Raštai
Doktrina ir Sandoros 32


32 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Parliui P. Pratui ir Zibai Pitersonui 1830 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:118–120). Vyresnieji buvo didžiai susidomėję ir susirūpinę lamanitais; apie jiems išpranašautas palaimas Bažnyčia sužinojo iš Mormono Knygos. Todėl buvo meldžiamasi, kad Viešpats atskleistų savo valią dėl to, ar tuomet reikėjo siųsti vyresniuosius į indėnų gentis Vakaruose. Tada ir buvo gautas šis apreiškimas.

1–3 Parlis P. Pratas ir Ziba Pitersonas pašaukti pamokslauti lamanitams ir lydėti Oliverį Kauderį ir Piterį Vitmerį jaunesnįjį; 4–5 Jie turi melstis, kad suprastų Raštus.

1 Ir dabar dėl mano tarno aParlio P. Prato: štai, aš sakau jam, kad kaip aš gyvas, noriu, kad jis skelbtų mano evangeliją ir bmokytųsi iš manęs, ir būtų romus ir nuolankios širdies;

2 ir tai, ką aš jam paskyriau, yra aeiti su mano tarnais Oliveriu Kauderiu ir Piteriu Vitmeriu jaunesniuoju į tyrus pas blamanitus.

3 Ir aZiba Pitersonas taip pat eis su jais; ir aš pats eisiu su jais, ir būsiu btarp jų; ir aš esu jų cužtarėjas pas Tėvą, ir niekas jų neįveiks.

4 Ir jie adėmėsis tai, kas parašyta, ir nepretenduos į jokį kitą bapreiškimą; ir jie visada melsis, kad galėčiau tai catskleistidsupratimui.

5 Ir jie dėmėsis šiuos žodžius ir nejuokaus, ir aš juos palaiminsiu. Amen.