Raštai
Doktrina ir Sandoros 78


78 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:255–257). Viešpats apreiškė Džozefui Smitui tvarką, kad būtų įkurtas sandėlys vargšams. Ne visuomet buvo pageidaujama, kad pasaulis žinotų asmenų, kuriems Viešpats kalbėjo savo apreiškimuose, tikruosius vardus; todėl, spausdinant šį ir kai kuriuos vėlesnius apreiškimus, į brolius buvo kreipiamasi ne jų vardais. Kai būtinybė laikyti asmenų vardus paslaptyje praėjo, jų tikrieji vardai vėliau buvo pateikiami skliausteliuose. Kadangi šiandien jau nėra būtinybės vartoti netikrus vardus, dabar čia vartojami tik tikri vardai, pateikti originaliuose rankraščiuose.

1–4 Šventieji turi suorganizuoti ir įkurti sandėlį; 5–12 Išmintingas jų turto naudojimas ves į išgelbėjimą; 13–14 Bažnyčia turi būti nepriklausoma nuo žemiškų įtakų; 15–16 Mykolas (Adomas) tarnauja vadovaujamas Šventojo (Kristaus); 17–22 Palaiminti ištikimieji, nes jie paveldės viską.

1 Viešpats kalbėjo Džozefui Smitui jaunesniajam, sakydamas: Atidžiai klausykite manęs, – sako Viešpats jūsų Dievas, – jūs, kurie įšventinti į mano bažnyčios aaukštąją kunigystę, kurie susirinkote drauge;

2 ir paklausykite apatarimo to, kuris jus bįšventino iš aukštybės, kuris kalbės į jūsų ausis išminties žodžius, idant išgelbėjimas jums būtų tame, ką jūs priešais mane pateikėte, – sako Viešpats Dievas.

3 Nes iš tiesų sakau jums: atėjo laikas ir dabar visai čia pat; ir štai, reikia mano žmonių aorganizacijos sureguliuoti ir sutvarkyti bsandėlio mano liaudies cvargšams reikalus, tiek šioje vietoje, tiek ir dSionės žemėje –

4 nuolatinei ir nesibaigiančiai santvarkai ir tvarkai mano bažnyčios labui, kad pastūmėtų reikalą, kurio ėmėtės žmogui išgelbėti ir pašlovinti savo Tėvą, kuris yra danguje;

5 kad galėtumėte būti alygūs dangiškų dalykų santykiuose, taip, ir taip pat žemiškų dalykų, idant gautumėte dangiškų dalykų.

6 Nes jei nesate lygūs žemiškuose dalykuose, negalite būti lygūs gaunant dangiškus dalykus;

7 nes jei norite, kad aš duočiau jums vietą acelestialiniame pasaulyje, jūs privalote bpasiruošti, cdarydami tai, ką jums įsakiau ir ko iš jūsų reikalavau.

8 Ir dabar, iš tiesų taip sako Viešpats: reikalinga, kad viską darytumėte mano ašlovei, jūs, kurie susijungėte šitoje btvarkoje;

9 arba, kitais žodžiais, tegul mano tarnas Njuelas K. Vitnis ir mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis, ir mano tarnas Sidnis Rigdonas susėda pasitarti su šventaisiais, esančiais Sionėje;

10 antraip aŠėtonas siekia nugręžti jų širdis nuo tiesos, kad jie apaktų ir nesuprastų to, kas jiems paruošta.

11 Todėl aš jums įsakau pasiruošti ir susiorganizuoti pasižadėjimu, arba nesibaigiančia asandora, kurios negalima sulaužyti.

12 Ir tas, kuris ją sulaužys, praras savo pareigybę ir padėtį bažnyčioje, ir bus perduotas Šėtono asmūgiams iki išpirkimo dienos.

13 Štai, tai yra paruošimas, kuriuo aš jus ruošiu, ir pagrindas, ir pavyzdys, kurį jums duodu, per ką jūs galite įvykdyti jums duotus įsakymus;

14 kad per mano apvaizdą, nepaisant asuspaudimų, kurie jus užgrius, bažnyčia galėtų stovėti nepriklausoma virš visų kitų kūrinių, esančių žemiau celestialinio pasaulio;

15 kad jūs galėtumėte ateiti prie jums paruoštos akarūnos ir būtumėte padaryti daugelio karalysčių bvaldovais, – sako Viešpats Dievas, Sionės Šventasis, kuris padėjo cAdam Ondi Amano pamatus;

16 kuris jūsų kunigaikščiu paskyrė aMykolą ir įtvirtino jo kojas, ir pastatė jį aukštybėje, ir davė jam išgelbėjimo raktus, kad veiktų patariamas ir vadovaujamas Šventojo, kuris yra be dienų pradžios ar gyvenimo pabaigos.

17 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: esate maži vaikeliai ir kol kas dar nesupratote kokius didelius palaiminimus Tėvas laiko savo rankose ir paruošęs jums;

18 ir dabar jūs negalite visko apakelti; tačiau būkite džiugūs, nes aš jus bvesiu. Karalystė yra jūsų, ir jos palaiminimai yra jūsų, ir camžinybės turtai yra jūsų.

19 Ir tas, kuris viską priima su adėkingumu, bus padarytas šlovingas; ir šios žemės dalykai bus jam pridėti, netgi bšimteriopai, taip, su kaupu.

20 Todėl darykite tai, ką jums įsakiau, – sako jūsų Išpirkėjas, būtent Sūnus aAmanas, kuris viską paruošia prieš jus bpaimdamas;

21 nes jūs esate Pirmagimio abažnyčia, ir jis bpaims jus debesyje ir kiekvienam paskirs jo dalį.

22 Ir tas, kuris yra ištikimas ir aišmintingas bprievaizdas, paveldės cviską. Amen.