Raštai
Doktrina ir Sandoros 107


107 Skyrius

Apreiškimas apie kunigystę, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., datuotas 1835 m. kovo 28 d. (History of the Church, 2:209–217). Minėtąją dieną Dvylika susirinko taryboje, išpažindami savo asmenines silpnybes ir trūkumus, atgailaudami bei ieškodami tolimesnio Viešpaties vadovavimo. Jie buvo pasiruošę išsiskirstyti į misijas paskirtose apygardose. Nors šio skyriaus dalys buvo gautos minėtą dieną, istoriniai užrašai patvirtina, kad įvairios dalys gautos skirtingu metu, kai kurios netgi nuo 1831 m. lapkričio mėn.

1–6 Yra dvi kunigystės: Melchizedeko ir Aarono; 7–12 Turintieji Melchizedeko kunigystę turi galią tarnauti visose Bažnyčios pareigybėse; 13–17 Aarono kunigystei, kuri tarnauja atlikdama išorines apeigas, pirmininkauja vyskupija; 18–20 Melchizedeko kunigystė turi raktus nuo visų dvasinių palaiminimų; Aarono kunigystė turi angelų tarnavimo raktus; 21–38 Pirmoji Prezidentūra, Dvylika ir Septyniasdešimt sudaro pirmininkaujančius kvorumus, kurių sprendimai turi būti priimami vieningai ir teisiai; 39–52 Patvirtinama patriarchalinė tvarka nuo Adomo iki Nojaus; 53–57 Senovės šventieji susirinko į Adam Ondi Amaną, ir jiems pasirodė Viešpats; 58–67 Dvylika turi deramai organizuoti Bažnyčios pareigūnus; 68–76 Vyskupai tarnauja kaip bendrieji Izraelio teisėjai; 77–84 Pirmoji Prezidentūra ir Dvylika sudaro Bažnyčios aukščiausiąjį teismą; 85–100 Kunigystės prezidentai vadovauja atitinkamiems kvorumams.

1 Bažnyčioje yra dvi kunigystės, būtent aMelchizedeko ir bAarono, apimanti levitinę kunigystę.

2 Pirmoji vadinama Melchizedeko kunigyste, kadangi aMelchizedekas buvo toks didis aukštasis kunigas.

3 Iki jo dienų ji buvo vadinama šventąja kunigyste pagal Dievo Sūnaus atvarką.

4 Bet iš pagarbos, arba apagarbumo, Aukščiausiosios Esybės vardui, norint išvengti per dažno jo vardo kartojimo, jie, bažnyčia, senovės dienomis pavadino tą kunigystę pagal Melchizedeką, arba Melchizedeko kunigyste.

5 Visi kiti įgaliojimai arba pareigybės bažnyčioje yra apriedai prie šios kunigystės.

6 Bet yra du padaliniai, arba didieji skyriai: vienas – Melchizedeko kunigystė, o kitas – Aarono, arba alevitinė kunigystė.

7 aVyresniojo pareigybė priklauso Melchizedeko kunigystei.

8 Melchizedeko kunigystė turi pirmininkavimo teisę ir turi galią bei aįgaliojimą visoms bažnyčios pareigybėms visais pasaulio amžiais tvarkyti dvasinius dalykus.

9 Aukštosios Kunigystės pagal Melchizedeko tvarką aPrezidentūra turi teisę tarnauti visose bažnyčios pareigybėse.

10 aAukštieji kunigai pagal Melchizedeko kunigystės tvarką turi bteisę tarnauti savo padėtyje, vadovaujami prezidentūros, tvarkydami dvasinius dalykus, ir taip pat vyresniojo, kunigo (levitinės tvarkos), mokytojo, diakono ir nario pareigybėje.

11 Kai nedalyvauja aukštasis kunigas, vyresnysis turi teisę tarnauti jo vietoje.

12 Aukštasis kunigas ir vyresnysis turi tvarkyti dvasinius dalykus pagal bažnyčios sandoras ir įsakymus; ir kai nedalyvauja aukštesni įgaliotiniai, jie turi teisę tarnauti visose šiose bažnyčios pareigybėse.

13 Antroji kunigystė vadinama Aarono akunigyste, nes ji buvo suteikta bAaronui ir jo sėklai per visas jų kartas.

14 Ji vadinama žemesniąja kunigyste, kadangi ji yra apriedas prie aukštesniosios, arba Melchizedeko, kunigystės, ir turi galią atlikti išorines apeigas.

15 aVyskupija yra šios kunigystės prezidentūra ir turi jos raktus, arba įgaliojimą.

16 Joks žmogus neturi teisėtos teisės į šią pareigybę – turėti šios kunigystės raktus, jeigu jis nėra atikras Aarono palikuonis.

17 Bet kadangi Melchizedeko kunigystės aukštasis kunigas turi įgaliojimą tarnauti visose žemesnėse pareigybėse, jis gali tarnauti vyskupo pareigybėje, kai negalima rasti tikro Aarono palikuonio, su sąlyga, kad jis į šią galią pašaukiamas, paskiriamas pareigoms ir aįšventinamas Melchizedeko kunigystės bprezidentūros rankomis.

18 Aukštesniosios, arba Melchizedeko kunigystės, galia ir įgaliojimas yra turėti visų bažnyčios dvasinių palaiminimų araktus

19 turėti privilegiją gauti dangaus karalystės aslėpinius, turėti prieš save atvertus dangus, bendrauti su bvisuotiniu susirinkimu ir Pirmagimio bažnyčia bei mėgautis Dievo Tėvo ir Jėzaus – naujosios sandoros ctarpininko – bendryste ir akivaizda.

20 Žemesniosios, arba Aarono kunigystės, galia ir įgaliojimas yra turėti angelų tarnavimo araktus ir atlikti išorines bapeigas, evangelijos raidę, atgailos ckrikštą nuodėmėms datleisti, pagal sandoras ir įsakymus.

21 Turi būti iškelti arba paskirti prezidentai, arba pirmininkaujantys pareigūnai, iš tų, kurie įšventinti į įvairias pareigybes šiose dviejose kunigystėse.

22 Trys aMelchizedeko kunigystės bpirmininkaujantys aukštieji kunigai, tos grupės išrinkti, paskirti ir įšventinti į tą pareigybę, ir cpalaikyti bažnyčios pasitikėjimu, tikėjimu ir malda, sudaro Bažnyčios Prezidentūros kvorumą.

23 aDvylika keliaujančių tarėjų yra pašaukti būti Dvylika bApaštalų, arba ypatingais Kristaus vardo liudytojais visame pasaulyje – tuo jie skiriasi nuo kitų bažnyčios pareigūnų savo pašaukimo pareigomis.

24 Ir jie sudaro kvorumą, įgaliojimu ir galia lygų anksčiau minėtiems trims prezidentams.

25 aSeptyniasdešimtis taip pat yra pašaukta skelbti evangeliją ir būti ypatingais liudytojais kitataučiams ir visame pasaulyje – tuo jie skiriasi nuo kitų bažnyčios pareigūnų savo pašaukimo pareigomis.

26 Ir jie sudaro kvorumą, įgaliojimu lygų ką tik paminėtam Dvylikos ypatingų liudytojų, arba apaštalų, kvorumui.

27 Ir kiekvienas sprendimas, kurį priima bet kuris iš šių kvorumų, turi būti jų priimtas vienbalsiai; tai yra kiekvienas kiekvieno kvorumo narys turi sutikti su jo sprendimais, kad jų sprendimai turėtų tokią pat galią ir galiojimą.

28 Kai dėl aplinkybių kitaip neįmanoma, kvorumą gali sudaryti dauguma –

29 antraip jų sprendimai neturi teisės į tokius pačius palaiminimus, į kokius senovėje turėjo teisę trijų prezidentų, kurie buvo įšventinti pagal Melchizedeko tvarką ir buvo teisūs bei šventi vyrai, kvorumo sprendimai.

30 Šių kvorumų ar bet kurio iš jų sprendimai turi būti priimami su visu ateisumu, šventumu ir širdies nusižeminimu, romumu ir didžiu kantrumu, tikėjimu ir bdorybe, ir pažinimu, susivaldymu, kantrybe, dievotumu, brolišku maloningumu ir tikrąja meile;

31 kadangi yra pažadas: jei tai juose tarpsta, jie nebus abevaisiai Viešpaties pažinime.

32 Ir tuo atveju, kai bet kuris šių kvorumų sprendimas priimtas neteisiai, jį galima pateikti visuotiniam keleto kvorumų, sudarančių bažnyčios dvasinę vadovybę, susirinkimui; kitaip jų sprendimai bus neapskundžiami.

33 Dvylika yra Keliaujanti Pirmininkaujanti Aukštoji Taryba, kad tarnautų Viešpaties vardu, vadovaujama Bažnyčios Prezidentūros, pagal nustatytą dangaus tvarką; kad statytų bažnyčią ir tvarkytų visus jos reikalus visose tautose, pirma akitataučiams ir po to žydams.

34 Septyniasdešimtis turi veikti Viešpaties vardu, vadovaujama aDvylikos, arba keliaujančios aukštosios tarybos, statydama bažnyčią ir tvarkydama visus jos reikalus visose tautose, pirma kitataučiams ir po to žydams.

35 Dvylika yra išsiųsta su raktais, kad atvertų duris skelbdama Jėzaus Kristaus evangeliją, pirma kitataučiams ir po to žydams.

36 Sėsliosios aaukštosios tarybos Sionės kuoluose sudaro kvorumą, turintį tokį patį įgaliojimą tvarkyti bažnyčios reikalus, visuose jų sprendimuose, kaip ir prezidentūros kvorumas arba keliaujančioji aukštoji taryba.

37 Sionės aukštoji taryba sudaro kvorumą, turintį tokį patį įgaliojimą tvarkyti bažnyčios reikalus, visuose jų sprendimuose, kaip ir Dvylikos tarybos Sionės kuoluose.

38 Keliaujančios aukštosios tarybos pareiga – kreiptis į aSeptyniasdešimtį, o ne į kitus, kai jiems reikia pagalbos įvykdyti įvairius pašaukimus, susijusius su evangelijos skelbimu ir pateikimu.

39 Dvylikos pareiga – visuose dideliuose bažnyčios skyriuose įšventinti aevangelijos tarnus, kai jie bus jiems nurodyti apreiškimu, –

40 šios kunigystės tvarka buvo patvirtinta, kad būtų perduodama iš tėvo sūnui, ir teisėtai priklauso išrinktosios sėklos tikriems palikuonims, kuriems buvo duoti pažadai.

41 Ši tvarka buvo įvesta aAdomo dienomis ir atėjo per šeimos bliniją, būtent:

42 iš Adomo aSetui, kurį, jam esant šešiasdešimt devynerių metų amžiaus, įšventino Adomas, ir jis buvo jo palaimintas likus trejiems metams iki jo (Adomo) mirties, ir gavo Dievo pažadą per savo tėvą, kad jo ainija bus Viešpaties išrinktieji ir kad jie bus išsaugoti iki žemės pabaigos;

43 kadangi jis (Setas) buvo atobulas vyras ir jo bišvaizda buvo visiškai kaip jo tėvo, tad jis viskuo buvo panašus į savo tėvą ir skyrėsi nuo jo tik amžiumi.

44 Enosas buvo įšventintas būdamas šimto trisdešimt ketverių metų ir keturių mėnesių amžiaus, Adomo ranka.

45 Dievas kreipėsi į Kainaną tyruose keturiasdešimtaisiais jo gyvenimo metais; ir šis sutiko Adomą, keliaudamas į Šedolamako vietovę. Jam buvo aštuoniasdešimt septyneri, kai jis gavo savo įšventinimą.

46 Mahalalieliui buvo keturi šimtai devyniasdešimt šešeri metai ir septynios dienos, kai jis buvo įšventintas Adomo ranka, kuris taip pat jį palaimino.

47 Jaredui buvo du šimtai metų, kai jis buvo įšventintas po Adomo ranka, kuris taip pat jį palaimino.

48 aHenochui buvo dvidešimt penkeri metai, kai jis buvo įšventintas po Adomo ranka; ir jam buvo šešiasdešimt penkeri, ir Adomas jį palaimino.

49 Ir jis matė Viešpatį ir vaikščiojo su juo, ir nuolat buvo prieš jo veidą; ir jis avaikščiojo su Dievu tris šimtus šešiasdešimt penkerius metus, tai reiškia, kad jam buvo keturi šimtai trisdešimt metų, kai jis buvo bperkeltas.

50 aMetušelachui buvo šimtas metų, kai jis buvo įšventintas po Adomo ranka.

51 Lamechui buvo trisdešimt dveji metai, kai jis buvo įšventintas po Seto ranka.

52 aNojui buvo dešimt metų, kai jis buvo įšventintas po Metušelacho ranka.

53 Likus trejiems metams iki Adomo mirties, šis pasišaukė Setą, Enosą, Kainaną, Mahalalelį, Jaredą, Enochą ir Metušelachą, kurie visi buvo aaukštieji kunigai, su visa kita savo ainija, kurie buvo teisūs, į bAdam Ondi Amano slėnį ir ten suteikė jiems paskutinį savo palaiminimą.

54 Ir jiems pasirodė Viešpats, ir jie atsikėlė ir palaimino aAdomą, ir pavadino jį bMykolu, kunigaikščiu, arkangelu.

55 Ir Viešpats suteikė Adomui paguodą ir tarė jam: Aš paskyriau tave būti galva; daugybė tautų išeis iš tavęs, ir tu esi jiems akunigaikštis per amžius.

56 Ir Adomas atsistojo susirinkimo viduryje; ir, nepaisant to, kad jis buvo sulinkęs nuo amžiaus, būdamas kupinas Šventosios Dvasios aišpranašavo visa, kas ištiks jo ainiją iki paskutiniausios kartos.

57 Visa tai buvo užrašyta Henocho knygoje ir tinkamu metu apie tai bus paliudyta.

58 Taip pat aDvylikos pareiga yra bįšventinti ir organizuoti visus kitus bažnyčios pareigūnus, pagal apreiškimą, sakantį:

59 Kristaus bažnyčiai Sionės žemėje, kaip bažnyčios aįstatymų, susijusių su bažnyčios reikalais, papildymas:

60 iš tiesų aš sakau jums, – sako Pulkų Viešpats, – turi būti apirmininkaujantys vyresnieji, kad pirmininkautų tiems, kurie turi vyresniojo pareigybę;

61 ir taip pat akunigai, kad pirmininkautų tiems, kurie turi kunigo pareigybę;

62 ir taip pat amokytojai, kad panašiai pirmininkautų tiems, kurie turi mokytojo pareigybę, ir taip pat diakonai –

63 taigi nuo diakono iki mokytojo ir nuo mokytojo iki kunigo, ir nuo kunigo iki vyresniojo, atskirai pagal tai, kaip jie paskiriami, pagal bažnyčios sandoras ir įsakymus.

64 Tada eina aukštoji kunigystė, kuri yra didžiausia iš visų.

65 Todėl reikia, kad vienas iš aukštosios kunigystės būtų paskirtas pirmininkauti kunigystei, ir jis bus vadinamas Bažnyčios aukštosios kunigystės Prezidentu;

66 arba, kitais žodžiais, Bažnyčios aukštosios kunigystės apirmininkaujančiu aukštuoju kunigu.

67 Iš jo ateina apeigų ir palaiminimų teikimas bažnyčiai arankų uždėjimu.

68 Todėl vyskupo pareigybė neprilygsta anai; nes avyskupo pareigybės esmė – tvarkyti visus laikinuosius dalykus;

69 tačiau vyskupas turi būti išrinktas iš aukštosios akunigystės, jeigu jis nėra btikras Aarono palikuonis;

70 nes jeigu jis nėra tikras Aarono palikuonis, jis negali turėti tos kunigystės raktų.

71 Tačiau aukštasis kunigas, tai yra pagal Melchizedeko tvarką, gali būti paskirtas tvarkyti laikinuosius dalykus, gaudamas pažinimą apie juos tiesos Dvasia;

72 ir taip pat būti Izraelio ateisėju, tvarkyti bažnyčios reikalus, sėdėti prasižengėlių teisme, pagrįstame liudijimu, kuris bus pateiktas jam pagal įstatymus, padedant jo patarėjams, kuriuos jis išsirinko ar išsirinks iš bažnyčios vyresniųjų.

73 Tokia yra vyskupo, kuris nėra tikras Aarono palikuonis, bet buvo įšventintas į aukštąją kunigystę pagal Melchizedeko tvarką, pareiga.

74 Taip jis bus teisėjas, būtent bendrasis teisėjas tarp Sionės gyventojų ar Sionės kuole, ar bet kuriame bažnyčios skyriuje, kur jis bus paskirtas į šią tarnystę, kol Sionės ribos išsiplės ir prireiks kitų vyskupų ar teisėjų Sionėje ar kur kitur.

75 Ir kiek bus paskirta kitų vyskupų, visi jie veiks tokioje pačioje pareigybėje.

76 Bet tikras Aarono palikuonis turi teisėtą teisę į šios kunigystės prezidentūrą; į šios tarnystės araktus; veikti vyskupo pareigybėje savarankiškai, be patarėjų, išskyrus atvejį, kai teisiamas aukštosios kunigystės pagal Melchizedeko tvarką prezidentas; posėdžiauti kaip Izraelio teisėjas.

77 Ir bet kurios iš šių tarybų sprendimas sutiks su įsakymu, bylojančiu:

78 Dar, iš tiesų sakau jums: svarbiausi bažnyčios reikalai ir asudėtingiausios bažnyčios bylos, jei nepasitenkinta vyskupo ar teisėjų sprendimu, bus perduodamos ir pateikiamos bažnyčios tarybai, Aukštosios Kunigystės bPrezidentūrai.

79 Ir Aukštosios Kunigystės tarybos Prezidentūra turės galią pašaukti kitus aukštuosius kunigus, būtent dvylika, kad padėtų kaip patarėjai; ir taip Aukštosios Kunigystės Prezidentūra ir jos patarėjai turės galią nuspręsti remdamiesi liudijimu, pagal bažnyčios įstatymus.

80 Ir po šio sprendimo tai daugiau nebus minima priešais Viešpatį; nes tai yra aukščiausioji Dievo bažnyčios taryba ir galutinis nesutarimų dvasiniais klausimais sprendimas.

81 Nėra žmogaus, priklausančio bažnyčiai, kuris būtų nepavaldus šiai bažnyčios tarybai.

82 Ir kiek prasižengtų aukštosios kunigystės prezidentas, tiek jis bus minimas prieš visuotinę bažnyčios tarybą, kuriai talkins dvylika aukštosios kunigystės patarėjų;

83 ir jų sprendimas jo atžvilgiu bus nesutarimo dėl jo pabaiga.

84 Taigi niekas nebus atleistas nuo Dievo ateisingumo ir įstatymų, idant viskas priešais jį būtų padaryta tvarkingai ir rimtai, pagal tiesą ir teisumą.

85 Ir dar, iš tiesų sakau jums: adiakono pareigybės prezidento pareiga yra pirmininkauti dvylikai diakonų, posėdžiauti su jais taryboje ir bmokyti juos jų pareigų, ugdant vienas kitą, kaip tai duota pagal sandoras.

86 Ir taip pat amokytojo pareigybės prezidento pareiga yra pirmininkauti dvidešimt keturiems mokytojams ir posėdžiauti su jais taryboje, mokant juos jų pareigybės pareigų, kaip duota sandorose.

87 Taip pat Aarono kunigystės prezidento pareiga yra pirmininkauti keturiasdešimt aštuoniems akunigams ir posėdžiauti su jais taryboje, mokyti juos jų pareigybės pareigų, kaip duota sandorose, –

88 šis prezidentas turi būti avyskupas; nes tai yra viena iš šios kunigystės pareigų.

89 Dar, avyresniųjų pareigybės prezidento pareiga yra pirmininkauti devyniasdešimt šešiems vyresniesiems ir posėdžiauti su jais taryboje, ir mokyti juos pagal sandoras.

90 Ši prezidentūra skiriasi nuo septyniasdešimties prezidentūros ir skirta tiems, kurie anekeliauja po visą pasaulį.

91 Ir dar, aukštosios kunigystės pareigybės prezidento pareiga yra apirmininkauti visai bažnyčiai ir būti kaip bMozė

92 štai, čia išmintis: taip, būti aregėtoju, bapreiškėju, vertėju ir cpranašu, turinčiu visas Dievo ddovanas, kurias jis suteikia bažnyčios galvai.

93 Ir tai yra pagal regėjimą, rodantį aSeptyniasdešimties tvarką, – kad jiems turi pirmininkauti septyni prezidentai, išrinkti iš septyniasdešimties tarpo;

94 ir septintasis iš šių prezidentų turi pirmininkauti tiems šešiems;

95 ir šie septyni prezidentai turi išrinkti kitus septyniasdešimt be pirmųjų septyniasdešimties, kuriems jie priklauso, ir turi jiems pirmininkauti;

96 ir taip pat kitus septyniasdešimt, kol bus septyni kart po septyniasdešimt, jei darbas vynuogyne primygtinai to reikalauja.

97 Ir šie septyniasdešimt turi būti akeliaujantys tarnai, pirma kitataučiams ir taip pat žydams.

98 Tuo tarpu kiti bažnyčios pareigūnai, nepriklausantys Dvylikai ar Septyniasdešimčiai, nėra įpareigoti keliauti tarp visų tautų, bet turi keliauti, kaip leidžia jų aplinkybės, nepaisant to, kad jie gali turėti tokias pat aukštas ir atsakingas pareigybes bažnyčioje.

99 Todėl tegul dabar kiekvienas vyras mokosi savo apareigų ir kuo bstropiausiai darbuotis pareigybėje, kurion paskirtas.

100 Tas, kuris atingus, nebus laikomas bvertu stovėti, ir tas, kuris nesimoko savo pareigų ir pasirodo esąs nepatvirtinamas, nebus laikomas vertu stovėti. Būtent taip. Amen.