Raštai
Doktrina ir Sandoros 100


100 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Perisburge, Niujorko valst., 1833 m. spalio 12 d. (History of the Church, 1:416, 419–421). Du broliai, keletą dienų nebuvę savo šeimose, šiek tiek nerimavo dėl jų.

1–4 Džozefas ir Sidnis turi skelbti evangeliją dėl sielų išgelbėjimo; 5–8 Tą pat valandą jiems bus duota, ką jie turėtų sakyti; 9–12 Sidnis turi būti kalbėtojas, o Džozefas turi būti apreiškėjas ir galingas liudytojas; 13–17 Viešpats pakels tyrą liaudį, ir paklusnieji bus išgelbėti.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats jums, mano draugai aSidni ir bDžozefai: Jūsų šeimoms sekasi gerai; jos yra mano rankose, ir aš pasielgsiu su jomis, kaip man atrodo tinkama; nes manyje yra visa galia.

2 Todėl sekite paskui mane ir klausykite patarimo, kurį jums duosiu.

3 Štai, šioje vietovėje, aplinkinėse srityse, aš turiu daug žmonių; ir šios rytinės žemės aplinkinėse srityse bus atvertos veiksmingos durys.

4 Todėl aš, Viešpats, leidau jums atvykti į šią vietą; nes tai man buvo reikalinga dėl sielų aišgelbėjimo.

5 Todėl iš tiesų sakau jums: pakelkite savo balsus į šią liaudį; akalbėkite mintis, kurias aš įdėsiu į jūsų širdis, ir jūs nebūsite sugėdinti prieš žmones;

6 nes tą pat valandą, taip, tą pat akimirką, jums bus aduota ką sakyti.

7 Bet duodu jums įsakymą, kad viską, ką askelbiate mano vardu, skelbtumėte su širdies rimtumu, bromumo dvasia bet kokiomis aplinkybėmis.

8 Ir aš duodu jums šį pažadą, kad kiek jūs tai darysite, tiek aŠventoji Dvasia bus išliejama paliudyti viską, ką tik sakysite.

9 Ir man reikalinga, kad tu, mano tarne Sidni, būtum akalbėtojas šiai liaudžiai; taip, iš tiesų, aš įšventinsiu tave į šį pašaukimą, būtent būti kalbėtoju mano tarnui Džozefui.

10 O jam aš duosiu galią būti galingu aliudytoju.

11 Ir aš duosiu tau galią būti agalingu visų Raštų aiškintoju, kad būtum kalbėtojas jam, ir jis bus bapreiškėjas tau, kad žinotum apie tikrumą visko, kas susiję su mano karalyste žemėje.

12 Todėl tęskite savo kelionę, ir tedžiūgauja jūsų širdys; nes štai, aš esu su jumis, net iki galo.

13 Ir dabar aš duodu jums žodį dėl aSionės. Sionė bus bišpirkta, nors trumpą laiką ji yra drausminama.

14 Tavo broliai, mano tarnai Orsonas aHaidas ir Džonas Gouldas yra mano rankose; ir kiek jie laikysis mano įsakymų, tiek bus išgelbėti.

15 Todėl tebūna jūsų širdys paguostos; nes aviskas išeis į gera tiems, kurie vaikšto teisiai, ir bažnyčios pašventinimui.

16 Nes aš pakelsiu sau atyrą liaudį, kuri tarnaus man teisume;

17 ir visi, kurie ašaukiasi Viešpaties vardo ir laikosi jo įsakymų, bus išgelbėti. Būtent taip. Amen.