Raštai
Doktrina ir Sandoros 44


44 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario mėn. pabaigoje (History of the Church, 1:157). Paklusdama čia pateiktam reikalavimui, Bažnyčia numatė surengti konferenciją ateinančio birželio mėnesio pradžioje.

1–3 Vyresnieji turi susirinkti į konferenciją; 4–6 Jie turi organizuotis pagal šalies įstatymus ir rūpintis vargšais.

1 Štai, taip sako Viešpats jums, mano tarnai: Man reikalinga, kad mano bažnyčios vyresnieji būtų sušaukti iš rytų ir vakarų, ir iš šiaurės, ir iš pietų, laišku ar kaip nors kitaip.

2 Ir bus taip, kad kiek jie bus ištikimi ir naudos tikėjimą manimi, tiek aš išliesiu ant jų savo aDvasios tą dieną, kurią jie susirinks.

3 Ir bus taip, kad jie išeis į aplinkines sritis ir askelbs žmonėms atgailą.

4 Ir bus aatversta tokia daugybė, kad jūs įgysite galios susiorganizuoti bpagal žmonių įstatymus;

5 kad jūsų apriešai neturėtų jums galios; kad būtumėte apsaugoti visais atžvilgiais; kad būtumėte įgalinti laikytis mano įstatymų; kad kiekvienas saitas, kuriuo priešas stengiasi sunaikinti mano liaudį, būtų nutrauktas.

6 Štai, sakau jums, kad privalote alankyti vargšus ir beturčius ir teikti jiems pagalbą, kad jie būtų palaikomi, kol viskas bus sutvarkyta pagal mano įstatymą, kurį gavote. Amen.