Raštai
Doktrina ir Sandoros 81


81 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:257–258). Frederikas G. Viljamsas pašauktas aukštuoju kunigu ir Aukštosios Kunigystės Prezidentūros patarėju. Istoriniai užrašai rodo, kad kai 1832 m. kovo mėn. buvo gautas šis apreiškimas, jame Džesis Gausas buvo pašauktas į Džozefo Smito patarėjo pareigybę toje prezidentūroje. Tačiau, jam nebevykdant pareigų taip, kaip derėtų pagal šį paskyrimą, pašaukimas vėliau buvo perduotas Frederikui G. Viljamsui. Apreiškimas (datuotas 1832 m. kovo mėn.) turėtų būti laikomas žingsniu link oficialaus Pirmosios Prezidentūros suorganizavimo, kadangi jame konkrečiai reikalaujama patarėjo pareigybės šioje institucijoje ir aiškinamas šio paskyrimo garbingumas. Brolis Gausas kurį laiką tarnavo, bet 1832 m. gruodžio mėn. buvo pašalintas iš Bažnyčios. Brolis Viljamsas į minėtąją pareigybę buvo įšventintas 1833 m. kovo 18 dieną.

1–2 Pirmoji Prezidentūra visada turi karalystės raktus; 3–7 Jei Frederikas G. Viljamsas bus ištikimas savo tarnystėje, jis turės amžinąjį gyvenimą.

1 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, mano tarne Frederikai G. Viljamsai: klausykis balso to, kuris kalba, Viešpaties, savo Dievo, žodžio ir įsiklausyk į pašaukimą, kuriuo esi pašauktas, – būtent būti aukštuoju mano bažnyčios kunigu ir patarėju mano tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam,

2 kuriam aš daviau karalystės raktus, visada priklausančius Aukštosios Kunigystės Prezidentūrai:

3 taigi iš tiesų aš jį pripažįstu ir palaiminsiu jį, taip pat ir tave, kiek būsi ištikimas patarinėdamas tau paskirtoje pareigybėje, nuolatinėje maldoje balsu ir širdimi, viešumoje ir vienumoje, taip pat savo tarnystėje – skelbdamas evangeliją gyvųjų žemėje ir tarp savo brolių.

4 Ir tai darydamas, tu darysi didžiausią gėrį savo artimui ir pasitarnausi šlovei to, kuris yra tavo Viešpats.

5 Todėl būk ištikimas, stovėk pareigybėje, kurią tau paskyriau; pagelbėk silpniems, pakelk nusvirusias rankas bei sustiprink nusilpusius kelius.

6 Ir jei būsi ištikimas iki galo, turėsi nemirtingumo ir amžinojo gyvenimo karūną buveinėse, kurias aš paruošiau savo Tėvo namuose.

7 Štai, tai yra Alfos ir Omegos, būtent Jėzaus Kristaus, žodžiai. Amen.