Raštai
Doktrina ir Sandoros 32
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

32 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Parliui P. Pratui ir Zibai Pitersonui 1830 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:118–120). Vyresnieji buvo didžiai susidomėję ir susirūpinę lamanitais; apie jiems išpranašautas palaimas Bažnyčia sužinojo iš Mormono Knygos. Todėl buvo meldžiamasi, kad Viešpats atskleistų savo valią dėl to, ar tuomet reikėjo siųsti vyresniuosius į indėnų gentis Vakaruose. Tada ir buvo gautas šis apreiškimas.

1–3 Parlis P. Pratas ir Ziba Pitersonas pašaukti pamokslauti lamanitams ir lydėti Oliverį Kauderį ir Piterį Vitmerį jaunesnįjį; 4–5 Jie turi melstis, kad suprastų Raštus.

1 Ir dabar dėl mano tarno aParlio P. Prato: štai, aš sakau jam, kad kaip aš gyvas, noriu, kad jis skelbtų mano evangeliją ir bmokytųsi iš manęs, ir būtų romus ir nuolankios širdies;

2 ir tai, ką aš jam paskyriau, yra aeiti su mano tarnais Oliveriu Kauderiu ir Piteriu Vitmeriu jaunesniuoju į tyrus pas blamanitus.

3 Ir aZiba Pitersonas taip pat eis su jais; ir aš pats eisiu su jais, ir būsiu btarp jų; ir aš esu jų cužtarėjas pas Tėvą, ir niekas jų neįveiks.

4 Ir jie adėmėsis tai, kas parašyta, ir nepretenduos į jokį kitą bapreiškimą; ir jie visada melsis, kad galėčiau tai catskleistidsupratimui.

5 Ir jie dėmėsis šiuos žodžius ir nejuokaus, ir aš juos palaiminsiu. Amen.