Raštai
Doktrina ir Sandoros 44
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

44 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario mėn. pabaigoje (History of the Church, 1:157). Paklusdama čia pateiktam reikalavimui, Bažnyčia numatė surengti konferenciją ateinančio birželio mėnesio pradžioje.

1–3 Vyresnieji turi susirinkti į konferenciją; 4–6 Jie turi organizuotis pagal šalies įstatymus ir rūpintis vargšais.

1 Štai, taip sako Viešpats jums, mano tarnai: Man reikalinga, kad mano bažnyčios vyresnieji būtų sušaukti iš rytų ir vakarų, ir iš šiaurės, ir iš pietų, laišku ar kaip nors kitaip.

2 Ir bus taip, kad kiek jie bus ištikimi ir naudos tikėjimą manimi, tiek aš išliesiu ant jų savo aDvasios tą dieną, kurią jie susirinks.

3 Ir bus taip, kad jie išeis į aplinkines sritis ir askelbs žmonėms atgailą.

4 Ir bus aatversta tokia daugybė, kad jūs įgysite galios susiorganizuoti bpagal žmonių įstatymus;

5 kad jūsų apriešai neturėtų jums galios; kad būtumėte apsaugoti visais atžvilgiais; kad būtumėte įgalinti laikytis mano įstatymų; kad kiekvienas saitas, kuriuo priešas stengiasi sunaikinti mano liaudį, būtų nutrauktas.

6 Štai, sakau jums, kad privalote alankyti vargšus ir beturčius ir teikti jiems pagalbą, kad jie būtų palaikomi, kol viskas bus sutvarkyta pagal mano įstatymą, kurį gavote. Amen.