Raštai
Doktrina ir Sandoros 5


5 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. kovo mėn. Martino Hariso prašymu (History of the Church, 1:28–31).

1–10 Ši karta Viešpaties žodį gaus per Džozefą Smitą; 11–18 Trys liudytojai liudys apie Mormono Knygą; 19–20 Viešpaties žodis, kaip ir ankstesniais laikais, bus patvirtintas; 21–35 Martinas Harisas gali atgailauti ir būti vienas iš liudytojų.

1 Štai, aš sakau tau: kadangi mano tarnas aMartinas Harisas norėjo liudijimo iš mano rankos, kad tu, mano tarne Džozefai Smitai jaunesnysis, turi bplokšteles, apie kurias pareiškei ir liudijai, kad gavai jas iš manęs;

2 ir dabar, štai ką tu jam pasakysi: tas, kuris tau kalbėjo, pasakė tau: Aš, Viešpats, esu Dievas ir daviau tai tau, mano tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam, ir įsakiau tau, kad stovėtum kaip šių dalykų aliudytojas;

3 ir nurodžiau tau sudaryti sandorą su manimi, kad nerodysi jų niekam kitam, kaip tik tiems aasmenims, kuriems aš tau įsakiau; ir tu neturi bgalios tiems dalykams, jeigu aš tau jos neduodu.

4 Ir tu turi dovaną versti plokšteles; ir tai yra pirmoji dovana, kurią tau suteikiau; ir aš įsakiau nepretenduoti į jokią kitą dovaną, kol mano tikslas nebus pasiektas šitame; nes aš tau neduosiu jokios kitos dovanos, kol tai nebaigta.

5 Iš tiesų aš sakau tau, kad vargas ištiks žemės gyventojus, jeigu jie aneklausys mano žodžių;

6 nes po to tu būsi aįšventintas ir eisi, ir skelbsi mano bžodžius žmonių vaikams.

7 Štai, jeigu jie anetikės mano žodžiais, jie netikės ir tavimi, mano tarne Džozefai, net jei ir galėtum parodyti jiems visa tai, ką aš tau įteikiau.

8 O ši anetikinti ir bkietasprandė karta – mano pyktis užsidegė prieš juos.

9 Štai, iš tiesų sakau tau: aš apasilaikiau tuos dalykus, kuriuos patikėjau tau, mano tarne Džozefai, išmintingam savo tikslui, ir jis bus atskleistas ateities kartoms;

10 bet ši karta gaus mano žodį per tave;

11 ir šalia tavo liudijimo – aliudijimą trijų mano tarnų, kuriuos aš pašauksiu ir įšventinsiu, kuriems parodysiu jas; ir jie eis su mano žodžiais, duotais per tave.

12 Taip, jie tikrai žinos, kad šie dalykai yra tikri, nes aš tai jiems paskelbsiu iš dangaus.

13 Aš duosiu jiems galią, kad jie galėtų regėti ir matyti šiuos dalykus tokius, kokie jie yra;

14 ir aniekam daugiau aš neduosiu šios galios – gauti tokį patį liudijimą šitoje kartoje, kai pradeda kilti ir išeiti iš tyrų mano bbažnyčia – ryški kaip cmėnuo, šviesi kaip saulė ir bauginanti kaip armija su vėliavomis.

15 Ir aš išsiųsiu trijų aliudytojų liudijimą apie savo žodį.

16 Ir štai, visus tuos, kurie atiki mano žodžiais, aš baplankysiu savo cDvasios dpasireiškimu; ir jie egims iš manęs, būtent iš vandens ir iš Dvasios –

17 ir privalote dar mažą valandėlę palūkėti, nes jūs dar aneįšventinti, –

18 ir jų liudijimas taip pat išeis, kad apasmerktų šią kartą, jei šie užkietins savo širdis prieš juos;

19 nes naikinanti arykštė ištiks žemės gyventojus ir laikas nuo laiko vis bus išliejama, jeigu jie bneatgailaus, kol žemė liks ctuščia ir jos gyventojai suryti ir visiškai sunaikinti mano datėjimo skaistumo.

20 Štai, aš jums tai sakau, lygiai kaip asakiau žmonėms ir apie Jeruzalės sunaikinimą; ir mano bžodis bus patvirtintas ir šįkart, kaip jis būdavo patvirtinamas iki šiol.

21 Ir dabar aš įsakau tau, mano tarne Džozefai, kad atgailautum ir teisiau vaikščiotum priešais mane, ir daugiau nepasiduotum žmonių įtikinėjimams;

22 ir kad tvirtai alaikytumeis įsakymų, kuriuos tau daviau; ir jei tai darysi, štai aš tau duodu amžinąjį gyvenimą, net jei bžūtum.

23 Ir dabar, dar kartą sakau tau, mano tarne Džozefai, dėl to avyro, kuris nori liudijimo, –

24 štai, aš sakau jam, kad jis aukština save ir nepakankamai nusižemina prieš mane; bet jeigu jis nusilenks prieš mane ir nusižemins su karšta malda ir tikėjimu, tikrai nuoširdžiai, tada aš jam leisiu apamatyti tai, ką jis nori pamatyti.

25 Ir tada jis sakys šios kartos žmonėms: štai, aš pamačiau tai, ką Viešpats parodė Džozefui Smitui jaunesniajam, ir aš tikrai ažinau, kad tai tiesa, nes aš tai mačiau, kadangi man tai buvo parodyta Dievo, o ne žmonių galia.

26 Ir aš, Viešpats, įsakau jam, savo tarnui Martinui Harisui, kad jis jiems apie tai nesakytų nieko daugiau, kaip tik tai: aš tai mačiau, ir tai man buvo parodyta Dievo galia. Ir tai yra žodžiai, kuriuos jis pasakys.

27 Bet jeigu jis tai paneigs, jis sulaužys sandorą, kurią anksčiau sudarė su manimi, ir štai, jis pasmerktas.

28 Ir dabar, jeigu jis nenusižemins ir neišpažins man to, ką bloga yra padaręs, ir nesudarys su manimi sandoros, kad laikysis mano įsakymų, ir jei nenaudos tikėjimo manimi, štai, aš sakau jam, kad jis to nematys, nes aš neduosiu jam matyti to, apie ką kalbėjau.

29 Ir tokiu atveju aš įsakau tau, mano tarne Džozefai, pasakyti jam, kad šituo klausimu daugiau nieko nedarytų ir daugiau manęs netrukdytų.

30 Ir tokiu atveju, štai aš sakau tau, Džozefai, kai išversi dar keletą puslapių, laikinai sustok, net kol aš tau vėl įsakysiu; tada vėl galėsi versti.

31 Ir jei tu to nepadarysi, štai, tu daugiau nebeturėsi dovanos, ir aš atsiimsiu tai, ką tau patikėjau.

32 Ir dabar, kadangi aš įžvelgiu pasalą tau sunaikinti, taip, įžvelgiu, kad jei mano tarnas Martinas Harisas nenusižemins ir nepriims liudijimo iš mano rankos, jis įpuls į prasižengimą.

33 Ir yra daug tykančių aišnaikinti tave nuo žemės veido; ir tam, kad tavo dienos būtų pratęstos, aš daviau tau šiuos įsakymus.

34 Taip, todėl aš pasakiau: Sustok ir nieko nedaryk, kol tau neįsakysiu; ir aš aparūpinsiu tau būdą, kuriuo galėsi atlikti tai, ką tau įsakiau.

35 Ir jei aištikimai laikysiesi mano įsakymų, būsi biškeltas paskutiniąją dieną. Amen.