Raštai
Doktrina ir Sandoros 30


30 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Deividui Vitmeriui, Piteriui Vitmeriui jaunesniajam ir Džonui Vitmeriui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. rugsėjo mėn. po trijų dienų konferencijos, vykusios Fajete, bet dar prieš išsiskirstant Bažnyčios vyresniesiems (History of the Church, 1:115–116). Iš pradžių ši medžiaga buvo išspausdinta kaip trys apreiškimai; į vieną skyrių pranašas tai sujungė 1835 metų Doktrinos ir Sandorų leidimui.

1–4 Deividas Vitmeris drausminamas už tai, kad netarnauja stropiai; 5–8 Piteris Vitmeris jaunesnysis turi lydėti Oliverį Kauderį į misiją pas lamanitus; 9–11 Džonas Vitmeris pašaukiamas skelbti evangelijos.

1 Štai, aš sakau tau, aDeividai, kad tu bpabijojai žmogaus ir cnepasikliovei manimi, kad suteiksiu stiprybės, kaip turėtum.

2 Bet tavo protas buvo užimtas ažemiškais dalykais labiau nei mano, tavo Kūrėjo, dalykais bei tarnyste, kurion buvai pašauktas; ir tu nepaisei mano Dvasios bei tų, kurie paskirti tau vadovauti, bet buvai įtikintas tų, kuriems aš neįsakiau.

3 Todėl esi paliktas, kad iš mano rankos teirautumeis dėl savęs ir aapmąstytum tai, ką gavai.

4 Ir tu gyvensi savo tėvo namuose, kol aš tau duosiu tolimesnius įsakymus. Ir tu atliksi atarnystę bažnyčioje ir priešais pasaulį, ir aplinkinėse srityse. Amen.

5 Štai, aš sakau tau, aPiteri, kad tu bkeliausi su savo broliu Oliveriu; nes atėjo claikas, kada man reikalinga, kad tu atvertum savo burną skelbti mano evangeliją; todėl nebijok, bet dįsidėmėk savo brolio žodžius ir patarimą, kuriuos jis tau duos.

6 Ir būk spaudžiamas visais jo suspaudimais, visada keldamas savo širdį link manęs su malda ir tikėjimu dėl jo ir savo išvadavimo; nes aš daviau jam galią pastatyti mano abažnyčią tarp blamanitų;

7 ir nė vieno kito bažnyčioje aš nepaskyriau būti jam avadovaujančiu patarėju bažnyčios klausimais, išskyrus jo brolį Džozefą Smitą jaunesnįjį.

8 Taigi, įsidėmėk tai ir stropiai laikykis mano įsakymų, ir būsi palaimintas amžinuoju gyvenimu. Amen.

9 Štai, aš sakau tau, mano tarne Džonai, kad nuo šiol pradėsi askelbti mano evangeliją, lyg trimito bbalsu.

10 Ir tu dirbsi pas savo brolį Filipą Burozą ir toje apylinkėje, taip, ten, kur tik galėsi būti išgirstas, kol aš tau įsakysiu iš ten išvykti.

11 Ir nuo šiol tu dirbsi tik dėl Sionės, visa savo siela; taip, tu visada atversi savo burną mano reikalu, anebijodamas, ką gali padaryti bžmogus, nes aš esu csu tavimi. Amen.