 kad jie taip pat galėtų visais atžvilgiais pristatyti save ir būtų pripažinti išmintingais prievaizdais.

23 Ir dabar, štai, tai bus pavyzdys visiems tolimesniems mano bažnyčios skyriams, kurioje tik žemėje jie bebus įkurti. Ir dabar aš užbaigiu savo žodžius. Amen.

24 Keletas žodžių kaip karalystės įstatymų papildymas dėl bažnyčios narių: tie, kurie Šventosios Dvasios apaskirti vykti į Sionę, ir tie, kuriems suteikta privilegija vykti į Sionę, –

25 tegul jie atneša vyskupui pažymėjimą iš trijų bažnyčios vyresniųjų arba pažymėjimą iš vyskupo;

26 kitaip tas, kuris vyks į Sionės žemę, nebus pripažintas išmintingu prievaizdu. Tai taip pat pavyzdys. Amen.