Raštai
Doktrina ir Sandoros 17


17 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui, Deividui Vitmeriui ir Martinui Harisui Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn., dar prieš jiems pamatant išraižytas plokšteles, kuriose buvo Mormono Knygos metraštis (History of the Church, 1:52–57). Džozefas ir jo raštininkas Oliveris Kauderis iš Mormono Knygos plokštelių vertimo sužinojo, kad bus paskirti trys ypatingi liudytojai (žr. Etr 5:2–4; 2 Nef 11:3; 27:12). Oliveris Kauderis, Deividas Vitmeris ir Martinas Harisas pajuto įkvėptą troškimą būti trimis ypatingais liudytojais. Pranašas pasiteiravo Viešpaties ir, kaip atsakymas, per Urimus ir Tumimus buvo duotas šis apreiškimas.

1–4 Trys liudytojai tikėjimu pamatys plokšteles ir kitus šventus daiktus; 5–9 Kristus paliudija apie Mormono Knygos dieviškumą.

1 Štai, aš sakau jums, jog turite pasikliauti mano žodžiu. Jeigu tai darysite visa širdimi, jūs apamatysite bplokšteles ir taip pat antkrūtinį, cLabano kalaviją, dUrimus ir Tumimus, duotus eJaredo broliui ant kalno, kai jis kalbėjosi su Viešpačiu fveidas į veidą, ir gstebuklingus vadovus, duotus Lehiui tyruose prie hRaudonosios jūros.

2 Ir jūs pamatysite juos savo tikėjimu, būtent tuo tikėjimu, kurį turėjo senovės pranašai.

3 Ir po to, kai gausite tikėjimą ir pamatysite juos savo akimis, jūs aliudysite apie juos Dievo galia.

4 Ir tai padarysite, kad mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis nebūtų sužlugdytas, kad šiuo darbu aš įgyvendinčiau savo teisius tikslus žmonių vaikams.

5 Ir liudysite, kad juos matėte, kaip juos matė mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis; nes jis juos matė mano galia, ir tai todėl, kad jis tikėjo.

6 Ir jis išvertė aknygą, būtent tą bdalį, kurią jam įsakiau; ir, kaip jūsų Viešpats ir jūsų Dievas gyvas, ji yra tikra.

7 Taigi, jūs gavote tokią pat galią ir tokį pat tikėjimą, ir tokią pat dovaną, kaip jis.

8 Ir jei vykdysite šiuos pastaruosius mano įsakymus, kuriuos jums daviau, pragaro avartai jūsų nenugalės; nes jums pakanka mano bmalonės, ir jūs būsite ciškelti paskutiniąją dieną.

9 Ir aš, Jėzus Kristus, jūsų aViešpats ir jūsų Dievas, tai pasakiau, idant galėčiau įgyvendinti savo teisius tikslus žmonių vaikams. Amen.