Raštai
Doktrina ir Sandoros 47


47 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo 8 d. (History of the Church, 1:166). Iki tol Bažnyčios istorikas ir raštininkas buvo Oliveris Kauderis. Džonas Vitmeris nesiekė istoriko pareigų, bet paprašytas tarnauti šiose pareigose, jis atsakė, kad paklus Viešpaties valiai šiuo klausimu. Jis jau buvo tarnavęs pranašo sekretoriumi užrašant daugelį apreiškimų, gautų Niujorko valstijos Fajeto krašte.

1–4 Džonas Vitmeris paskiriamas vesti Bažnyčios istoriją ir raštininkauti pranašui.

1 Štai, man reikalinga, kad mano tarnas Džonas raštininkautų ir reguliariai vestų aistoriją, ir padėtų tau, mano tarne Džozefai, perrašinėdamas viską, kas bus tau duodama, kol jis bus pašauktas kitoms pareigoms.

2 Be to, iš tiesų sakau tau, kad jis taip pat gali pakelti savo balsą susirinkimuose, kai tik bus reikalinga.

3 Ir dar, sakau tau, kad jam bus paskirta nuolat vesti bažnyčios metraštį ir istoriją; nes Oliverį Kauderį aš paskyriau į kitą pareigybę.

4 Todėl, kiek jis bus ištikimas, tiek aGuodėjas duos jam tai rašyti. Būtent taip. Amen.